Naturstyrelsen udbyder forpagtning af et ca. 32 ha stort græsningsareal ved Flyvesandet.

15-08-2018

Forpagtningen udbydes af:

Naturstyrelsen Fyn
Sollerupvej 24
5600 Fåborg
Telefonnummer: 72543000
Kontaktperson: Pernille Paungreen, tlf.: 20940521

1.    Beskrivelse af forpagtningen

 

 • Arealet som bortforpagtes er et strandengsareal kaldet Flyvesandet som ligger på spidsen af Agernæs og udgør Fyns nordligste punkt. Arealet er beliggende i Nordfyns Kommune, jf. bilag 1.

 

Navn på areal Ha   mat. nr.  Tidsperiode
Flyvesandet 32 581163-88

48 Agernæs By, Krogsbølle

 

Del af matrikel nr.

35a Agernæs By, Krogsbølle

35b Agernæs By, Krogsbølle

1.1.2019-31.12.2022

 

 

 • Arealet bortforpagtes til afgræsning med robust naturplejekvæg, som egner sig til græsning på våde naturarealer. Der er tale om sommergræsning som led i naturplejen.
 • Naturstyrelsen har indgået aftale om samgræsning af Flyvesandet med en privat lodsejer, hvis areal indgår i nærværende udbud og er medregnet i det samlede areal.
 • Der vil blive indgået to kontrakter for nærværende arealer med samme vilkår og hektarpris. Kontrakten med Naturstyrelsen vil omfatte ca. 9,8 ha, og kontrakten med den private lodsejer vil omfatte ca. 22,2 ha. Begge kontrakter løber fra 1. januar 2019 til 31. december 2022. Kontrakterne kan forlænges én gang for yderligere 5 år efter nærmere aftale.
 • Alle arealer er beliggende i Natura 2000 område og består hovedsageligt af strandeng, som er beskyttet efter naturbeskyttelseslovens §3.
 • Der vil blive opsat strømhegn, når der foreligger en forpagtningsaftale. Hegnet vil blive et to-trådet kreaturhegn mod landsiden, samt et et-trådet kreaturhegn mod vandsiden. Da hegnet endnu ikke er sat, skal vedlagte hegnsskitse betragtes som et udkast, som kan blive ændret, når projektet skal realiseres. Det betyder også, at en ny forpagter vil få mulighed for at få indflydelse på hegnets forløb og udformning i det omfang det er foreneligt med Naturstyrelsens formål med afgræsningen, og øvrige hensyn som Naturstyrelsen skal tage. Såfremt det hegnede areal kommer til at afvige mere end 10%, vil der efter en konkret vurdering blive justeret tilsvarende i forpagtningsafgiften.
 • Der vil blive etableret strøm- og drikkevandsforsyning. Vandforbrug betales af forpagter.
 • Der skal som udgangspunkt gå dyr svarende til 10-15 storkreaturer på arealet.
 • Der må ikke tilskudsfodres på arealet.
 • Der må ikke udbringes gødning på arealet, ligesom kemiske bekæmpelsesmidlerikke må anvendes på arealerne.
 • Der må ikke brakpudses på arealet. Høslæt kan evt. foretages efter aftale med Naturstyrelsen, såfremt afgræsningen i perioder ikke er tilstrækkelig.
 • Særligt opsøgende eller nervøse dyr (uvane dyr) må ikke sættes ud på arealet.
 • I kontraktperioden kan forpagter og bortforpagter opsige kontrakterne med 3 måneders varsel til ophør den 31. december i det pågældende kalenderår.
 • Flyvesandet er en vigtig botanisk lokalitet, og et af de få steder på Fyn, hvor der findes klitter. Mod sydvest er der mere våde strandenge med loer.
 • Flyvesandet er et af de mest velbesøgte naturområder på Nordfyn. Der er placeret et fugletårn umiddelbart uden for det forpagtede areal, og der ligger en campingplads nordøst for det forpagtede areal.
 • Der må ikke søges grundbetaling til arealerne, men forpagter har mulighed for at udnytte eventuelle støttemuligheder til pleje af græs- og naturarealer. Naturstyrelsen kan oplyse, at der for nuværende ikke er indgået aftaler om støtteordninger eller tilsagn på arealerne.
 • For yderligere information om arealerne henvises til vedlagte udkast til forpagtningsaftale samt kortbilag.

 

2.    Afgivelse af tilbud

Naturstyrelsen ønsker tilbud på forpagtning for ovenstående arealer på de vilkår, der er beskrevet i kontraktudkastet, jf. bilag 2. Hvis du ønsker at afgive et tilbud, skal det ske via tilbudsblanketten, jf. bilag 3.

 Den pris, du angiver på tilbudsblanketten, skal både være prisen årligt pr. ha i DKK ekskl. moms og den samlede årlige pris ekskl. moms for det udbudte areal.

 Du skal være opmærksom på, at prisen reguleres årligt med nettoprisindekset for januar måned i opkrævningsåret.

 På tilbudsblanketten skal du klart og entydigt angive, hvilken fysisk eller juridisk person der er tilbudsgiver og dermed ansvarlig over for ordregiver.

 Tilbudsblanketten med tilhørende bilag skal være skrevet på dansk.

 Tilbudsblanketten skal sendes til Naturstyrelsen Fyn, Sollerupvej 24, 5600 Fåborg eller på email til .

 Når du sender dit tilbud, skal du tydeligt markere det med ”Tilbud på forpagtning af græsningsareal ved Flyvesandet og med ”Må ikke åbnes i postmodtagelsen”.

 

3.    Frist for afgivelse af tilbud

Du skal sende tilbudsblanketten, så den er modtaget i Naturstyrelsen senest d. 3. september 2018 kl. 12.00. Tilbud modtaget efter dette tidspunkt vil ikke blive taget i betragtning.

Når du har afgivet dit tilbud, er du forpligtet til at vedstå det i 30 kalenderdage fra tilbudsfristens udløb, dog kun indtil der er indgået kontrakt. Hvis Naturstyrelsen accepterer dit tilbud i vedståelsesperioden, er du derfor forpligtet til at skrive under på kontrakten. Efter du har underskrevet kontrakten, kan du kun træde ud af den i forhold til kontraktens bestemmelser om opsigelse.

De tilbud, der modtages rettidigt, vil blive åbnet umiddelbart efter tilbudsfristens udløb. Du har som tilbudsgiver ikke adgang til at overvære åbningen af tilbud. 

4.    Forbehold

Hvis du i dit tilbud har taget væsentlige forbehold for grundlæggende elementer i udbudsmaterialet, kan det medføre, at Naturstyrelsen ikke tager dit tilbud i betragtning. Grundlæggende elementer kan eksempelvis være forbehold vedr. pris, tidsfrister mm. Naturstyrelsen er dog berettiget til at afvise ethvert tilbud med forbehold uanset forbeholdets karakter.

Du skal underskrive tro- og loveerklæringen jf. bilag 4, og indsende den sammen med din tilbudsblanket.

Hvis du ikke skriver under på erklæringen, eller du er dømt for grovere overtrædelser af dyreværnsloven, og overtrædelsen efter et konkret skøn kan vurderes at have relevans for din varetagelse af den udbudte kontrakt, så kan Naturstyrelsen afvise dit tilbud. Det samme gælder, hvis Naturstyrelsen er vidende om, at du tidligere har misligholdt en forpagtnings- eller græsningskontrakt med Naturstyrelsen. 

5.    Vurdering af tilbud

Naturstyrelsen vælger at indgå en aftale med den, der giver det højeste tilbud.

6.    Kontraktgrundlag

Der indgås aftale om forpagtningen/græsningen på baggrund af kontraktudkastet, jf. bilag 2.

7.    Annullation

Naturstyrelsen forbeholder sig ret til at annullere det samlede udbud, eller udbuddet for de enkelte delarealer indtil udbudsforretningen er afsluttet med endelig indgåelse af kontrakt, såfremt der foreligger en ikke-usaglig begrundelse herfor.

8.    Tidsplan

13. august 2018

Offentliggørelse af udbudsmateriale

3. september 2018 kl. 12.00

Frist for modtagelse af tilbud

Uge 36

Forventet ordretildeling

September-november 2018

Forventet kontraktindgåelse

 1. januar 2019

Kontrakten træder i kraft

9.    Spørgsmål og rettelser

Hvis du har spørgsmål eller forslag til rettelser til udbudsmaterialet, kan du kontakte ordregiver som anført øverst i annoncen.

 

10.    Bilagsliste

Bilag 1: Kortmateriale

Bilag 2: Kontraktudkast_NST og Udkast til forpagtningskontrakt_Egebjerggård

Bilag 3: Tilbudsblanket

Bilag 4: Tro – og love erklæring