Sandflugtsdæmpning

Se en oversigt over Naturstyrelsens sandflugtsmøder i 2017

Sandflugtsdæmpning har baggrund i den voldsomme sandflugt, der hærgede den jyske vestkyst indtil for et par hundrede år siden. Sandflugten dengang skyldtes dels klimatiske forhold, dels menneskelig aktivitet i form af kreaturgræsning, tørvegravning samt hugst af klittens beplantning til foder og brændsel.


I flere hundrede år har der været lovgivet mod sandflugten. Lovgivningen indeholdt rådighedsbegrænsninger samt pligt for grundejer og stat til at udføre dæmpningsarbejder.
Tidligere var ejeren af sandflugtsarealer forpligtet til at betale for dæmpningsarbejdet, men fra 1867 overgik pligten i et vist omfang til det offentlige.
I 1935 overgik dæmpningsarbejdet på klitfredede arealer helt til det offentlige. Det er det arbejde, skovdistriktet udfører i dag.
Naturstyrelsen administrerer bestemmelserne om klitfredning og sandflugtsdæmpning.
Thy Statsskovdistrikt foretager de nødvendige foranstaltninger til at dæmpe sandflugt, men varetager samtidig naturbeskyttelsesmæssige og landskabelige hensyn.
De dæmpningsmetoder der anvendes, er opsætning og udlægning af fyrreris, plantning af hjelme og stabilisering af stier ved pålægning af flis m.m.

Hvert år i maj måned afholdes sandflugtsmøder med deltagelse af de kommuner, på hvis arealer distriktet varetager sandflugtsdæmpningen. Møderne annonceres offentligt samt på denne hjemmeside forud for afholdelsen.

Køb brænde

Du kan købe brænde i Naturstyrelsens online Netbutik.

Netbutikken