Småarealer ved Salling, Aulum og Lundø mm.

Beskrivelse

Denne områdeplan omfatter en række små arealer på Salling (Hjelm Hede, Flyndersø og Harre Vig, samt et areal med gravhøje ved Sevel). Dertil kommer mindre arealer på spidsen af Lundø og et egekrat ved Aulum.

De seks områder, der er samlet i denne områdeplan, består af en række mindre arealer, der ligger meget spredt fra Harrevig på Salling i nord til Aulum i syd og ligger både kystnært og inde i landet.

Arealerne ved Flyndersø er beliggende ved den nordlige ende af Flyndersø, ca. 2 km sydøst for Rønbjerg og lige syd for Estvad. Arealerne på Lundø er beliggende på den nordligste del af halvøen Lundø, mellem Skive Fjord og Lovns Bredning. Strandareal ved Harrevig er beliggende ved sydsiden af Harrevig ca. 10 km vest for Roslev. Gravhøje ved Sevel ligger lige syd for Sevel, op til bygrænsen. Hjelm Hede ligger ved den sydlige ende af Stubbergård Sø, ca. 5 km sydøst for Sevel. Egekrat ved Aulum er beliggende ca. 5 km nordvest for Aulum mod Holstebro.

Fælles for arealerne er at de er i statens eje fordi de har en særlig status i form af fredning eller kulturhistorisk værdi (Egekrat ved Aulum, Gravhøje ved Sevel) eller fordi de er opkøbt med henblik på at sikre offentlighedens adgang til strand, sø og særlig natur (Harrevig, arealer ved Flyndersø og arealer på Lundø). Undtaget herfra er dog arealerne ved Hjelm Hede, som blev erhvervet med henblik på at samle et større naturområde ved Stubbergård Sø. Denne målsætning er imidlertid opgivet.

5 nuværende arealanvendelse, småarealer2.jpg
Kortet viser naturtyper og arealanvendelse

Arealsammenstilling hhv. for skovarealer og ikke skovbevoksede arealer:

Areal i 
hektar
Bøg
Eg
Ask
og
ær
Andet
løvtræ
Picea-
arter
Ædel
gran
Bjerg-
fyr
Andet
nåletræ
Ikke
skov-
bevokset
Total
Små-
arealer
Salling
 -
3
 -
 -
 -
 -
 -
 -
25
28
Egekrat
ved
Aulum
 -
3
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
3
Arealer på
Lundø
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
12
12

Skovarealer 

Areal i
hektar
Krat
Hede
Over-
drev
Strand-
bred
Strand-
eng
Strand-
sump
Slet-
te
Ager
Vej
Andet
 Total
Små-
arealer 
Salling
0,5
7
11,5
1
0,5
 -
 -
3,5
0,5
0,5
25
Egekrat
ved
Aulum
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
0
0
Arealer på
Lundø
 -
 -
 -
1
4
0,5
6
 -
 -
0,5
12

Ikke skovbevoksede arealer

1. Mål og planer

1.1a Overordnede målsætninger

Arealerne ved Lundø, Flyndersø og Hjelm Hede er alle fredede med henblik på at bevare de særlige natur- og landskabelige værdier i områderne og sikre publikum adgang til områderne. På den baggrund prioriteres naturpleje af de lysåbne naturarealer på arealerne og eksisterende publikumsfaciliteter bevares.

Det overordnede mål, for de af naturarealerne der er beliggende i Natura 2000 områder er, at naturplejen bidrager til at sikre gunstig bevaringsstatus for de naturtyper, der er på udpegningsgrundlaget for Natura 2000-området. På Lund ø er det eksempelvis den enårige vegetation på strandvoldene der er fokus på. Gravhøjene og de der tilknyttede kulturhistoriske værdier på arealerne ved Sevel sikres ved en fortsat prioriteret naturpleje. På arealet ved Aulum prioriteres naturværdierne højt gennem sikring af det urørte og fredede egekrat.

1.1b Planlagte tiltag.

Der er planlagt en række konkrete tiltag til iværksættelse indenfor planperioden. De planlagte tiltag bidrager til opfyldelsen af de mere langsigtede mål for området.

Ved Flynder Sø foretages der en sikring af naturværdierne i løbet af perioden ved fjernelse af spredte træopvækst og gyvel med efterfølgende hegning og etablering af græsning på hele arealet såvel de lysåbne naturarealer og de skovbevoksede arealer.

På arealerne ved Hjelm Hede undersøges mulighederne for genetablering af græsning på det sydlige hedeareal (afdeling 422a), særligt på skræntarealerne, da de rummer de største naturværdier.

 1 Større ændringer, småarealer2.jpg

Kortet viser de planlagte tiltag

1.2 Landskabsplan

Det er målsætningen at bevare de eksisterende landskabsbilleder, der varierer fra helt eller delvist lysåbne kystlandskaber (Lundø, Harrevig) over lysåbne naturarealer med krat eller mindre skovbevoksninger (Gravhøje ved Sevel, Flyndersø, Hjelm Hede) og endelig det primært skovbevoksede egekrat ved Aulum. 

I forhold til det eksisterede landskabsbillede betyder det, at de eksisterende lysåbne naturarealer sikres og holdes fri for opvækst. De skovbevoksede arealer fastholdes som overvejende løvskov med indslag af skovfyr nogle steder.

Der er ingen landskabelige tiltag i planperioden.

 2 Landskabsplan, småarealer2.jpg

Kortet viser den langsigtede landskabsplan

1.3 Naturnær skovdrift

Det langsigtede mål med skovdriften på de tre skovbevoksede arealer (Harrevig, Flyndersø og egekrattet ved Aulum) er bevaring og udvikling af egekrat på de små spredte skovarealer. Skovudviklingstypen beskriver den på langt sigt ønskede bevoksningstype i form af et forventet skovbillede med den tilstræbte træartssammensætning. Der arbejdes med tre skovudviklingstyper; Urørt skov, eg med skovfyr og græsningsskov.

Skovudviklingstyperne er nærmere beskrevet i Katalog over skovudviklingstyper i Danmark (2005). Inddelingen i skovudviklingstyper i fremgår af kortet.

Hele egekrattet ved Aulum er udlagt til urørt skov i henhold til naturskovsstrategien fra 1994 og fredet. Fredningen er en status quo fredning, som beskytter krattet mod hugst og afgræsning. I den urørte del opgives skovdriften helt, men der må forventes at ske en naturlig tilgroning eventuelt med bøg, contortafyr og ahorn i egekrattene, hvilket på sigt vil betyde en ændring af skovtypen i retning af en bøgedomineret skov.

I planperioden etableres ved Flyndersø (afdeling 631c) en hektar græsningsskov på de skovbevoksede arealer. Det sker i sammenhæng med de tilstødende lysåbne arealer af hensyn til biodiversiteten. Det er målsætningen at områderne udvikles i retning af et egekrat og enkeltstående fuldkronende skovfyr. For at fremme udviklingen mod græsningsskov foretages kraftig tynding af bevoksningen i forbindelse med rydning af naturområderne og hegning af arealet.

På de øvrige arealer er udlagt en ekstensiv skovudviklingstype med eg, skovfyr og lærk. Arealerne er i udgangspunktet tilplantet med eg. Det er målsætningen at områderne udvikles i retning af et ekstensivt dyrkede egekrat med indslag af skovfyr og birk ved naturlig foryngelse og opbrydning af den eksisterende bevoksningsstruktur.

 3 SUTplan, småarealer2.jpg

Kortet viser den langsigtede skovudviklingsplan

1.4 Naturpleje

Målet for naturplejen er at sikre eller genoprette gunstig bevaringsstatus for de naturtyper og arter, der udgør udpegningsgrundlaget i Natura 2000-områderne. Af hensyn til biodiversiteten er det målsætningen at holde de eksisterende heder, overdrev, strandenge og strandbreder lysåbne. Eksempelvis har forekomsten af det sjældne festgræs på de kalk rige partier ved Harre Vig høj prioritet.

Den løbende pleje af de lysåbne naturarealer beskrevet i nedenstående bilag, Herunder eksempelvis bekæmpelse af rynket rose på Lundø af hensyn til den enårige vegetation på strandvoldene .

I løbet af planperioden foretages en række tiltag med henblik på at forbedre naturtilstand og biodiversiteten på nedenstående arealer.

Arealet ved Flyndersø (afdeling 631) er under tilgroning. Der foretages en sikring af naturværdierne i løbet af planperioden ved fjernelse af spredte træopvækst og gyvel med efterfølgende hegning og etablering af græsning på de lysåbne naturarealer og græsningsskov på de skovbevoksede. På det sydlig arealer ved Hjelm Hede undersøges mulighederne for genetablering af græsning af overdrevet (afdeling 422a) i løbet af planperioden, særligt på skræntarealerne, da det rummer de største naturværdier.

Bilag med oversigt over naturarealer og plejetiltag kan findes her (pdf)

1.5 Plejetiltag for kulturmiljøet

Der er ikke planer om særlige tiltag for kulturmiljø og fortidsminder i planperioden.

De fredede gravhøje ved Sevel plejes løbende efter behov med henblik på at holde dem frie for træopvækst samt at opretholde en stabil urtevækst på højene.

Ved arealet ved Flyndersø plejes den enkelte gravhøj ligeså og der holdes pænt, rydeligt og slået omkring mindestenen ”Taterstenen”, der er opsat ved stierne på det lille hedeareal.

Den eksisterende pleje fremgår af nedenstående oversigt over fortidsminder og plejetiltag.

Bilag med oversigt over fortidsminder og plejetiltag kan findes her (pdf)

1.6 Friluftsliv

Den overordnede målsætning for den friluftsmæssige benyttelse af arealerne på Lundø, Harrevig og Flyndersø er at sikre offentlighedens adgang til arealerne og muligheder for ophold samt understøtte oplevelsen af landskabet og områdernes særlige natur og geologi. Ved gravhøje ved Sevel er det målsætningen at give publikum adgang til gravhøjene. Der er udlagt facilitetszoner i forbindelse med parkeringsarealerne og de tilknyttede faciliteter på de tre arealer. Den øvrige del af arealerne er udlagt til friluftszone.

Der er ikke tilknyttet en friluftsmæssig målsætning til egekrattet ved Aulum og arealerne ved Hjelm Hede, da begge arealer ikke har ikke nogen friluftsmæssige faciliteter og ingen nævneværdig friluftsmæssig benyttelse, med undtagelse af spejdernes færdsel hen over arealet ved Hjelm Hede om sommeren. Begge arealer er udlagt til friluftszone.

For alle områder gælder, at de nuværende faciliteter bevares, og der er ikke planlagt udbygning i perioden. Undtaget herfra er arealerne ved Hjelm Hede, hvor der eventuelt kan etableres samarbejde med de lokale spejdere, så frem der er ønske herom og medfinansiering.

 4 friluftsplan, småarealer2.jpg 

Kortet viser planen for inddeling af arealerne i områder for forskellig friluftsmæssig benyttelse

2. Status

2.1 Jordbundsforhold

Flyndersø: Arealet ligger i en tunneldal og jorden består højest sandsynligt af hedeslettesand..

Lundø: Arealerne på Lundø ligger på hævet stenalderhavbund og er præget af postglacialt marint sand.

Egekrat ved Aulum: Jordbunden domineres af moræneler med mordannelse.

Gravhøje ved Sevel: I den vestlige del af arealet består jordarten af smeltevandsgrus og i den østlige af moræneler.

Hjelm Hede: Det sydlige areal består af hedeslettesand, der overlejres af flyvesand ned mod Stubbergård Sø. I det nordlige område dækkes hedeslettesandet af et tyndt dække af flyvesand.

Harrevig: Jordbunden består af havaflejringer af sand og skaller.

2.2 Landskab

Arealerne ved Flyndersø. Terrænet er let skrånende ned mod søen og ligger ca. 15 meter over havet. Arealet ligger på grænsen mellem hedeslette og tunneldalen, der i dag udgør Flyndersø. Området er domineret af de åbne lyngklædte arealer og søen og der er en flot udsigt over Flyndersø.

Arealerne på Lundø er domineret af stranden og de åbne lavtliggende strandenge. Lige syd for arealerne ligger et stort plantagepræget sommerhusområde og en campingplads. Terrænet er fladt og kun ca. 2 til 5 meter over havet.

Egekrat ved Aulum. Arealet ligger i et morænelandskab på en nordøstvendt skråning ca. 50 meter over havet. Arealet er omkranset af lidt privatejet løv- og nåleskov og af landbrugsarealer.

Hjelm Hede. Området er domineret af de åbne områder, der er fordelt mellem den terrænmæssig flade hede mod nord og det kuperede overdrev mod syd. Naboarealerne er overvejende landbrugsarealer.

Arealet ved Harre Vig er domineret af skoven, vigen og de omkringliggende landbrugsarealer.

2.3 Skoven

Der er kun skov på tre af arealerne. Egekrattet ved Aulum er udlagt til urørt skov i henhold til naturskovsstrategien fra 1994. Egekrattet er et ca. 130-årigt fredet egekrat, der er bevokset af lave vindpåvirkede stilkege med spredte bævreasp og alm. røn. Egene er krogede og flere af dem er stævningsprægede. Størstedelen af arealet har ligget urørt siden 1907. Arealet er omfattet af en status quo fredning fra 1953, hvilket kan blive problematisk, hvis der på længere sigt indvandrer andre træarter på arealet, som vil kunne udkonkurrere egekrattet for eksempel bøg eller contortafyr

Der findes to mindre skovstykker med yngre eg på arealet ved Flyndersø og cirka halvdelen af arealet ved Harre Vig består af yngre skov fra 1970érne med hovedvægt på eg og birk.

På arealet ved Hjelm Hede er kun et smalt areal bevokset med eg, der drives som læbælte.

6 Særligt beskyttet skov, småarealer6.jpg

Kortet viser særligt beskyttet skov

2.4 Natur

Lundø er et samlet lysåbent kystnært naturområde indeholdende strandbred, strandvold, strandeng og strandsump samt slette. Sletten har været under kraftig tilgroning med pil og birk. I foråret 2013 er opvæksten blevet knust, der er etableret et kreaturhegn indenfor strandvoldene og arealet plejes nu med afgræsning suppeleret med slåning efter behov. Hele området er udpeget som Natura 2000 område bl.a. som følge af den enårige vegetation på strandvoldene. I den kommende planperiode skal man derfor være opmærksom på forekomsten af rynket rose på strandvoldene.

Egekrat ved Aulum indeholder udover selve krattet ingen naturområder. Gravhøjene ved Sevel er et græsareal, som plejes ved afgræsning med får. Selve gravhøjene er hegnet fra, men ind imellem åbnes i kortere perioder, som led i fortidsmindeplejen.

Areal ved Flyndersø indeholder tør natur i form af søskrænt, overdrev, hede og klitlignende vegetation. Arealet er en del af et større Natura 2000-område. Størstedelen af arealet er domineret af bølget bunke og der er kun et mindre område med decideret lynghede. Arealet trænger til pleje med fjernelse af spredte træopvækst og gyvel og efterfølgende etablering af afgræsning.

Arealerne ved Hjelm Hede består af to adskilte naturarealer henholdsvis en hede og et overdrev. Heden indeholder både våd og tør natur. På den tørre del dominerer lyng med kun et lille indhold af græs og på den våde del, er der primært blåtop og almindelig star. Heden plejes med slåning men er under tilgroning med pil i den fugtige vestlige del. Overdrevet er under udvikling efter ophør af tidligere gødning og indeholder udover den magre tørre del et mindre engstrøg. Området har tidligere været græsset men bliver nu plejet ved slåning. Det bør genovervejes at forpagte arealet til kreaturgræsning, særligt skråningerne.

Arealet ved Harre Vig er en strandeng med både tørre og fugtige såvel som sure og kalkrige områder, der indeholder en rig og varieret biotoptypisk vegetation. Særligt skal nævnes forekomsten af det sjældne festgræs på de kalk rige partier, som er betinget af forekomst af skalgrus. Arealet trænger til pleje i form af nedskæring og fjernelse af birkeopvækst.

2.5 Kulturmiljø

Der er kun registreret fortidsminder på tre af arealerne. På arealet ved Flyndersø findes en enkelt gravhøj, som plejes løbende ved buskrydning af træ- og buskopvækst. Der er opstillet en tatermindesten.

Egekrattet ved Aulum er omgivet af et skovdige, derudover findes der ingen fortidsminder i krattet.

På arealet ved Sevel er der registreret seks markante gravhøje. Fortidsminderne plejes ved afgræsning med får. Selve gravhøjene er hegnet fra, da sliddet ellers bliver så stort, at vegetationen forsvinder. Ind i mellem åbnes til gravhøjene, så de kan blive græsset.

2.6 Friluftsliv

Der er ingen faciliteter, parkeringspladser eller stiforløb i tilknytning til egekrattet ved Aulum og arealerne ved Hjelm Hede. Egekrattet ved Aulum ligger uforstyrret hen og arealerne ved Hjelm Hede er ikke i væsentlig grad benyttet til friluftsliv. Da Trevæld Spejdercenter ligger som nabo til området, er der dog i perioder om sommeren meget færdsel på hedearealet.

Ved gravhøjene ved Sevel er der en parkeringsplads med infotavle. Der er ikke markeret stiforløb, men udsigten fra gravhøjene er fin og der er stenter over elhegnet. Flynder Sø arealet ligger tæt op ad offentlig vej og der er en del færdsel af turister fra nabocampingpladsen ad flere uofficielle stier, der har forbindelse til Hjelm Hede. Der er en parkeringsplads ved vejen med et par bord/bænkesæt.

Arealet ved Harrevig besøges af strandgæster og kajakroere. Der en parkeringsplads, hvorfra der er adgang til stranden. På vejen passerer man en toiletbygning, der i nogen grad bliver benyttet af besøgende, men ikke er underkastet regelmæssigt tilsyn. Ved stranden findes et bord/bænkesæt og grillrist, og der er en overnatningsplads for kajaksejlere. Skive Kommune har opsat en shelter ved parkeringspladsen.

Arealerne på Lundø ligger tæt ved sommerhusområde og campingplads. Udover sommerhusgæster besøges området meget af badegæster og andre, der går tur på halvøen samt overnattende kajakroere. Der er en større parkeringsplads, afgrænset af fodhegn. Der udgår flere trådte, ikke afmærkede stier fra parkeringspladsen. Der er markeret kajakovernatningsplads både på øst- og vestsiden af odden. Ved parkeringspladsen findes et par bord/bænkesæt, og der er opført en toiletbygning, der serviceres af Skive Kommune. Ved parkeringspladsen er der delvist skjult af bevoksning en affaldsstation, der benyttes af turister og sommerhusejere, og som serviceres af kommunen. Der er stadig et par gl. infotavler fra amtets tid.

3. Gældende udpegninger

3.1 Natura 2000 udpegninger

Arealerne ved Flyndersø er en del af Natura 2000 område nr. 41. ”Hjelm Hede, Flyndersø og Stubbergård Sø”. Habitatområde H41 og Fuglebeskyttelsesområde F29.

Arealerne på Lundø er en del af Natura 2000-område nr. 30 ” Lovns Bredning, Hjarbæk Fjord og Skals Ådal”. Habitatområde H30 og Fuglebeskyttelsesområde F14 og F24

Find Natura 2000-plejeplanerne på hjemmesiden

3.2 § 3 områder

Områderne omfatter især arealer med § 3 overdrev, hede og strandenge.Derudover findes også andre § 3 beskyttede naturtyper. De fremgår af tabellen over ikke skovbevoksede arealer i det indledende afsnit.

3.3 Regionale udviklingsplaner og kommuneplaner

I regionplanen for Region Midtjylland opfordres staten til at sikre borgernes adgang til rekreative arealer, der kan fremme lysten til fysisk aktivitet og motion for alle.

Arealerne er beliggende i henholdsvis Skive, Holstebro og Herning kommuner.

Hjelm Hede ligger også i nationalt geologisk interesseområde nr. 64 "Flyndersø-området" på grund af det markante dødis-landskab. Området er således udpeget som geologisk værdifuldt landskab Holstebro kommuneplan. I kommuneplanen står der om disse, at de skal så vidt muligt ikke sløres eller ødelægges af gravning, skovbeplantning, kystsikring eller større tekniske anlæg herunder vindmøller, master, bebyggelse og råstofgravning.

Hjelm Hede og gravhøjene ved Sevel indgår i Holstebro Kommunes udpegning af landskabsområder. I kommuneplanen står der om disse, at landskabelige værdier tillægges særlig stor vægt. Ønsker om etablering af byggeri og tekniske anlæg, samt ændringer af arealanvendelse, der kan forringe landskabets karakter, skal vurderes med udgangspunkt i landskabets særkende.

Areal ved Flyndersø og areal på Lundø er i Skive kommuneplan udpeget som bevaringsværdigt landskab. I kommuneplanen står der om disse, at indgreb, der ændrer arealernes landskabskarakter, må kun finde sted, hvis det samlede resultat bliver forbedrede muligheder for almenheden for at opleve landskabt. I områder med særlig landskabelig værdi må anlægsarbejder og byggeri i tilknytning til eksisterende ejendomme kun finde sted, hvis det ikke indebærer en forringelse af de landskabelige, værdier, der ligger til grund for udpegningen. Andet byggeri og andre anlægsarbejder på arealer inden for områder med særlig landskabelig værdi, kan kun tillades eller planlægges, såfremt resultatet giver forbedrede muligheder for rekreative og landskabelige oplevelser for almenheden.

Areal ved Flyndersø ligger også i nationalt geologisk interesseområde nr. 64 "Flyndersø-området" på grund af det markante dødis-landskab. Arealet er i Skive kommuneplan således udpeget som geologisk bevaringsværdigt Aktiviteter i områderne skal ske på en sådan måde, at områderne ikke forringes ved at de sløres eller ødelægges af gravning, bebyggelse, tekniske anlæg, skovbeplantning eller lignende.

3.4 Fredninger og vildtreservater

Arealet ved Flyndersø er omfattet af fredningen af Hjerl Hede og Flyndersø reg.nr. 00424.00 OFN-kendelse af 24. november 1967. Det er en status quo fredning, der skal sikre den daværende tilstand. Fredningen har til formål at bevare de meget betydningsfulde geologiske, botaniske og zoologiske værdier omkring Flyndersø og Hjerl Hede. Der må gerne fjernes selvsåede nåletræer fra arealerne.
Offentligheden er sikret adgang til fods, cyklende og ridende af eksisterende veje og stier.

Det sydligst beliggende areal ved Hjelm Hede er omfattet af fredningen af arealerne omkring Stampestrømmen og Mundbjerg reg.nr. 08029.00 OFN-kendelse af 8. marts 2001. Det er en status quo fredning, der har til formål at bevare de landskabelige værdier syd for Stubbergård Sø og nedlægge et dambrug.

Arealerne på Lundø er omfattet af fredningen vedrørende Lundø reg.nr. 02925.00 OFN-kendelse af 9. september 1965. Formålet med fredningen er sikring af landskabeligt værdifyldt landskab. Det er en status quo fredning, der skal bevare arealet i dets daværende tilstand. Det er derfor ikke tilladt at opføre bebyggelse m.v. samt at foretage terrænændringer og beplantninger. Færdsel med motorkøretøj er ikke tilladt, bortset fra den for arealernes brug nødvendige færdsel for ejerne. De udyrkede arealer langs stranden er åbne for offentlig færdsel til fods, ophold og badning. Det er ikke tilladt at anvende disse arealer til græsning, men der må gerne foretages høslet. Løsgående hunde må ikke medtages. Der tillægges almenheden adgang til gående færdsel ad vej eller sti.

Hele egekrattet ved Aulum er omfattet af fredningen ”Lergrav Egekrat” reg.nr. 02048.00 OFN-kendelse af 20. juni 1953. Formålet med fredningen er bevarelse af egekrat og hede. Fredningen er en status quo fredning, som beskytter krattet mod hugst, afgræsning, afbrænding og oppløjning. Arealet har særlig videnskabelig interesse og der må ikke foretages jagt på arealet.

3.5 Drikkevandsinteresser

Gravhøje ved Sevel ligger i område for særlige drikkevandsinteresser. Areal ved Hjelm Hede, areal ved Flyndersø og egekrat ved Aulum ligger i område for almindelige drikkevandsinteresser. Arealerne på Lundø og ved Harrevig er uden drikkevandsinteresser.

3.6 Råstofplaner

Ingen

3.7 Naturskovsstrategien

Skov nr.
Navn
 Afd.
Litra
 Anv.
Årg.
Areal
Formål
114
Egekrat
ved Aulum
530
a
EG
1935
2,6
Urørt skov
år 1994

Oversigt over udpegede naturskovarealer