Naturstyrelsen
Fyn

Naturstyrelsen på Fyn forvalter statens arealer – både i forhold til drift, friluftsliv og formidling.

Derudover yder vi hjælp til håndtering af invasive arter og regulering af skadevoldende vildt, og vi afholder jagtprøver og rådgiver om biotopplaner og udsætning af vildt. Desuden rådgiver vi land- og skovbrug om særligt beskyttede arter.

Enheden er projektleder for lokalt forankrede natur- og miljøprojekter.

Enheden er projektleder for lokalt forankrede natur- og miljøprojekter.

Kalender

  Se alle...


  Det kan du lave i naturen


   

   

  Kontakt Naturstyrelsen Fyn

  På e-mail:

  På telefon: 72 54 35 52

   

  Naturstyrelsens har åbent:

  Mandag-torsdag: 8.30-16.00
  Fredag: 8.30-15.00

  Ved uopsættelige henvendelser uden for kontortid kan du ringe direkte på kontakttelefonen.

  Naturstyrelsen Fyn
  Sollerupvej 24
  Sollerup
  5600 Faaborg

  CVR nr. 33157274
  P-nr.: 1016399716
  EAN: 5798000860728

  Find vej (Google maps)

  Lokale medarbejdere

  Jakob Harrekilde Jensen

  Skovrider
  Ledelse, partnerskaber og projekter, strategi og overordnet økonomi- og driftsplanlægning

  Lars Erlandsen Brun

  Vildtkonsulent
  Myndighedsopgaver og rådgivning i forbindelse med jagt og vildtforvaltning, Tilskud små vådområder.

  Søren Kirk Strandgaard

  Seniorkonsulent
  Publikumsfaciliteter, stier, naturpleje

  Anders Hersø Pedersen

  Skovfoged
  Skovdriften

  Anni Borup

  Forstfuldmægtig
  Projektleder skov, skovrejsning

  Ida Friis Mikkelsen

  Forstfuldmægtig
  Barsel

  Kristoffer Nielsen

  Fuldmægtig
  Arealdrift, fortidsminder, køb og salg, tilladelser til friluftsliv

  Christian Bjergager

  Forstfuldmægtig
  Forpagtninger, pleje og drift af lysåbne arealer

  Pernille Werner Paungreen

  Skov og landskabsingeniør
  Har orlov til april 2020

  Kasper Skjærlund

  Biolog
  Pleje, drift og tilsyn af lysåbne arealer, de vilde heste på Langeland, artsforvaltning, forpagtninger, vildtreservater.

  Annita Svendsen

  Specialkonsulent
  Naturprojekter

  Vibeke Lindberg Birkelund

  Civilingeniør
  Vådområdeprojekter

  Karina Bak Olesen

  Biologistuderende
  Naturforvaltning og friluftsliv
  Billede af Katrine

  Katrine Steenholdt

  Biologistuderende
  Naturfovaltning

  Christel Jensen

  Sekretær

  Susanne Yndigegn

  Sekretær
  Sagsbehandling og udbetaling af tilskud til mindre vådområder

  Jesper Nikolaj Rasmussen

  Skovløber
  Dyrehold, legeplads, skovdrift

  Lasse Høker Eriksen

  Skovløber

  Lars Bøge Johansen

  Skovarbejder

  Carl Erik Hansen

  Skovarbejder

  Max Staal Dinesen

  Skovløber
  Opsyn med de vilde heste på Sydlangeland

  Arne Møllebæk

  Skovarbejder

  Emil Johan Nørring Vilhelmsen

  Skov- og Naturteknikerelev

  Danmark og Europa investerer i landdistrikterne

  Naturstyrelsen modtager tilskud fra Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne til Pleje af græs- og naturarealer. Tilskuddet går til at beskytte og forbedre biotopforholdene og biodiversiteten. Naturstyrelsen modtager også Økologisk Arealtilskud. Tilskuddet går til at omlægge og drive landbrugsarealer økologisk for at opnå en række fordele for miljøet og biodiversiteten.

  Endvidere modtages tilskud til etablering af naturlig hydrologi i Natura 2000-områder for at forbedre levevilkårene for arterne i udpegningsgrundlaget, samt tilskud til "Rydning og forberedelse til afgræsning" i Natura 2000-områder, som har til formål at rydde tilgroede arealer og/eller forberede til afgræsning.

  Læs mere på EU-Kommissionens hjemmeside, Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne

  Græsningsprojekt Flyvesandet

  Flyvesandet er en vigtig botanisk lokalitet med flere sjældne plantearter. Det er ligeledes en vigtig lokalitet for vadefugle. Arealet forvaltes med det formål at bevare strandengens karakteristiske planter og strukturer med losystemer, myretuer og saltpander. Strandengen skal fungere som yngle- og levested for padder og engfugle, samt jordrugende fugle som eks. terner. Overdrev og klitområde forvaltes for at sikre karakteristiske plante- og dyrearter samt klittens dynamik med bar sand.

  I forbindelse med afgræsning på flyvesandet , som en vigtig del af forvaltningen af lokaliteten, er der i forsommeren 2019 opsat hegn med støtte fra Landdistriktsprogrammet.