Naturstyrelsen
Fyn

Naturstyrelsen på Fyn forvalter statens arealer – både i forhold til drift, friluftsliv og formidling.

Derudover yder vi hjælp til håndtering af invasive arter og regulering af skadevoldende vildt, og vi afholder jagtprøver og rådgiver om biotopplaner og udsætning af vildt. Desuden rådgiver vi land- og skovbrug om særligt beskyttede arter.

Enheden er projektleder for lokalt forankrede natur- og miljøprojekter.

Det kan du lave i naturen


 

 

Kontakt Naturstyrelsen Fyn

På e-mail: Obfuscated Email

På telefon: 72 54 35 52

 

Naturstyrelsen har åbent:

Mandag-torsdag: 9.00 -14.30
Fredag: 9.00-14.00

Ved uopsættelige henvendelser uden for kontortid kan du ringe direkte på kontakttelefonen.

Naturstyrelsen Fyn
Sollerupvej 24
Sollerup
5600 Faaborg

CVR nr. 33157274
P-nr.: 1016399716
EAN: 5798000860728

Find vej (Google maps)

Lokale medarbejdere

Jakob Harrekilde Jensen

Skovrider
Ledelse, partnerskaber og projekter, strategi og overordnet økonomi- og driftsplanlægning

Christian Buhl

Vildtkonsulent
Myndighedsopgaver og rådgivning i forbindelse med jagt og vildtforvaltning, Tilskud små vådområder.

Rasmus Peter Skou Jensen

Vildkonsulent
Myndighedsopgaver og rådgivning i forbindelse med jagt og vildtforvaltning, Tilskud små vådområder.

Søren Kirk Strandgaard

Seniorkonsulent
Personaleledelse, Naturprojekt Better BirdLife, Stier

Anders Hersø Pedersen

Skovfoged
Skovdriften

Anni Borup

Forstfuldmægtig
Projektleder skov, skovrejsning

Pernille Werner Paungreen

Naturforvalter
Arealforvaltning og forpagtninger

Ida Friis Mikkelsen

Forstfuldmægtig
Friluftsliv, køb/salg/magelæg, fortidsminder, arealdriften, booking

Kasper Skjærlund

Biolog
Pleje, drift og tilsyn af lysåbne arealer, de vilde heste på Langeland, artsforvaltning, forpagtninger, vildtreservater.

Annita Svendsen

Specialkonsulent
Naturprojekter

Vibeke Lindberg Birkelund

Civilingeniør
Vådområdeprojekter

Jakob Humaidan

Biolog
Vådområdeprojekter (klima-lavbund)

Christel Jensen

Sekretær

Mie Sindet Lund

Sekretær
Receptionen, økonomi og sagsbehandling og udbetaling af tilskud til mindre vådområder

Lasse Høker Eriksen

Skovløber

Lars Bøge Johansen

Skov- og naturtekniker

Carl Erik Hansen

Skov- og naturtekniker

Max Staal Dinesen

Skovløber
Opsyn med de vilde heste på Sydlangeland

David Andreas Nygård

Skov- og Naturtekniker

Danmark og Europa investerer i landdistrikterne

Naturstyrelsen modtager tilskud fra Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne til Pleje af græs- og naturarealer. Tilskuddet går til at beskytte og forbedre biotopforholdene og biodiversiteten. Naturstyrelsen modtager også Økologisk Arealtilskud. Tilskuddet går til at omlægge og drive landbrugsarealer økologisk for at opnå en række fordele for miljøet og biodiversiteten.

Endvidere modtages tilskud til etablering af naturlig hydrologi i Natura 2000-områder for at forbedre levevilkårene for arterne i udpegningsgrundlaget, samt tilskud til "Rydning og forberedelse til afgræsning" i Natura 2000-områder, som har til formål at rydde tilgroede arealer og/eller forberede til afgræsning.

Læs mere på EU-Kommissionens hjemmeside, Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne

Græsningsprojekt Flyvesandet

Flyvesandet er en vigtig botanisk lokalitet med flere sjældne plantearter. Det er ligeledes en vigtig lokalitet for vadefugle. Arealet forvaltes med det formål at bevare strandengens karakteristiske planter og strukturer med losystemer, myretuer og saltpander. Strandengen skal fungere som yngle- og levested for padder og engfugle, samt jordrugende fugle som eks. terner. Overdrev og klitområde forvaltes for at sikre karakteristiske plante- og dyrearter samt klittens dynamik med bar sand.

I forbindelse med afgræsning på flyvesandet , som en vigtig del af forvaltningen af lokaliteten, er der i forsommeren 2019 opsat hegn med støtte fra Landdistriktsprogrammet.