Naturstyrelsen
Sønderjylland

Naturstyrelsen i Sønderjylland forvalter statens skove og naturarealer i Sønderjylland – både i forhold til drift og pleje, friluftsliv og naturvejledning.

Vi rådgiver land- og skovbrug om særligt beskyttede arter. Derudover yder vi hjælp til håndtering af invasive arter og regulering af skadevoldende vildt.

Enheden er projektleder for lokalt forankrede natur- og miljøprojekter.

Det kan du lave i naturen


 

Kontakt Naturstyrelsen Sønderjylland

På e-mail: Obfuscated Email

På telefon: 72 54 35 00

 

Naturstyrelsen har åbent:

Mandag-torsdag: 8.30-16.00

Fredag: 8.30-15.00

Ved uopsættelige henvendelser uden for kontortid benyt kontakttelefonen.

Naturstyrelsen Sønderjylland
Felstedvej 14
6300 Gråsten

CVR nr. 33157274
P-nr. 1016399813
EAN: 5798000860445

Find vej (Google maps)

Lokale medarbejdere

Inge Gillesberg

Skovrider
Sønderjylland
Kristina D. Bertram

Kristina D. Bertram

Forstfuldmægtig
Økonomi, brugerråd, partnerskaber
Lonnie Jessen

Lonnie Jessen

Fuldmægtig, Biolog
Matrikulære sager, Forsyningsledninger, Naturbeskyttelseslove og GDPR-ambassadør

Bettina Frost Nørgaard

Enhedssekretær
Bogholderi

Klaus Sloth

Vildtkonsulent
Jagt og fiskeri, bekæmpelse af afrikansk svinepest

Per Lorenzen

Skovfoged
Maskindrift, skovdrift, hugst, flis

John Callesen

Skovfoged
Landbrug, hugst, flis, veje, forpagtninger
Dorthe Götz Mikkelsen

Dorthe Malene Götz Mikkelsen

Biolog
Natur og forvaltningsplaner

Hans-Jørgen Ellemand

Skovfoged
Personaleansvarlig for skovarbejderne, Haderslev Dyrehave, Christiansdal Elværk, Bygningsvedligehold

Bo Mammen Kruse

Projektleder
Klima-Lavbundsprojekter ved udtagning af lavbundsjorde

Christian Bo Berg Mikkelsen

Skovfoged
Friluftsliv, publikumsanlæg, fortidsminder og partnerskaber

Mads Østergaard Brun

Naturmedarbejder
Forvaltningsplaner

Trine Sørensen

Naturskoleleder
Skovlyst Naturskole

Jens Jakob Fristed Sørensen

Skovløber/Naturvejleder
Haderslev Dyrehave

Erling Plath

Skovarbejder

Morten Krause Hansen

Skovarbejder

Ole Fogh Pedersen

Skovløber

Ove Diedrichsen

Skovarbejder

Terkild Straarup

Skovløber
Ole Konge Jensen

Ole Konge Jensen

Skov- og Landskabstekniker

Morten Berwald Ketelsen

Skovløber

Anderas Mølle Hansen

Skov og Naturtekniker Elev

Kristian Fink Nielsen

Skov - og Landskabsingeniør praktikant

Danmark og Europa investerer i landdistrikterne

Naturstyrelsen modtager tilskud fra Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne til Pleje af græs- og naturarealer. Tilskuddet går til at beskytte og forbedre biotopforholdene og biodiversiteten. Naturstyrelsen modtager også Økologisk Arealtilskud. Tilskuddet går til at omlægge og drive landbrugsarealer økologisk for at opnå en række fordele for miljøet og biodiversiteten.

Endvidere modtages tilskud til etablering af naturlig hydrologi i Natura 2000-områder for at forbedre levevilkårene for arterne i udpegningsgrundlaget, samt tilskud til "Rydning og forberedelse til afgræsning" i Natura 2000-områder, som har til formål at rydde tilgroede arealer og/eller forberede til afgræsning.

Læs mere på EU-Kommissionens hjemmeside, Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne