Kyst- og fjordnære natur- og skovområder

1. Mål og planer

Denne områdeplan omfatter fire delområder 1) Små arealer på Husby Klit, herunder Sidselsbjerg og Hovvig, 2) Nr. Lyngvig, 3) Røjklit Havn, Bollerup Strand og Djævleøen, 4) Femhøjsande.

Arealerne i delområde 1; Små arealer på Husby Klit, herunder Sidselsbjerg og Hovvig er vist med en rød ring på nedenstående kort.

1.1a Overordnede målsætninger

Generelt for områderne prioriteres enten frilufts- og/eller naturinteresserne højt. I tillæg hertil er der ved Nr. Lyngvig Fyr ligeledes et særligt fokus på kulturmiljøet.

Målet med de små spredte publikumsarealer og lysåbne naturarealer langs kysten og ved Stadil Fjord og Ringkøbing Fjord er primært friluftsliv, således at de opretholdes som publikumsarealer og sikrer offentlighedens adgang til strand og fjord. Pleje af de små lodder med beskyttet lysåben klitnatur, der ligger i forbindelse med publikumsarealerne, prioriteres ligeledes højt. Arealerne på Husby Klit er landskabsfredet. Området ved Nr. Lyngvig Fyr er et højt profileret publikums- og kulturområde med stort potentiale og arealet er landskabsfredet. Det er målet at understøtte og styrke udvikling og renovering af Nr. Lyngvig Fyr gennem eksisterende partnerskaber med Ringkøbing-Skjern Kommune og Ringkøbing-Skjern Museum samt fastholde landskabsbilledet med de åbne ubebyggede klitformationer og bagvedliggende lavninger på Holmsland Klit. Bollerup Strand er ligeledes et højt profileret friluftsområde, hvor det er målsætningen at forbedre arealets funktion som udgangspunkt(støtte)punkt for friluftsliv på fjorden. Målsætningen for Femhøjsande er som de øvrige arealer primært friluftsliv. Området er dog særligt prioriteret, da det benyttes meget intensivt af mange forskellige brugergrupper. På Djævleøen er det til gengæld naturinteresserne, der prioriteres højt, med fokus på at skabe gode vilkår for ynglende fugle.

1.1b Planlagte tiltag

Der er planlagt konkrete tiltag til iværksættelse indenfor den førstkommende 5-6 års periode. De planlagte tiltag bidrager til opfyldelsen af de mere langsigtede mål for plantagen.

Ved Bollerup Strand, afdeling 2862b, undersøges mulighederne for at forbedre parkerings- og toiletfaciliteterne på et ny erhvervet areal i samarbejde med Ringkøbing-Skjern Kommune.

Ved Nr. Lyngvig Fyr vil der være særlig fokus på bekæmpelse af rynket rose omkring selve fyret i afdeling 2865h.

Der skal ske omlægning af landbrugsarealerne nord for Frandsens Hus, afdeling 2863d til vedvarende græs. Eksisterende grøfter lukkes til genopretning af naturlig hydrologi.

Nord

Syd

Kortene viser de mest markante ændringer. Arealerne marekret med rød ring indgår i delområde 1; Små arealer på Husby Klit, herunder Sidselsbjerg og Hovvig.

1.2 Landskabsplan

Den langsigtede landskabsplan for Naturstyrelsens arealer beliggende på Husby Klit er at sikre åbne ubebyggede klitformationer med bagvedliggende klitlavninger.

Den langsigtede målsætning for arealer ved Nr. Lyngvig Fyr er at opretholde lysåbne naturtyper, klit, klithede og moser med indslag af enkelte sammenhængende beplantninger domineret af bjergfyr. De kulturpåvirkede landbrugsarealer, der kiler sig ind i klitheden fra landevej, udvikles i retning af de omkringliggende lysåbne naturarealer, hvorved landskabsbilledet forbedres i området.

Det er planen, at de små fjordnære områder opretholdes som et lysåbent landskab.

Landskabsplanen for Femhøjsande er, at skoven på lang sigt skal fremstå som løvskov.

Nord

undefined

Kortene viser den langsigtede landskabsplan

1.3 Naturnær skovdrift

Der er kun skovdrift i Femhøjsande. Her er det langsigtede mål med skovdriften at understøtte udviklingen af forskellige bevoksninger domineret af eg, bøg og skovfyr. Skovudviklingstyperne er nærmere beskrevet i Katalog over skovudviklingstyper i Danmark (2005). Inddelingen af Femhøjsande i skovudviklingstyper fremgår af kortet.

Skovens primære formål er at understøtte publikumshensynene, der er således ikke mål om en stor træproduktion. Skovdriften skal sikre en vekslen mellem en lysåben skovstruktur omkransende hele skoven og en mørkere struktur i den centrale del, der vil være opdelt af lysere partier.

I den centrale del målrettes skovning og foryngelse, så bøgen på langt sigt bliver hovedtræarten dog stadig med stor indblanding af ædelgran samt birk, skovfyr og eg i de lysere partier.

Mere eller mindre hele randen af skoven udvikles med eg som hovedtræart, med varierende indblanding af skovfyr, hvor den i udgangspunktet dominerer. Målet er at få en lysåben skov, der dog vil være karakteriseret ved en tæt underskov.

Der er fokus på bevaring af de ældre løvtræer, da de er tilknyttet en høj grad af biodiversitet og for at sikre frøkilder til den fremtidige konvertering til en højere løvtræsandel i skoven.

Nord

undefined 
Kortene viser den langsigtede skovudviklingsplan

1.4 Naturpleje

Plejen af klit- og klithedeområderne består i at friholde de lysåbne naturarealer for opvækst.

Der vil blive foretaget en indsats med bekæmpelse af rynket rose omkring fyret ved Nr. Lyngvig afdeling 2865h i den kommende fem årige periode. Registrering og bekæmpelse af rynket rose, for at undgå yderligere spredning i klitterne langs kysten ved Strandgaarden, Bækbygård Strand, Sidselsbjerg, Odbjerg og Nr. Lyngvig ved Frandsens Hus afventer metode udvikling i forbindelse med et LIFE projektet "REDCOHA", der gennemføres i perioden 2013 – 2018. På Husby Klit foretages plejen ved fortsat græsning med får.

Opvækst af bjergfyr ved Nr. Lyngvig søges begrænset til maksimalt nuværende udbredelsesgrad. Dermed bidrager den til ly og ophold for småfugle og andre vildtarter, der opholder sig i klitten og har en skærmende funktion for den bagvedliggende bebyggelse.

Ved Nr. Lyngvig omlægges landbrugsarealer i den kommende fem årige periode til vedvarende græs og grøfterne lukkes med henblik på at genskabe naturlig hydrologi og udvikle arealerne mod klithede, overdrev eller mose afhængig af omfanget de naturlige hydrologi processer efter grøftelukningerne. Arealet plejes fremover primært ved rydning af opvækst.

Der er ingen særlig naturpleje indsats ved de fjordnære arealer.

Djævleøen har hidtil ligget urørt hen, men flere fuglearter er begyndt at benytte øen som redelokalitet. Behovet for en eventuel pleje af arealet vil blive vurderet løbende med henblik på at gøre den mere attraktiv som ynglelokalitet.

Bilag med plejeplan for lysåbne naturarealer kan findes her (pdf)

1.5 Plejetiltag for kulturmiljøet

Ved Nr. Lyngvig Fyr er der særlig fokus på bevarelse af kulturmiljøet omkring det gamle fyr og fyrmester boligen gennem videreudvikling af eksisterende partnerskaber med Ringkøbing-Skjern Kommune og Ringkøbing-Skjern Museum.

Der er ikke planer om særlige tiltag for kulturmiljø og fortidsminder i planperioden. De fredede gravhøje i Femhøjsande plejes løbende efter behov med henblik på at holde dem frie for træopvækst samt at opretholde en stabil urtevækst på højene. Den eksisterende pleje fremgår af nedenstående oversigt over fortidsminder og plejetiltag.

Bilag med plejeplan for fortidsminder på alle arealerne kan findes her (pdf)

1.6 Friluftsliv

Gennem zonering for friluftsliv skabes der plads til både natur og mennesker og dermed forskellige typer af friluftsaktiviteter og faciliteter.

For arealerne langs kysten gælder, at de for størstedelens vedkommende fungerer primært som udgangspunkt for et besøg ved stranden. Arealerne varierer i størrelse, i omfanget af anlæg og publikumsintensitet. Friluftszoneringen er afpasset herefter og fremgår af kortet.

De nordligst beliggende arealer på Husby Klit har stort set samme funktion og fungerer primært som udgangspunkt for et besøg ved stranden i området. Der er kun begrænsede anlæg i form af enkelte parkeringspladser. Afdelingerne 2849 og 2852 udlægges som facilitetszone, eksisterende faciliteter fastholdes. De øvrige arealer (afdeling 2850, 2851 og 2853) vil alle fremover være friluftszone.

Ved Sidselsbjerg og Hovvig er besøgstallet større, hvilket stiller større krav til blandt andet parkerings- og toiletfaciliteterne og mulighederne for eventuel udvikling af stederne på lang sigt. Der udlægges facilitetszoner ved de eksisterende anlæg. I disse zoner vil det være muligt at prioritere særlige faciliteter til understøttelse af friluftslivet fremover. Ved Sidselsbjerg vurderes muligheden for at forbedre faciliteterne i den kommende planperiode.

Nr. Lyngvig er et vigtigt og meget besøgt publikumsområde, hvor mange turister hvert år kommer for at besøge fyret, museet og gå en tur i klitten og på stranden. Området omkring fyret og fyrmesterboligen udlægges til facilitetszone. De omkringliggende klitarealer udlægges som friluftszone.

Arealerne ved fjordene er begge knudepunkter for friluftsaktiviteter, der foregår på vandet. Begge steder udlægges som facilitetszone med mulighed for at prioritere en udvikling af faciliteterne fremover. Ved Bollerup Strand arbejdes der i den kommende fem årige periode på at forbedre toiletfaciliteterne og udvide parkeringspladsen, for at imødekomme megen trafik på stedet, når vejret er egnet til surfing. Til det formål er der allerede erhvervet et naboareal.

Femhøjsande er ligesom Bollerup Strand et vigtigt og meget besøgt publikumsområde. Enkelte områder udlægges til facilitetszone, hvor der i dag allerede er særlige knudepunkter, som også ønskes opretholdt i fremtiden som for eksempel hundeskoven. Derudover vil størstedelen af skoven fremover være friluftszone, med mulighed for udfoldelse af de mange forskellige friluftsaktiviteter der udøves på arealet i dag. På grund af områdets relativt lille størrelse og den meget intensive benyttelse appelleres der til brugerne om at udvise udstrakt hensyn til øvrige brugergrupper.

undefined

undefined

Kortene viser planen for inddeling af skoven i områder for forskellig friluftsmæssig benyttelse

2. Beskrivelse

2.1 Generelt

Nr. Lyngvig er beliggende på den nordligste del af Holmsland Klit lige syd for Søndervig. Holmsland Klit er en langstrakt odde, der strækker sig fra Søndervig til Nymindegab og afskærer Ringkøbing Fjord fra Vesterhavet. På Holmsland Klit findes flere sommerhusområder, der er adskilt af store klitområder, der er ejet af Naturstyrelsen, som arealet ved Nr. Lyngvig Fyr.

Husby Klit er beliggende i forlængelse af Holmsland Klit langs en ca. 14 km. lang strækning af den jyske vestkyst i området mellem Vesterhavet og den delvis tørlagte Vest Stadil Fjord .

Femhøjsande er en mindre skov tæt ved Ringkøbing. Skoven er anlagt i 1828 af Ringkøbing By for at dæmpe sandflugten i området. Skoven støder op til private skovarealer mod nord, syd og øst.

Røjklit Havn er en lille jollehavn, der er beliggende i den sydlige ende af Stadil Fjord. Naturstyrelsen har etableret en række publikumsfaciliteter i tilknytning til havnen.

Bollerup Strand er en lille parkeringsplads med tilhørende strandeng. Pladsen er beliggende i den nordlige ende af Ringkøbing Fjord og er meget benyttet af surfere.

Djævleøen er beliggende ved udmundingen af Vonå i Ringkøbing Fjord.

Nord

undefined

Kortene viser naturtyper og arealanvendelse

Arealsammenstilling hhv. for skovarealer og ikke skovbevoksede arealer:

Areal i hektar

Bøg

Eg

Andet løvtræ

Picea-arter

Ædelgran

Andet nåletræ

Ikke skov-bevoksede

Total

Arealer i Holmsland Kommune

0

0

0

0

0

0

297

297

Arealer i Ringkøbing Kommune

0

0

0

0

0

0

7

7

Femhøjsande

3

4

1

7

18

3

2

38

SUM

3

4

1

7

18

3

307

343

 

Tabel: skovarealer

Areal i hektar

Hede

Klit

Strand-bred

Mose

Strand-eng

Krat

Slet-te

Ager

Vej

Andet

Total

Arealer i Holmsland Kommune

139

102

26

8

2

8

0

8

2

3

297

Arealer i Ringkøbing Kommune

5

0

0

0

0

0

1

0

0

0

7

Femhøjsande

0

0

0

0

0

0

0

0

2

1

2

SUM

145

102

26

8

2

8

1

8

4

4

307

Tabel: ikke skovbevoksede arealer

2.2 Jordbundsforhold

Holmsland Klit er en marin tange. Der er 35 km lang og cirka to kilometer bred. Den består af en forstrand på 100 m med et sammenhængende bælte af høje havklitter på 100-200 m, og bag dette et lavland med flader og spredte småklitter. Husby Klit er ligeledes en marin tange med klitter i op til 24 meter over havet.

2.3 Landskab

Landskabet på Holmsland Klit er i dag præget af flere sommerhusområder, der ligger som enklaver mellem større partier af klitter og åben klithede med spredte kratbevoksninger. Husby Klit er næsten uden feriebebyggelse. Enkelte gamle klitgårde ligger ind mod det tidligere laguneområde mod øst. Et sommerhusområde, hvis sydligste del er Vedersø Klit, strækker sig fra klitten til Husby Plantage i nord.

2.4 Skoven

Femhøjsande rummer en del ældre blandingsbevoksninger med eg, skovfyr, birk med en rig undervækst. Der er ligeledes bøgebevoksninger af rimelig kvalitet, og en del mellemaldrende ædelgranbevoksninger i god udvikling.

Der er ikke skovdrift på de øvrige arealer.

2.5 Natur

Naturværdierne på arealerne er koncentreret om klit- og klithedearealerne ved Sidselsbjerg, Hovvig og Nr. Lyngvig.

Klit og klithedearealerne ved Sidselsbjerg og især ved Nr. Lyngvig er vigtige på nationalt niveau. En mindre del af arealet ved Sidselsbjerg samt arealet ved Røjklit Havn er omfattet af Natura 2000.

Mange af klitområderne er påvirket af slid fra publikum og opvækst af rynket rose.

Djævleøen ved Ringkøbing rummer en stor koloni af ynglende måger og i de seneste år er skestorken også begyndt at yngle på øen.

I Femhøjsande rummer de ældre bøgebevoksninger potentielt særlige arter.

2.6 Kulturmiljø

Der findes seks gravhøje i Femhøjsande Plantage. Gravhøjene er generelt i god tilstand og ligger godt beskyttet i skovomgivelserne. Gravhøjene kræver dog regelmæssig pleje i form af fjernelse af selvsået træopvækst.

Nr. Lyngvig Fyr er et smukt vartegn på Holmsland Klit beliggende på en 17 meter høj klit. Fyret blev bygget i 1906 og er fortsat i drift. Fyret og fyrmesterboligen drives af Ringkøbing-Skjern Museum.

I klitterne ved Hovvig findes et større sammenhængende system af bunkers fra 2. verdenskrig.

2.7 Friluftsliv

På to af de mindre klitarealer på Husby Klit er der parkeringsfaciliteter. Ved Hovvig og Sidselsbjerg er der parkeringsplads og diverse toiletfaciliteter.

Nr. Lyngvig Fyr er særdeles velbesøgt af publikum, der blandt andet kommer for at besøge museet. Der er parkeringsfaciliteter og en række stier, der forbinder fyret med stranden og landevejen og på tværs langs kysten.

Arealerne ved kysten er beliggende langs cykelruten "Vestkyststien".

Ved Bollerup Strand er der toiletfaciliteter og borde/bænkesæt i forbindelse med et grillsted. Stedet er kendt som et godt sted for kitesurfere, og der arbejdes p.t. sammen med Ringkøbing-Skjern Kommune på et forslag om at forbedre mulighederne for kitesurfing og andre friluftsmuligheder ved en udvidelse af parkeringspladsen.

Ved Røjklit Havn er der en mindre bådhavn med plads til 40 mindre både. Havnen bestyres af Lodbjerg Hede Grundejerforening. Naturstyrelsen har etableret tre shelters, som er lavet af rusepæle og ligner tipier. Derudover er der grillplads, tørkloset og et madpakkehus.

Femhøjsandes nærhed til Ringkøbing betyder, at den er et intensivt benyttet publikumsareal af mange forskellige brugergrupper, hvilket har vist sig ikke at være helt uproblematisk. Der er etableret et anlagt vej- og stiforløb, en hundeskov og flere p-pladser. Der er ligeledes etableret faste orienteringsløbsposter i samarbejde med en række lokale foreninger, institutioner og erhvervsdrivende.

3. Gældende udpegninger

3.1 Natura 2000 udpegninger

En mindre del af arealet ved Sidselsbjerg samt arealet ved Røjklit Havn er en del af Natura 2000-område nr. 66 Stadil og Vest Stadil Fjord.

De øvrige arealer nord for Sidselsbjerg på Husby Klit er en del af Natura 2000-område nr. 74 Husby Klit. 

Find Natura 2000-plejeplanerne på hjemmesiden

 

3.2 § 3 områder

Området omfatter især store arealer med § 3 hede og klit. Derudover findes også andre § 3 beskyttede naturtyper. De fremgår af tabellen i afsnit 2.1.

3.3 Regionale udviklingsplaner og kommuneplaner

Alle arealerne er beliggende indenfor kystnærhedszonen og flere er delvist klitfredet.

Femhøjsande og arealerne ved Hovvig er i kommuneplanen for Ringkøbing-Skjern Kommune udpeget som særligt værdifulde kulturmiljøer, hvor der ikke må ske forringelse af de bærende kulturhistoriske værdier.

Fyret ved Nr. Lyngvig og omgivelserne er ligeledes udpeget som et særlig værdifuldt kulturmiljø, der har kulturhistorisk bevaringsværdi.

De kyst- og fjordnære arealer er alle beliggende i bevaringsværdige landskaber.

Alle arealer, på nær Femhøjsande, ligger inden for det, der i kommuneplanen for Ringkøbing-Skjern Kommune betegnes det geologiske interesseområde "Holmsland Klit – Ringkøbing Fjord". I de geologiske interesseområder bør det sikres, at de naturlige kyst- og vandløbsdynamiske processer i videst muligt omfang kan forløbe frit, og at de geologiske landskabsformer fremtræder åbent.

3.4 Fredninger og vildtreservater

Området omkring Nr. Lyngvig Fyr er omfattet af, natur og landskabsfredningen, Nørre Lyngvig reg.nr. 02813.00 af 03/11 1964. Fredningens hovedformål er at holde området fri for sommerhusbyggerier og bevare det i naturtilstand, samt fortsat at sikre offentlig adgang.

Vest Stadil Fjord samt områderne på Husby Klit er en del af landskabs- og naturfredningen Vest Stadil Fjord, Husby Klit reg.nr. 05017.00 af 1971. Fredningen har til formål at sikre opretholdelse af rasteplads for svømmefugle og friholde for yderligere bebyggelse af klitarealerne.

3.5 Drikkevandsinteresser

Alle arealerne på nær arealet ved Bollerup Strand er beliggende i områder med begrænsede drikkevandsinteresser. Arealet ved Bollerup Strand er beliggende i et område med drikkevandsinteresser og naboarealerne hertil er område med særlige drikkevandsinteresser.

Hvad er en driftsplan?

Læs mere driftsplanlægning