Naturstyrelsen
Bornholm

Vi forvalter statens skove og naturarealer på Bornholm. Det betyder, at vi står for skovdrift, naturbeskyttelse, friluftsliv og naturformidling på godt syv procent af Bornholms areal, inklusive nogle af øens mest markante naturområder, herunder Almindingen, Hammerknuden , Slotslyngen, Rø Plantage og Blykobbe Plantage. Vi vedligeholder også mange af øens fortidsminder, blandt andet Hammershus, Gamleborg, Lilleborg, Rispebjerg og flere helleristningsfelter.

Derudover yder vi hjælp til håndtering af invasive dyrearter og regulering af skadevoldende vildt, og i samarbejde med lokalenheden i Nordsjælland varetager vi opgaver inden for jagt- og vildtforvaltning.

Det kan du lave i naturen


Kontakt

På e-mail: Obfuscated Email

På telefon: 72 54 30 02

 

Naturstyrelsen har åbent:

Mandag-torsdag: 8.30-16.00

Fredag: 8.30-15:00

Ved uopsættelige henvendelser uden for kontortid benyt kontakttelefonen.

Naturstyrelsen Bornholm
Rømersdal, Ekkodalsvejen 2
3720 Aakirkeby

CVR nr. 33157274
P-nr.: 1016399929
EAN: 5798000860223

Find vej (Google maps)

Lokale medarbejdere

Søren Friese

Skovrider
Ledelse, partnerskaber, strategi, overordnet økonomi- og driftsplanlægning

Mejse Holm

Skovfoged
Naturpleje, græsningsaftaler, faciliteter, friluftsprojekter, personaleansvar for skovarbejdere

John Orbitt

Skovfoged
Skovdrift, vildtkonsulent

Georg Ask Marker

Naturformidler
Naturformidling, naturvejledning, skiltning, foldere, kort, hjemmeside, pressekontakt

Anna-Karina Johnsen Clausen

Sekretær
Journalisering/arkivering, bogholderiopgaver, bookinger

Dorte Bugge Jensen

Biolog
Naturnationalpark

Jill Grønberg Nothlev

Fuldmægtig og biolog
Naturovervågning, naturprojekter, urørt skov, økonomi, jura

Rasmus Munch Marcher

Bygnings- og restaureringstekniker
Bygninger, veje, hydrologi samt fortidsminder, herunder Hammershus, Lilleborg og Gamleborg

Nadia Colsted Harder

Forstfuldmægtig
Budget, kontrakter, arbejdsprogram

Skovarbejdere kontaktes via lokalkontoret på tlf: 72 54 30 00

Danmark og Europa investerer i landdistrikterne

Naturstyrelsen modtager tilskud fra Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne til Pleje af græs- og naturarealer. Tilskuddet går til at beskytte og forbedre biotopforholdene og biodiversiteten. Naturstyrelsen modtager også Økologisk Arealtilskud. Tilskuddet går til at omlægge og drive landbrugsarealer økologisk for at opnå en række fordele for miljøet og biodiversiteten.

Endvidere modtages tilskud til etablering af naturlig hydrologi i Natura 2000-områder for at forbedre levevilkårene for arterne i udpegningsgrundlaget, samt tilskud til "Rydning og forberedelse til afgræsning" i Natura 2000-områder, som har til formål at rydde tilgroede arealer og/eller forberede til afgræsning.

Læs mere på EU-Kommissionens hjemmeside, Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne