Nissum Fjord

1. Mål og planer

Denne områdeplan omfatter engarealer på Thorsminde Tangen, eng- og moseområder i Fjand Enge nord for Klitvej, arealer på Fjandø, Kollind Ø, Felsted Kog, Gørding Dæmningen og Gørding Havn.

1.1a Overordnede målsætninger

Nissum Fjord og tilstødende landarealer er udpeget som EF-fuglebeskyttelsesområde og habitatområde. Dele af området indgår i vildtreservatet i Nissum Fjord. Disse udpegninger udgør de vigtigste målsætninger for driften. Der ligges vægt på udviklingen for og beskyttelsen af de arter og plantesamfund, der danner baggrund for Natura 2000 udpegningen.

Naturbeskyttelsen er således den vigtigste målsætning for området. Driften af arealerne skal bidrage til at sikre, at arealerne kan fungerer som et vigtigt yngle-, raste- og fourageringsområde for vandfugle. Det er også en del af målsætningen, at området skal danne en god baggrund for publikums muligheder for at opleve fuglelivet og de vidtstrakte engarealer under hensyntagen til naturbeskyttelsen.

1.1b Planlagte tiltag

Der er planlagt konkrete tiltag til iværksættelse indenfor den førstkommende 5-6 års periode. De planlagte tiltag bidrager til opfyldelsen af de mere langsigtede mål for området.

De kratdominerede områder af arealerne i Fjand Enge afdeling 2905b overlades til fri succession.

Der foretages reetablering af Kollind Ø Afdeling 2907a via LIFE projekt "Restauration of Danish Coastal habitats" REDCOHA.

1 Større ændringer
Kortet viser de mest markante ændringer

1.2 Landskabsplan

Nissum Fjord skal fremstå som et lysåbent landskab med et helhedsindtryk af store åbne vidder, med en mosaik af tidvis våde enge og tæt rørskov, afløst af fjorden og den store vandflade i Felsted Kog.

Større udbredte bevoksninger af højstammet trævækst er generelt uønsket ved fjorden, men der vil fortsat være områder som er kratdomineret. Disse områder overlades fremover til fri succession.

2 Landskabsplan
Kortet viser den langsigtede landskabsplan

1.4 Naturpleje

Målet for naturplejen ved Nissum Fjord er at bevare de afgræssede strandenge og arealer med rørsump, og at tilstanden af strandengene som minimum fastholdes, og hvor det er muligt, forbedres af hensyn til fuglelivet. Engene bevares som lysåbne naturarealer med en mosaik af græssede og ikkegræssede arealer og de hydrologiske forhold forbedres. Naturplejen foretages primært ved græsning. Græsningen skal sikre gode levevilkår for ynglende og rastende vand- og engfugle.

Plejen af engarealerne på Thorsminde Tangen og i Fjand Enge søges optimeret i løbet af planperioden ved at samle engparcellerne i store fenner, herved forbedres muligheden for at etablere en differentieret græsning. Det kan blandt andet gøres ved magelæg og opkøb af tilbudte parceller.

Med henblik på at sikre yngle- og fourageringsområder for fugle tilknyttet rørskov friholdes dele af rørskoven for græsning i Feldsted Kog. Midterstykket på Gørdingdæmningen, som i øjeblikket ikke afgræsses, fastholdes som rørskov af hensyn til blandt andet rørhøg og rørdrum.

De tilstødende kratdominerede arealer i afdeling 2905b udlægges til fri succession indenfor den førstkommende 5-6 årige periode. Der arbejdes på at etablere ny græsning i Fjand Enge afdeling 2905af i løbet af planperioden for at hindre tilgroning.

På Thorsminde Tangen ønskes græsningen suppleret med en forbedring af de hydrologiske forhold ved sløjfning af grøfter på arealer, hvor det ikke påvirker afvanding af naboarealer. For at sikre optimale ynglelokaliteter undersøges mulighederne for at intensivere og udvide rævebekæmpelsen og bekæmpelsen af invasive arter såsom mink og mårhund i løbet af den 15 årige planperiode.

Der foretages reetablering af Kollind Ø Afdeling 2907a. via LIFE projekt "Restauration of Danish Coastal habitats" REDCOHA indenfor den førstkommende 5-6 årige periode.

Bilag med plejeplan for lysåbne naturarealer kan findes her (pdf)

1.5 Plejetiltag for kulturmiljøet

Der er ingen planforslag.

1.6 Friluftsliv

Adgangen til Kollin Ø, Fjand Ø, Felsted Kog, landarealerne i Felsted Kog og Gørding Dæmningen er reguleret af bekendtgørelsen om vildtreservat i Nissum Fjord. Som følge af den lovbestemte adgangsbegrænsning prioriteres naturbeskyttelsen særligt i disse områder. Dette forhold gør sig også gældende for de øvrige arealer på Thorsminde Tangen og i Feldsted Enge. I forhold til den generelle zonering af Naturstyrelsens arealer vil arealerne primært være stillezone. Undtaget heraf er dog digestrækningen i Felsted Kog fra Storåen til Udstrup. Her er færdsel tilladt hele året og strækningen udlægges som friluftszone. Der udlægges mindre facilitetszoner omkring fugletårnene ved hhv. Gørding Havn og Feldsted Havn. Arealet ved Kytterup Havn, hvor der bl.a. er en shelterplads, udlægges også som facilitetszone.

4 Friluftsplan
Kortet viser planen for inddeling af arealerne i områder for forskellig friluftsmæssig benyttelse

2. Beskrivelse

2.1 Generelt

Nissum Fjord er en lavvandet brakvandslagune beliggende bag den smalle klittange, Bøvling Klit, der adskiller fjorden og Vesterhavet. Fjorden er omgivet af natur- og landbrugsarealer til de øvrige tre sider. I denne driftsplan indgår en række af Naturstyrelsens land- og søarealer, der er beliggende ved den sydlige del af fjorden. Ned langs Thorsminde Tangen ligger en række engarealer med spredte private arealer indimellem. I Fjand Enge grænsende op til eller i nærheden af fjorden ligger en række eng- og moseområder. Disse arealer har pt. en begrænset anvendelse og naturværdi. Felsted Kog består af en større søflade indrammet af udstrakte rørskove. Gørding Dæmningen er beliggende i den nordlige ende at Felsted Kog og består af græssede strandengsarealer og rørskove. Gørding Havn er et mindre støttepunkt for publikum.

I 1844-1870 blev der udarbejdet fire projekter til afvanding af Nissum Fjord. To af dem omfattede Felsted Kog. Det engelske kompagni, som havde koncessionen på projektet, fik bygget den første Thorsminde sluse for at kunne regulere vandstanden og opførte de dæmninger, der stadig omgiver kogen. Tørlægningen varede dog kun i 1871- 1873, da dæmningerne blev svært beskadiget i vinteren 1872-73. Trods ihærdige forsøg mislykkedes efterhånden alle planer om afvanding og landvinding i Nissum Fjord. I perioden 1935-65 er 1378 ha eng og mose omkring Felsted Kog imidlertid blevet drænet og opdyrket.

5 Nuværende arealanvendelse
Kortet viser naturtyper og arealanvendelse

Arealsammenstilling for ikke skovbevoksede arealer

Areal i hektar

Hede

Søer m.v.

Eng

Mose

Strandeng

Krat

Slette

Ager

Vej

Total

Feldsted Kog

0

1.081

0

0

402

0

0

0

0

1.483

Fjand Enge

0

0

6

16

161

0

16

15

0

214

Gørding Havn

0

0

0

1

0

0

0

0

0

1

Sum

0

1.081

6

17

562

0

16

15

0

1.698

 

Tabel: ikke skovbevoksede arealer

2.2 Jordbundsforhold

Ikke relevant.

2.3 Landskab

De åbne og vidtstrakte vidder langs fjordene er karakteristisk for Vestjylland. Arealerne ligger enten med Vesterhavet eller Nissum Fjord som nabo i et åbent og vidtstrakt fjordlandskab.

2.4 Skoven

Der er ingen skovdrift på Naturstyrelsens arealer ved Nissum Fjord.

2.5 Natur

Naturværdierne på arealer ved Nissum Fjord er koncentreret om strandengene og engfuglene.

Engene på Thorsminde Tangen og på Gørding Dæmningen er vigtige ynglelokaliteter for engfugle både på nationalt og internationalt niveau. Fjandø har desuden været en af de vigtigste ynglelokaliteter for kystfugle i Danmark. Rørskoven omkring Feldsted Kog rummer en af de største bestande af ynglende rørdrum i Danmark.

De fleste strandengsarealer afgræsses med kreaturer eller heste. Afgræsningen på tangen syd for Thorsminde sker i fælles fenner, som også omfatter privatejede arealer. Afgræsningen på Fjandø foretages i privat regi med får.

Felsted Kog udnyttes i dag erhvervsmæssigt til fiskeri, høslæt på digerne og rørhøstning. Rørhøsten tilrettelægges, så den kan finde sted inden fuglenes ynglesæson, og helst mens der er isdække.

Fjandø’s værdi som ynglelokalitet for kystfugle er afhængig af en kontinuert bekæmpelse af ræv på øen. Der udøves jagt på Thorsminde Tangen efter ræv, her er bl.a. etableret kunstgrave. Området er ligeledes en del af indsatsområdet for minkbekæmpelse og der sker løbende regulering af mårhund.

2.7 Friluftsliv

Omkring Felsted Kog og Nissum Fjord findes en del småhavne. Tidligere havde disse småhavne betydning for fiskeriet, men i dag må de betragtes som deciderede fritidsfaciliteter, med gode muligheder for fritidsfiskeri, sejlads m.v. I forbindelse med disse aktiviteter er der ofte behov for diverse toilet- og opholdsfaciliteter.

Adgangen til Kollin Ø, Fjand Ø, Felsted Kog, landarealerne i Felsted Kog og Gørding Dæmningen er reguleret af bekendtgørelsen om vildtreservat i Nissum Fjord. Det betyder bl.a. at der er adgangsforbud på landarealerne i Feldsted Kog hele året. Det er dog tilladt at færdes på digestrækningen i Felsted Kog fra Susgårde til Storåen og derfra til Udtrup hele året. Færdsel og ophold er ligeledes forbudt fra 1. april til 31. august på Fjand Ø og Kollin Ø.

3. Gældende udpegninger

2.6 Kulturmiljø

Der findes ingen fortidsminder, men det karakteristiske miljø omkring tidligere tiders erhvervsfiskeri præger stadig området. Felsted Odde er resterne af forsøget på at tørlægge den 1400 ha store Feldsted Kog. Det er et 13 km langt dige, som måtte opgives i 1885 (påbegyndt i 1869).

I Nissum Fjord er det fastlagt ved lov, at staten har ejendomsret og fornøden adgangsret til alle fjordens vandaarealer og derpå opstående opgrøde og rørskær, beliggende under en skønsmæssigt reguleret linje i ca. kote nul (Lov nr. 143 af 17/6 1929). Bestemmelsen er vedtaget i tilknytning til etableringen af slusen ved Thorsminde, hvor staten påtog sig størstedelen af udgifterne til anlæg og drift af slusen. Nullinjen er efterfølgende fastlagt af landinspektør, og det er fastlagt ved Landbrugsministeriets cirkulære af 29. maj 1947. Hovedparten af de landarealer, der ligger uden for nullinjen, ligger i Felsted Kog, mens de øvrige arealer ligger spredt omkring fjorden.

3.1 Natura 2000 udpegninger

Naturstyrelsens arealer ved den sydlige del af Nissum Fjord er alle en del af Natura 2000-område nr. 65 "Nissum Fjord".

Natura 2000-plan nr. 65 Nissum Fjord

3.2 § 3 områder

Området omfatter især store arealer med § 3søer, strandeng og strandsump. Derudover findes også andre § 3 beskyttede naturtyper. De fremgår af tabellen i afsnit 2.1.

3.3 Regionale udviklingsplaner og kommuneplaner

I regionplanen for Region Midtjylland opfordres staten til at sikre borgernes adgang til rekreative arealer, der kan fremme lysten til fysisk aktivitet og motion for alle.

De lave arealer øst for Klitvej er delvist klitfredet. Hele området er beliggende indenfor kystnærhedszonen. Arealerne ved Nissum Fjord er beliggende i et område, der er i kommuneplanen for Holstebro Kommune er udpeget som bevaringsværdigt landskab. I bevaringsværdige landskaber kan der kun gives dispensation/tilladelse til tilstandsændringer, der ikke skader de landskabelige karaktertræk. Ådale, enge og hedearealer holdes lysåbne gennem pleje og/eller afgræsning.

Felsted Odde er udpeget som et kulturmiljø i kommuneplanen for Holstebro Kommune.

3.4 Fredninger og vildtreservater

Felsted Kog, Kolling Ø, Fjand Ø samt landarealer i Felsted Kog er omfattet af vildtreservatet i Nissum Fjord jf. bekendtgørelse nr. 641 af 23/06 1996 om Nissum Fjord Vildtreservat. Formålet med reservatbekendtgørelsen er at sikre Nissum Fjord som yngle-, raste- og fourageringsområde for vandfugle. Bekendtgørelsen regulerer færdsel, ophold og jagt på pattedyr og fugle.

3.5 Drikkevandsinteresser

Området er udpeget som område med drikkevandsinteresser.

Hvad er en driftsplan?

Læs mere driftsplanlægning