Plejeplaner for lysåben natur

Plejeplanerne beskyttet habitatnatur, og beskriver hvilke tiltag der skal gøres for, at pleje og beskytte de ca. 61.000 hektar lysåben habitatnatur og særlige dyre- og plantearter på Naturstyrelsens arealer. 

Typiske tiltag i plejeplanerne for lysåben natur:

  • rydning af opvækst på heder, overdrev, enge og moser
  • bekæmpelse specifikt af invasive arter
  • græsning eller slæt
  • særlig pleje (især af heder) ved afbrænding
  • ny- eller genskabelse af habitatnatur
  • nygravning eller restaurering af padde-vandhuller

En række af plejetiltagene var allerede fastlagt i eksisterende driftsplaner for styrelsens arealer - nogle af tiltagene er allerede gennemført - mens andre tiltag er egentlig ny planlægning. Plejeplaner består altså både af eksisterende og ny planlægning, der gennemfører Natura 2000-planerne.

Planperiode for lysåben natur

Pleje af lysåben natur planlægges for en 6 årig planperiode og er derfor omfattet af plejeplanerne 2016-2021. Plejeplanerne 2016-2021 omfatter kun lysåben natur. Lysåben natur er betegnelsen for eng, hede, mose, overdrev, strandeng og klitter.

Find de gældende plejeplaner fra planperioden 2016-2021

Find de gamle plejeplaner fra planperioden 2010-2015

Natura 2000-netværket

Natura 2000-områderne er et netværk af beskyttede naturområder i EU. Områderne skal bevare og beskytte naturtyper og vilde dyre- og plantearter, som er sjældne, truede eller karakteristiske for EU-landene.

Læs mere om Natura 2000-netværket på Miljøstyrelsens hjemmeside