Planændringer for Husby Klitplantage

Følgende ændringer er lavet i driftsplanen for området Husby Klitplantage

  • Der genskabes naturlig hydrologi ved at lukke grøfter og etablere en sø.
  • Resten af afdelingen bliver med hjemmehørende "kratskov"-arter (Løvtæer og buske) mhp. at indgå i græsningsskoven.

 


 

Baggrund for ændringen

Iht. gældende driftsplan skal der etableres åben græsningsskov i sammenhæng med engarealerne i de tilstødende skovbevoksede afdelinger 2763, 2764, 2765 samt en del af 2762, hvor også de hydrologiske forhold søges forbedret ved lukning af grøfter således, at der sker en forbedring af naturværdien i området.

I forbindelse med udmøntningen af overstående indsats vurderer NST Vestjylland, at det vil være optimalt for naturværdien i området, hvis der i forbindelse med lukning af grøfter etableres en sø på maks. 5000 kvm. på den meget vandlidende jord i afdeling 2760, og at afdelingen kommer til at indgå i græsningsskoven. Søen vil desuden sikre drikkevand for de græssende husdyr i den kommende græsningsskov.

Ændring i driftsplanen

Iht. driftsplanen skal afdeling 2760 i fremtiden være løvskovsdomineret skov. Det vil derfor være hensigtsmæssigt at genskabe den naturlige hydrologi på afdeling 2760 ved at lukke grøfter og etablere en sø. Beplantningen af den øvrige del af afdelingen vil blive med hjemmehørende "kratskovs"-træarter (løvtræer og buske), som fremadrettet vil indgå i græsningsskoven.  

Der vil blive etableret en sø på maks. 5000. kvm. med en maks. dybde på 1,5-2 m og med svagt skrånende søbred. Grøfter vil blive lukket og større grøfter vil ledes til søen. Der vil blive afløb fra søen i form af overløb, der tilkobles det eksisterende grøftesystem