Rejkær, Øster Lem og Tihøje heder

1. Mål og planer

Denne områdeplan omfatter hederne; Rejkær, Øster Lem og Tihøje.

1.1a Overordnede målsætninger

Det overordnede mål for driften af de tre hedearealer er, at naturplejen og den friluftsmæssige benyttelse af arealerne bidrager til at sikre, at gældende frednings- og reservatbestemmelser udmøntes. Det er således frednings- og reservatbestemmelserne, der angiver hvilke særlige hensyn, der er i fokus på de enkelte arealer ved fremtidige prioriteringer af naturplejetiltag og rekreative interesser.

Fredningen af Øster Lem Hede har til formål at bevare området som historisk og videnskabeligt interesseområde og arealet skal henligge i naturlig tilstand. Kulturhistorie, landskabets udvikling og naturbeskyttelse prioriteres således højt ved tilrettelæggelsen af naturplejen på Øster Lem Hede.

Fredningen af Rejkær Hede har til formål at genskabe og bevare hede og indlandsklitter som samlede lysåbne naturarealer præget af naturlig plantevækst og fri for indvandrede fremmede træsorter - særlig bjergfyr. Landskabets udvikling og naturbeskyttelsen prioriteres derfor højt ved tilrettelæggelsen af naturplejen på Rejkær Hede.

Fredning og vildtreservat bestemmelsen for Tihøje Hede har til formål at beskytte Vind og Tihøje heder som levested for flora og fauna, herunder især som yngleområde for hede- og hedemosefugle. Naturbeskyttelsen prioriteres derfor særligt højt ved tilrettelæggelsen af naturplejen og den rekreative benyttelse af Tihøje Hede.

1.1b Planlagte tiltag

Der er planlagt konkrete tiltag til iværksættelse indenfor den førstkommende 5-6 års periode. De planlagte tiltag bidrager til opfyldelsen af de mere langsigtede mål for området.

På Tihøje Hede skal der ske en forbedring af information vedrørende de gældende regler for færdsel på området.

1.2 Landskabsplan

Det er planen at de tre heder skal fremstå som åbne hedelandskaber med de for stedet tilhørende åbne vegetationstyper. Tilstedeværelsen af træopvækst er accepteret i varierende grad.

Landskabet på Øster Lem Hede skal fremover fremstå som et lysåbent naturområde med en lysåben hedeflade med sparsom træopvækst, hvor de kulturhistoriske spor er synlige i landskabet.

Landskabet på Rejkær Hede skal på sigt fremtræde som en sammenhængende indlandsklit med tilhørende åbne vegetationstyper og indslag af hedekær (mose).

Landskabet på Tihøje Hede skal fremstå som et relativt kuperet naturområde med lysåbne hedeflader, slugter og bakketoppe med våd og tør hede med indslag af sø og hedekær. Enkelte egekrat vil fortsat danne kontrast til de lysåbne naturarealer.

Kortene viser den langsigtede landskabsplan

1.3 Naturnær skovdrift

Der er ingen skovdrift på hederne.

1.4 Naturpleje

Hedearealerne plejes som hidtil ved græsning og periodevis slåning, rydning af uønsket opvækst og afbrænding efter løbende vurdering af behovet under hensyntagen til de særlige beskyttelseshensyn, der er på de enkelte arealer.

Bilag med plejeplan for lysåbne naturarealer kan findes her (pdf)


1.5 Plejetiltag for kulturmiljøet

Der er ikke planer om særlige tiltag for kulturmiljø og fortidsminder i planperioden på de tre heder. De fredede gravhøje på Øster Lem Hede og Tihøje Hede plejes løbende efter behov med henblik på at holde dem frie for træopvækst samt at opretholde en stabil vækst af dværgbuske på højene. Den eksisterende pleje fremgår af nedenstående oversigt over fortidsminder og plejetiltag.

Bilag med plejeplan for fortidsminder på alle arealerne kan findes her (pdf)

1.6 Friluftsliv

Den fredelige karakter på hederne, naturværdierne og de særlige beskyttelseshensyn prioriteres højt og derfor vil der ikke blive igangsat nye publikumstiltag i områderne. Områderne er dermed primært tænkt for det natur- og kulturhistoriskinteresserede publikum.

Adgangen til Tihøje Hede er reguleret af Bekendtgørelse om fredning og vildtreservat Tihøje og Vind. Den lovbestemte adgangsbegrænsning er en følge af, at naturbeskyttelsen prioriteres særligt i dette område. I forhold til den generelle friluftszonering af Naturstyrelsens arealer vil Tihøje Hede fremover være stillezone. Der udlægges en mindre facilitetszone ved Tihøje i forbindelse med de få faciliteter, der er på stedet.

Rejkær Hede og Øster Lem Hede udlægges til friluftszone. Der udlægges en mindre facilitetszone på Øster Lem Hede i forbindelse med parkeringspladsen, der er udgangspunkt for ture på heden.

Kortene viser planen for inddeling af hederne i områder for forskellig friluftsmæssig benyttelse

2. Beskrivelse

2.1 Generelt

Alle tre heder har hedens karakteristiske åbne og store vidder. Tihøje Hede er beliggende sydøst for Holstebro. På Tihøje Hede findes Skovbjerg Bakkeø´s højeste punkt på 111 m over havet, udsigten herfra er storslået. Tihøje Hede var sammen med Vind Hede de sidste levesteder for urfugl i Danmark, hvilket også er baggrunden for reservatudpegningen. Øster Lem Hede er beliggende øst for Ringkøbing. På heden er der tydelige tegn på, at den har været opdyrket tilbage i oldtiden. Øster Lem Hede ligger 75 m over havet og har en fantastisk udsigt over Ringkøbing Fjord og klitterne langs Vesterhavet. Rejkær Hede er beliggende sydøst for Ulfborg. Den er en del af naturområdet "Rejkær Sande", og indgår i det store hede- og plantageområde på den vestlige del af Skovbjerg Bakkeø.

Kortene viser naturtyper og arealanvendelse

Arealsammenstilling hhv. for skovbevoksede arealer og ikke skovbevoksede arealer:

Areal i hektar

Bøg

Eg

Ask og ær

Andet løvtræ

Picea-arter

Ædelgran

Bjerg-fyr

Andet nåletræ

Ikke skovbevokset

Total

Tihøje Hede

0

6

0

0

0

0

0

0

210

216

Rejkær Hede

0

0

0

0

0

0

0

0

45

45

Øster Lem Hede

0

0

0

0

0

0

0

0

86

86

Sum

0

6

0

0

0

0

0

0

342

348

Tabel: skovarealer

Areal i hektar

Krat

Hede

Mose

Eng

Over-drev

Søer m.v.

Vand-løb

Vej

Brand-linie

Andet

Total

Tihøje Hede

0

197

12

0

0

1

0

1

0

0

210

Rejkær Hede

0

38

7

0

0

0

0

0

0

0

45

Øster Lem Hede

0

85

0

0

0

0

0

0

1

0

86

Sum

0

320

19

0

0

1

0

1

1

0

342

Tabel: ikke skovbevoksede arealer

2.2 Jordbundsforhold

De oprindelige heder, som ikke blev opdyrket, er normalt beliggende på den dårligste jord med betegnelsen morænesand eller flyvesand.

Dette gælder også for de tre heder, dog med en lidt bedre jordbund på Øster Lem Hede. Det er normalt lettest at bevare lyngvegetationen på den dårligste og mest tørre jordbund, idet græsproblemer og selvsåning af træer ikke er så voldsom på den fattige bund som på den bedre jordbund.

2.3 Landskab

Rejkær Hede ligger i et stort hede- og plantageområde på den vestlige del af Skovbjerg Bakkeø. Området er i fredningsplanlægningen udpeget som et af Danmarks større nationale naturområder. Arealet er omgivet af private heder og plantager og indgår som sådan i en naturlig struktur med det omgivende landskab.

Øster Lem Hede er ligeledes beliggende på Skovbjerg Bakkeø, men ligger som en lille skarpt afgrænset firkantet hede omgivet af landbrugsarealer til tre af siderne og plantage mod øst.

Tihøje Hede udgør et markant punkt på Skovbjerg Bakkeø. Heden ligger som et isoleret lysåbent naturområde omgivet af dyrkede marker og plantagearealer.

2.4 Skoven

Der er ingen skovdrift på hederne. Men på Tihøje Hede er der seks hektar beskyttet egekrat fordelt på fem delområder syd for den offentlige vej.

Kortet viser særligt beskyttet skov på Tihøje Hede

2.5 Natur

Naturværdierne på Rejkær Hede omfatter hedenaturtyper og fugtige områder med moselignende kararkter. Heden er kuperet med indlandsklitter. Som følge af topografien, en næringsfattig jordbund og de hydrologiske forhold har Rejkær Hede potentiale til at være en artsrig hede med et varieret naturindhold. Der foretages løbende rydning af opvækst.

Naturværdierne på Tihøje Hede omfatter hedearealer, mose, sø og egekrat. Gennem sidste planperiode er der blevet foretaget pletvise plejeforanstaltninger. Det har primært været nedskæring og knusning af opvækst af fyr, birk og eg samt afbrænding af lyngarealer. Der står fortsat grupper af eg, birk og fyr rundt på heden. Tilgroningen sker spredt over hele heden og ved at plantagen langsomt breder sig ind over heden fra øst. Men hedens urter er til stede i stor stil og ved fortsat pleje af heden ved afbrænding og tørveskrælning samt bekæmpelse af invasive arter forventes naturtyperne at kunne bevares.

Naturværdierne på Øster Lem Hede omfatter hedearealer. Der er problemer med tilgroning af birk, men ved fortsat pleje af heden ved afbrænding samt bekæmpelse af invasive arter forventes naturtypen at kunne bevares.

2.6 Kulturmiljø

Der er ingen fortidsminder på Rejkær Hede.

På Tihøje Hede er der fire gravhøje og mange gamle hjulspor hen over heden.

På Øster Lem Hede er der tre gravhøje, en kreaturfold samt et flot system af jernalderagre, som er spor efter dyrkning i oldtiden, og som har været grundlaget for fredningen og udpegningen af området som interessant videnskabeligt interesseområde. Dertil kommer nogle hjulspor i dybe hulveje.

2.7 Friluftsliv

Der er gennem årene kun sket en meget sparsom formidling af publikums muligheder på hederne generelt, der er således også kun ganske få faciliteter.

På Øster Lem Hede er der en enkelt parkeringsplads. Kulturstyrelsen har sammen med Naturstyrelsen opsat formidlingskilte på Øster Lem Hede, og en vandresti fører fra prkeringspladsen ind over heden og forbi nogle af de tydeligste jernalderagre. I sensommeren og efterårsmånederne er der gode muligheder for at samle bær.

Der er ingen stiforløb eller andre faciliteter på Rejkær Hede.

Tihøje Hede er omfattet af en reservatbekendtgørelse med periodevis færdsels- og adgangsforbud. Generel flade færdsel er forbudt i perioden 1.marts til 30. juni. Færdsel er imidlertid tilladt året rundt på den offentlige vej mellem Røddinglund og Agerfeld og til fods og på cykel ad sporet fra Røddinglundvej syd om det højeste punkt på heden (punkt 111) og ad stien fra Røddinglundvej til det højeste punkt. Der er en mindre parkeringsplads ved Tihøje og et enkelt borde- og bænkesæt, men ingen markerede stiforløb.

3. Gældende udpegninger

3.1 Natura 2000 udpegninger

Rejkær Hedeer en del af Natura 2000-område nr.64,Heder og klitter på Skovbjerg Bakkeø, Idom Å og Ormstrup Hede. Natura 2000-området er sammensat af 2 habitatområder (H225) og (H57). Rejkær Hede er omfattet af Habitatområde (H57).

Natura 2000-plan nr. 64 Heder og klitter på Skovbjerg Bakkeø, Idom Å og Ormstrup Hede

3.2 § 3 områder

Områderne omfatter i sagens natur særligt store arealer med § 3hede. De øvrige lysåbne naturtyper fremgår af tabellen i afsnit 2.1.

3.3 Regionale udviklingsplaner og kommuneplaner

I den regionale udviklingsplan for Region Midtjylland opfordres staten til at fremme befolkningens mulighed for at opleve naturen.

Rejkær Hede ligger i det store hede- og plantageområde på den vestlige del af Skovbjerg Bakkeø, som i fredningsplanlægningen er udpeget som et af Danmarks større nationale naturområder. Arealet er af Ringkøbing-Skjern Kommune udpeget som en del af større uforstyrret og bevaringsværdigt landskab, bevaringsværdig landskab. Ifølge kommuneplanen gives der kun dispensation/tilladelse til tilstandsændringer, der ikke skader de landskabelige karaktertræk og ådale, enge og hedearealer holdes lysåbne gennem pleje og/eller afgræsning. Rejkær hede er beliggende i geologisk rammeområde "Skovbjerg Bakkeø" og den vestligste del er udpeget som geologisk værdifuldt område. Ifølge kommuneplanen bør det sikres, at de geologiske landskabsformer, deres indbyrdes overgang og sammenhænge fremtræder klart i landskabet, således at området fortsat har værdi for den landskabsgeologiske forskning.

Øster Lem Hede er af Ringkøbing-Skjern Kommune udpeget som værdifuldt kulturmiljø og bevaringsværdigt landskab. I følge kommuneplanen gives der kun dispensation/tilladelse til tilstandsændringer, der ikke skader de landskabelige karaktertræk og ådale, enge og hedearealer holdes lysåbne gennem pleje og/eller afgræsning.

Området ved Tihøje Hede er af Herning Kommune udpeget som et særligt værdifuldt landskabsområde.

3.4 Fredninger og vildtreservater

Øster Lem Hede er omfattet af fredningen Kjelderbakke reg.nr 03161.00 OFN-kendelse af 18/11 1963, Det er statusquo fredning. Fredningen har til formål at bevare området som historisk og videnskabeligt interesseområde. Arealet skal henligge i naturlig tilstand. Der er forbud mod bebyggelse eller andre skæmmende elementer af nogen art og der må ikke foretages afgravning af nogen art.

Rejkær Hede er omfattet af fredningen af et klitareal i Rejkær Sande. Rejkær Sande er et areal med hede og indlandsklitter beliggende umiddelbart øst for Rejkærplantage, arealet er omfattet af fredningen vedrørende Rejkær Sande reg.nr. 07773.00 af 12/12 1989. Fredningen har til formål at genskabe og bevare hede og indlandsklitterne som samlede åbne arealer præget af naturlig plantevækst. Fredningen har desuden til formål at sikre området mod opførelse af skure, jagthytter m.v. samt at sikre arealet mod tilplantning.

Tihøje Hede er omfattet af Bekendtgørelse om fredning og vildtreservat Tihøje og Vind reg.nr. 884 af 23/09 2001. Bekendtgørelsen har til formål at beskytte Vind og Tihøje heder som levested for flora og fauna, herunder især som yngleområde for hede- og hedemosefugle. Hunde ikke må medtages, planter må ikke opgraves, rygning og brug af åben ild er forbudt. Generel flade færdsel er forbudt i perioden 1.marts til 30. juni.

3.5 Drikkevandsinteresser

Tihøje og Rejkær heder ligger i område med særlige drikkevandsinteresser. Øster Lem Hede ligger i et område med drikkevandsinteresser.

Hvad er en driftsplan?

Læs mere driftsplanlægning