Handlingsplan: Naturnær skovdrift

Ideen bag naturnær skovdrift er bl.a., at vi skal skabe mere variation i skoven og lade naturen gøre en større del af arbejdet selv.

Naturstyrelsens skovarealer drives efter naturnære principper. Den naturnære drift af statsskovene blev besluttet i 2002 i Det nationale Skovprogram og igangsat i statsskovene fra 2005.

Læs det nationale Skovprogram

For nærmere beskrivelse af principperne for den naturnære skovdrift se Handlingsplan for naturnær skovdrift.

Læs Handlingsplan for naturnær skovdrift

At omlægge ensaldrende skovbevoksninger med en træart til uensaldrende bevoksninger med mange træarter kan tage helt op mod 100 år. Som en del af den langsigtede styring af omlægningen til naturnær skovdrift, er der udlagt skovudviklingstyper i alle statsskove, der beskriver det langsigtede mål for de enkelte skovområder. Skovudviklingstyperne bliver til med baggrund i en vurdering af dyrkningsbetingelserne og en landskabsanalyse, som fastlægger hvor der skal genskabes åbne naturarealer og udlægges arealer til sikring af særlige natur- eller friluftsmæssige interesser.

Læs mere om i Katalog over skovudviklingstyper

Naturnær skovdrift
Skove omlægges fra f.eks. rene nåleskove til blandingsskove som her: Bøg med gran

Statsskovene er alle omlagt til naturnær skovdrift, hvilket indebærer konkrete aktiviteter som:

  • Renafdrifter undgås så vidt muligt og der arbejdes med hugst- og kulturmetoder, der sikrer opbygning af varierede skovstrukturer og mulighed for naturlig foryngelse.
  • Der bevares i både løv- og nåletræsbevoksninger min. 3-5 træer pr. ha til naturlig død og henfald.
  • For at sikre den naturlige hydrologi oprenses grøfterne i statsskovene som udgangspunkt ikke længere. Undtaget er steder med lovgivningsmæssige forpligtelser og steder med naboeffekt.
  • Fældning og udkørsel af træer sker fra permanente kørespor, hvilket er med til at minimere skader på jordbunden.
  • I 2010 har Naturstyrelsen udlagt yderligere 1.000 - 2.000 ha biodiversitetsskov (urørt-, græsnings-, stevnings- og plukhugstskov) og vil fortsat sikre, at minimum 10 % af skovarealet er udlagt som biodiversitetsskov.

Naturnær skovdrift i statsskovene

Naturstyrelsens skovarealer drives efter naturnære principper. Disse er beskrevet i Handlingsplanen for naturnær skovdrift i statsskovene.

Læs Handlingsplan for naturnær skovdrift i statsskove .

Forside til handlingsplan for naturnær skovdrift i statsskovene