Naturstyrelsen
Himmerland

Naturstyrelsen Himmerland forvalter statens skove og naturarealer i Himmerland – både i forhold til drift og pleje, friluftsliv og naturvejledning.

 

Enheden er projektleder for lokalt forankrede natur- og miljøprojekter i Nordjylland.

Vildtforvaltning og jagtprøver i himmerlandsområdet varetages af Naturstyrelsen i Kronjylland.

Det kan du lave i naturen

Bemærk! Dette indhold kræver cookies for at blive vist korrekt.
Læs mere om cookies

 

Kontakt Naturstyrelsen Himmerland

På E-mail: 

På telefon: 7254 3900


Naturstyrelsen har åbent:

Mandag-torsdag: 8.30-16.00
Fredag: 8.30-14.00

Ved uopsættelige henvendelser uden for kontortid benyt kontakttelefonen

Naturstyrelsen
Møldrupvej 26
9520 Skørping

CVR nr. 33157274
P-nr.: 1016399368
EAN: 5798000860308

Find vej (Google maps)

Lokale medarbejdere

Bendt Egede Andersen

Skovrider

Mads Dalsgaard

Forstfuldmægtig
Enhedens administration, budget og økonomi. Udleje af jagt og boliger.

Karen Poulsen

Specialkonsulent
Statsligt vådområdeprojekt, bortforpagtning af natur- og landbrugsarealer, køb og salg af fast ejendom

Ole Hyttel

Skovfoged
Vedligeholdelse af NST Himmerlands bygninger, høst af biomasse på naturarealer

Leif Kogsgård Lyngsø

Skovfoged
Personaleskovfoged, naturpleje, publikumsområdet, naturvejledning

Erik Dalsgaard

Skovfoged
Skovdrift, skovrejsning

Birgitte Palle

Projektleder
Grøn Livø - "Naturens stillekupé", renoveringer

Karin Hjortshøj Pedersen

Biolog
LIFE projekter

Peter Hahn

Biolog
Projektleder for LIFE+ Lille Vildmose, Højmoser, naturgenopretning, Ramsar-konventionen

Kjeld Lundager Jørgensen

Projektleder
Statslige vådområder – Hjeds Sø – Binderup å – Kåtbæk – Alling å – Kastbjerg Ådal. Koordinering statslig vådområdeprojektkatalog

Jørgen Bidstrup

Projektleder
Vådområdeprojekter, Jordbro Å, Simested Å, naturgenopretning

Martin Nissen Nørgård

Projektleder
Lavbundsprojekter, vådområdeprojekter, naturgenopretning

Birthe Sørensen

Sekretær
Chefsekretær, forpagtningsafgifter

Lisbeth Busk

Sekretær
Bogholderi, ansøgning om aktiviteter i skoven

Lars Wachmann

Naturvejleder

Henrik Toft Palsgaard

Skovløber
MTB-ruter, hegnsarbejde, vejvedlligeholdelse

Preben Toft Palsgaard

Skovløber

Henrik Brodersen

Skovløber og vildtforvalter
Salg af vildt, vedligehold af biler og maskiner

Jacob Abildskou Laursen Jensen

Skov- og naturteknikerelev

Karsten Kjærgaard

Landmand
Landbrug på Livø, naturvejleder vedr. landbruget på Livø

Bente Qvist Kjærgaard

Landbrugsmedhjælper
Landbruget på Livø, naturvejleder på Livø

Jacob G. Knudsen

Skipper
Skipper på Livø II, Elværk på Livø

Martin B. Olsen

Skovløber
Livø, skovvedligeholdelse, medhjælper i landbruget på Livø

Danmark og Europa investerer i landdistrikterne

Naturstyrelsen modtager tilskud fra Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne til Pleje af græs- og naturarealer. Tilskuddet går til at beskytte og forbedre biotopforholdene og biodiversiteten. Naturstyrelsen modtager også Økologisk Arealtilskud. Tilskuddet går til at omlægge og drive landbrugsarealer økologisk for at opnå en række fordele for miljøet og biodiversiteten.

Endvidere modtages tilskud til etablering af naturlig hydrologi i Natura 2000-områder for at forbedre levevilkårene for arterne i udpegningsgrundlaget, samt tilskud til "Rydning og forberedelse til afgræsning" i Natura 2000-områder, som har til formål at rydde tilgroede arealer og/eller forberede til afgræsning.

Læs mere på EU-Kommissionens hjemmeside, Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne