Forpagtning af Høve Camping

Forpagtningen af Høve Camping udbydes for en 5-årig periode.
Tilbud skal være Naturstyrelsen Vestsjælland i hænde senest mandag den 10. marts 2014, kl. 13.00.

Beskrivelse af forpagtningen
Naturstyrelsen Vestsjællands campingplads i Høve Skov, Høve Stræde 17, 4550 Asnæs ønskes bortforpagtet.
Campingpladsen ligger i den østlige del af Høve Skov umiddelbart ud mod Sejerø Bugt, se vedlagte oversigtskort. Pladsen er på ca. 1,2 ha og er godkendt til 70 enheder. Der må kun anbringes telte og teltvogne på pladsen, ikke campingvogne.
Campingpladsen er uden moderne installationer. Den indeholder følgende bygninger og tekniske anlæg:
- Ejet af Naturstyrelsen Vestsjælland: Magasinbygning på 90 m2, elforsyning, ledningsført vand og godkendt
nedsivningsanlæg.
- Ejet af den nuværende forpagter: Kioskbygning med lager, mobil sanitetsvogn med toiletter, bad og håndvask og
containerplads.

Det overlades til den kommende forpagter at forhandle med den nuværende forpagter om eventuel overtagelse af dennes anlæg. I modsat fald må forpagteren selv sørge for egne installationer. Det forudsættes, at de af forpagteren foretagne investeringer afskrives indenfor kontraktperioden.

Det bemærkes i denne sammenhæng, at der ikke kan forventes tilladelse til udvidelse af pladsen, da en forøgelse af aktivitetsniveauet ikke er forenelig med campingpladsens aktuelle beliggenhed.

Campingpladsens åbningstid er medio april til ultimo september.
Til orientering vedlægges overnatningsstatistik for Høve Camping for den seneste 10 års periode 2004-2013.

Forpagtningsperiode
Forpagtningen udbydes for en 5 årig periode fra 1. april 2014 til 31. marts 2019.
Lejemålet kan forlænges med en yderligere 5 årig periode, jf. forpagtningskontraktens § 2.

Forpagtningskontrakt
Der indgås aftale om forpagtningen på baggrund af vedlagte forpagtningskontrakt.

Afgivelse af tilbud
Hvis De er interesseret i forpagtningen, sker tilbudsgivningen ved, at De skriftligt meddeler Naturstyrelsen Vestsjælland, hvor stor en årlig afgift De vil betale for forpagtningen, jævnfør kontraktens  § 11.

Tilbuddet sendes til Naturstyrelsen Vestsjælland, Ulkerupvej 1, 4500 Nykøbing Sj. i en lukket kuvert mærket ”Tilbud Høve Camping”, og skal være Naturstyrelsen Vestsjælland i hænde senest mandag den 10. marts 2014, kl. 13.00 . Tilbud sendt via e-mail accepteres ikke. Tilbud, der modtages efter dette tidspunkt, vil ikke blive taget i betragtning.

De bydende er velkommen til at være til stede ved åbningen af tilbuddene.

Naturstyrelsen antager tilbuddet med den højeste tilbudte pris, med mindre Naturstyrelsen gør brug af muligheden for at indhente supplerende overbud efter procedure magen til reglerne i Cirkulære om salg af statens ejendomme af 25. januar 2010 eller Naturstyrelsen vælger, at annullere nærværende udbud jf. nedenstående om annullation.

Tilbudsgiver er ved afgivelse af tilbud forpligtet af den pris, der er angivet i tilbudsskrivelsen. Tilbudsgiver er forpligtet til at vedstå sit tilbud i 1 måned fra tilbudsfristens udløb. Accepterer Naturstyrelsen inden for 1 måned tilbudsgivers tilbud, er tilbudsgiver således forpligtet til at indgå aftale med Naturstyrelsen om den omhandlede forpagtning. Tilbudsgiver kan herefter kun udtræde af kontrakten ved anvendelse af de i forpagtningskontrakten anførte bestemmelser om opsigelse.

Naturstyrelsen Vestsjælland forbeholder sig ret til frit at vælge mellem de indkomne tilbud, herunder forkaste dem alle.

Annullation af udbud
Naturstyrelsen har ret til at annullere nærværende udbud af forpagtningen, hvis Naturstyrelsen vurderer, at tilbuddene ligger under markedsprisen på tilsvarende lejemål, der for nylig har været udbudt på naturforvaltningsenheden eller andre naturforvaltningsenheder, eller hvis Naturstyrelsen har en anden saglig begrundelse for annullation.

Yderlige oplysninger
Yderligere oplysninger kan indhentes hos Naturstyrelsen Vestsjælland, Lindhardt Mikkelsen, Obfuscated Email . Alle spørgsmål bedes stillet skriftligt. Spørgsmål og svar på spørgsmål vil blive gjort tilgængelige på Naturstyrelsens hjemmeside.