Klitsyn

Efter Naturbeskyttelsesloven har Naturstyrelsen en række opgaver der vedrører klitfredning og sandflugtsbekæmpelse. En del af disse opgaver varetages af Naturstyrelsens lokale enheder.

Sandflugtsbekæmpelsens omfang fastlægges på det årlige klitsyn, hvor det besluttes hvor og hvor meget der skal dæmpes. Dæmpningsarbejdet består hovedsageligt af plantning af hjelme, pålæggelse af kvas, påkørsel af halm på stierne og opsætning af faskiner. Desuden føres opsyn med klitternes tilstand.

Efter Naturbeskyttelsesloven er strandbredden og klitterne langs Vesterhavet fredet i en afstand af 300 m fra klitfoden. Indenfor det fredede område er det uden særskilt tilladelse bl.a. forbudt at hegne, afgræsse, campere, telte, fjerne vegetation eller faskiner, opstille faste indretninger, grave og i klitterne er det endvidere forbudt at køre, ride, cykle og tænde bål.

Administrationen af klitfredningsbestemmelserne i naturbeskyttelsesloven - herunder behandling af ansøgninger om dispensation fra bestemmelserne - vareatges primært af Kystdirektoratet. 

Læs mere om klitfredning på Kystdirektoratets hjemmeside

Klitsyn og sandflugtsprotokoller

Køb brænde

Du kan købe brænde i Naturstyrelsens online Netbutik.

Netbutikken