Klitfredning

Efter Naturbeskyttelsesloven er strandbredden og klitterne langs Vesterhavet fredet i en afstand af op til 300 m fra klitfoden. Indenfor det fredede område er det uden særskilt tilladelse bl.a. forbudt at hegne, afgræsse, campere, telte, fjerne vegetation eller faskiner, opstille faste indretninger, grave og i klitterne er det endvidere forbudt at køre, ride, cykle og tænde bål.

Administrationen af klitfredningsbestemmelserne i Naturbeskyttelsesloven - herunder behandling af ansøgninger om dispensation fra disse er pr. 1. januar 2007 overgået til de statslige miljøcentre.

(kort - lokale miljøcentre)

Rapporten: Sandflugt klitfredning - erfsringer og status