Lokale enheder i Naturstyrelsen

Alle enheder besvarer henvendelser om:

 • Friluftsliv, naturvejledning og naturskoler.
 • Drift og forvaltning af styrelsens ejendomme, skove og øvrige arealer.
 • Naturpleje og naturgenopretning.
 • Jagter og nyjægerjagter, jægerfora og hjortevildtgrupper, strandede havpattedyr.

Har du specifikke spørgsmål om:

Døde havpattedyr på stranden

Døde sæler. Lad dem ligge. Fugle, ræve og andre ådselædere har gavn af de døde sæler. Sker der en epidemi af sælpest eller andre sygdomme, hvor et stort antal sæler driver i land, vil Naturstyrelsen indsamle og begrave de døde dyr. Hold hunde fra døde sæler på grund af smittefare. 

Finder man et større, dødt havpattedyr såsom barde- eller tandhvaler på stranden, skal man ligeledes kontakte sin  lokale vildtkonsulent i Naturstyrelsen, der vil tage stilling til videre procedurer i henhold til beredskabet.

Sælunger på stranden

Hvis man ser en sælunge ligge på stranden, så er det bedste råd at lade den være. En sælunge kan uden problemer være ladt alene tilbage på stranden i adskillige timer, for sælunger kan nemlig nøjes med at die ved moren to gange i døgnet.

Læse mere om sæler og hvaler på stranden

Alle lokale enheder besvarer spørgsmål om:

 • Fugle, dyr og planter
 • Rådgivning om håndtering af dødfundne dyr
 • Jagt på Styrelsens arealer og nyjægerjagter
 • Invasive arter

Se mere om hvordan du kontakter din vildtkonsulent

Nedenstående 9 jagt- og vildtforvaltningsenheder har særlig viden om:

 • Rådgivning om jagt- og vildtforvaltning
 • Vildtregulering
 • Jagtprøver
 • Biotopplaner
 • Konservatorkontrol
 • Beskyttede eller sjældne arter (Bilag IV-arter)
 • Sagsbehandling og dispensationer efter bekendtgørelser under jagtloven.