Vi benytter cookies til at forbedre brugeroplevelsen.Læs mere om cookies

Plejeplaner for lysåben natur

Plejeplanerne beskyttet habitatnatur, og beskriver hvilke tiltag der skal gøres for, at pleje og beskytte de ca. 61.000 hektar lysåben habitatnatur og særlige dyre- og plantearter på Naturstyrelsens arealer. 

Typiske tiltag i plejeplanerne for lysåben natur:

  • rydning af opvækst på heder, overdrev, enge og moser
  • bekæmpelse specifikt af invasive arter
  • græsning eller slæt
  • særlig pleje (især af heder) ved afbrænding
  • ny- eller genskabelse af habitatnatur
  • nygravning eller restaurering af padde-vandhuller

En række af plejetiltagene var allerede fastlagt i eksisterende driftsplaner for styrelsens arealer - nogle af tiltagene er allerede gennemført - mens andre tiltag er egentlig ny planlægning. Plejeplaner består altså både af eksisterende og ny planlægning, der gennemfører Natura 2000-planerne.

Planperiode for lysåben natur

Pleje af lysåben natur planlægges for en 6 årig planperiode og er derfor omfattet af plejeplanerne 2016-2021. Plejeplanerne 2016-2021 omfatter kun lysåben natur. Lysåben natur er betegnelsen for eng, hede, mose, overdrev, strandeng og klitter.

Find de gældende plejeplaner fra planperioden 2016-2021

Find de gamle plejeplaner fra planperioden 2010-2015

Natura 2000-netværket

Natura 2000-områderne er et netværk af beskyttede naturområder i EU. Områderne skal bevare og beskytte naturtyper og vilde dyre- og plantearter, som er sjældne, truede eller karakteristiske for EU-landene.

Læs mere om Natura 2000-netværket på Miljøstyrelsens hjemmeside