Fremavl

Fremavl går ud på i kommerciel målestok at producere frø med udvalgte egenskaber. I Danmark er det Naturstyrelsen Nordsjælland, der står for fremavlen af skovfrø via et fremavlsprogram.

Opgaverne indenfor fremavlen planlægges i samarbejde med både forskningsinstitutioner og skovbruget.

Vidste du at…
vi derved gør alt, hvad vi kan for at bevare de mest værdifulde frø af hensyn til fremtidens skove.

 

År

Etablerede frøavls-

bevoksninger

(antal anlæg)

Etablerede frøplantager

(antal anlæg)

Samlet areal

(ha)

Potentiel**)

frøproduktion, omregnet til mio. planter/år

1990

18

25

91

7

2000

33

56

264

11

2010*)

39

63

300

22

2025*)

39

63

300

40

 

Oversigt over udviklingen i fremavl opgjort i 2000.

*) skøn over fremtidige anlæg.

**) Frøproduktionen er "forsinket" i forhold til anlægsårene,
da der gå 10-30 år fra anlæg til produktionsstart.

 

Fremavl sikrer frø til skov og landskab

I de senere år er der i stigende grad lagt vægt på at fremavle frø med høj genetisk mangfoldighed (diversitet), der er der er i stand til at tilpasse sig ændrede klimaforhold eller nye driftsformer.

Gennem et fremavlsprogram - der omfatter både træarter til skove og til landskaber - sikres en stabil forsyning af særlig værdifuldt frø til private og til statslige plantninger. Dette fremavlsprogram vil med tiden kunne dække en stor del af det fremtidige frøbehov til både skovene og det åbne land.

Selve produktionen af frøene sker i frøavlsbevoksninger eller i frøplantager.

Frø høstet i frøplantager giver ophav til sundere og mere stabile træer af bedre kvalitet. Det gælder for de såkaldt vedproducerende arter som f.eks. douglasgran, rødgran, bøg og eg. For træarter som bruges til pyntegrønt er der tale om en betydelig kvalitetsforbedring. For landskabsarterne lægges der vægt på at fremavle et robust materiale af dansk oprindelse.