Plejeplan for skovnatur

Plejeplanerne beskytter habitatnatur, og beskriver hvilke tiltag der skal gøres for, at pleje og beksytte de ca. 25.000 hektar skovhabitatnatur og særlige dyre- og plantearter på Naturstyrelsens arealer.

Typiske tiltag i plejeplanerne for skovnatur:

  • bekæmpelse specifikt af invasive arter
  • naturvenlig skovdrift eller urørt skov
  • ny- eller genskabelse af habitatnatur

En række af plejetiltagene var allerede fastlagt i eksisterende driftsplaner for styrelsens arealer - nogle af tiltagene er allerede gennemført - mens andre tiltag er egentlig ny planlægning. Plejeplaner består altså både af eksisterende og ny planlægning, der gennemfører Natura 2000-planerne.

Planperiode for skovnatur

Pleje af skovnatur planlægges for en 12 årig planperiode og er derfor omfattet af plejeplanerne 2010-2015. Plejeplanerne 2010-2015 er fortsat gældende for skovhabitatnatur indtil 2021.

Find de gældende plejeplaner for skovnatur

Natura 2000-netværket

Natura 2000-områderne er et netværk af beskyttede naturområder i EU. Områderne skal bevare og beskytte naturtyper og vilde dyre- og plantearter, som er sjældne, truede eller karakteristiske for EU-landene.

Læs mere om Natura 2000-netværket på Miljøstyrelsens hjemmeside