Naturstyrelsen
Hovedstaden

Vi forvalter statens natur i Hovedstadsområdet

Naturområder  - se kort

Naturguiderne  - find inspiration til din tur

Undgå uheld og pas på naturen  

Lokale råd og retningslinjer  

Nyt fra Hovedstaden

Det kan du lave i naturen


 

Kontakt Naturstyrelsen Hovedstaden

På e-mail: Obfuscated Email

På telefon: 7254 3151

 

Naturstyrelsen har åbent:

Mandag-torsdag: 8.30-16.00
Fredag: 8.30-15.00

Ved uopsættelige henvendelser uden for kontortid benyt kontakttelefonen.

Naturstyrelsen Hovedstaden
Boveskovgård
Dyrehaven 6
2930 Klampenborg

CVR nr. 33157274
P-nr.: 1016399937
EAN: 5798000860704

Find vej (Google maps)

Lokale medarbejdere

Kim Søderlund

Skovrider
Enhedens chef

Sven Norup

Vildtkonsulent
Arealkoordinator for Kalvebod Fælled, Kongelunden, kolonihaverne og Vestvolden

Jes Aagaard

Pressekontakt. Naturvejledning, friluftsliv, kommunikation, Naturpark Amager og MTB aktiviteter.

Ulrik Schack

Chefkonsulent
Friluftsliv, Naturpark Amager

Inge Winckelmann

Administration af bookinger via Udinaturen.dk og information om arrangementer

Kristian Kvist

Friluftsliv og partnerskaber. Udleje af bygninger.
Arealkoordinator for Nørreskoven, Kollekolle, Bøndernes Hegn, Hareskovene og Vestskoven

Ole Ejlskov Jensen

Udleje af bygninger, forpagtninger, restauranter. arealansvarlig for Charlottenlund Fort

Christiane Martinussen

Fuldmægtig
Administration af Bakken

Charlotte Mølgaard

Arealkoordinator for Flyvestation Værløse, Farum Lillevang, Terkelskov, Nyvang, Ganløse Ore, Brudehøj Forte, Ryget, Uggeløse Skov, Slagslunde Skov, Krogenlund, Ganløse Eget, Bastrup Ruin og Sperrestrup Skov. Naturpark Mølleåen

Jens Peter Fischer

Skovfoged
Bygningsvedligehold og -administration. Kaperkørsel. Mølleåen øst for Ravnholm

Henrik Søfeldt Jørgensen

Centerleder
Naturcenter Herstedhøje - naturcenterets aktiviteter og tilbud

Jesper Hagelskær Paasch

Vært i Ildsjælehuset
Naturcenter Amager - vært i Ildsjælehus, med kontakt til frivillige. Opsyn på Naturcenter Amager.

Stephan Springborg

Naturvejledning
Pressekontakt, Invasive planter, naturplaner og -pleje samt Livstræer

Stella Blichfeldt

Naturvejledning, friluftsliv, aktiviteter og faciliteter, ridetegn og frivillige

Steen Bjarke Hansen

Personaleskovfoged. Drift og administration af materiel og værksteder. Dyrehavsbakken og Bellevue I/S.
Arealkoordinator for Charlottenlund Skov, Ermelunden, Ordrup Krat, Strandhaven og Cottageparken.

Jacob Skriver

Skovfoged, Forvaltning af hjortebestanden i Dyrehaven. Organiserede aktiviteter i Dyrehaven
Arealkoordinator for Jægersborg Dyrehave (Dyrehaven), Jægersborg Hegn og Søllerød Naturpark.

Lars Stubkjær Nielsen

Skovfoged. Arealudleje, landbrugsforpagtninger
Arealkoordinator for Farum Sø, Furesø og Bastrup Sø

Peter Søland

Skovfoged. Skovdrift, fortidsmindepleje og vejvedligeholdelse.
Arealkoordinator for Mikkelborg, Geels Skov, Bistrup Hegn, Bredelte Skov, Stumpedysse Hegn, Hørsholm Slotshave, Folehaven, Rungsted Hegn, Rude Skov, Sjælsø Lund, Søllerød Kirkeskov, Ravnholmene, Trørød, Enrum Skov og Kohaven.

Jens Bjarke Hansen

Skovfoged. Hugst og salg af træ.
Arealkoordinator for Tokkekøb Hegn, Ravnsholt Skov og Sønderskov

Gitte Gry Wilhelmsen

Reception og regnskab

Gitti Andersen

Regnskab og fakturaer

Opsyn i skovene

Medarbejderne herunder har det daglige opsyn på arealerne i forbindelse med driften.

De bør kun kontaktes, hvis der er tale om akutte situationer, der kræver øjeblikkelig reaktion. Eksempelvis hvis der er brug for assistance ved ulykker og lignende.

Alle andre henvendelser skal ske ved at ringe til 72 54 31 51 eller skrive til Obfuscated Email

Thomas Scheibel

Skovløber
Opsyn i Uggeløse Skov og Flyvestation Værløse

Torben K. Andersen

Skovløber
Opsyn i Sperrestrup Skov, Slagslunde Skov, Krogenlund, Ganløse Eget og Bastrup Ruin

Jens Trier Madsen

Skovløber
Opsyn i Tokkekøb Hegn og Jonstrup Vang

Kristian Dagsland Nilsson

Skovløber
Opsyn i Ravnsholt Skov, Sønderskov, Nørreskoven og Kollekolle

Allan B. Iversen

Skovløber
Opsyn i Farum Lillevang, Terkelskov, Nyvang, Ganløse Ore, Brudehøj Forte og Ryget Skov

William Siefert

Skovløber
Opsyn i Bøndernes Hegn samt Store og Lille Hareskov (maj til august)

Kim Moesgaard

Skovløber

Bo Bjerregaard

Skovløber
Dyreholdet i Vestskoven. Opsyn i Vestskoven

Martin Widen

Skovløber
Opsyn i Dyrehaven

Frank Jakobsen

Skovløber
Opsyn i Dyrehaven

Lars Rugholm

Skovløber
Opsyn i Geels Skov, Charlottenlund Skov, Ermelunden og Ordrup Krat

Carsten Crillesen

Skovløber
Opsyn i Dyrehaven (maj - august)

Stefan Schilling

Smed

Hasse John Bøytler

Skovløber

Max Rasmussen

Skovløber, Tømrer

Max Coomer

Skovløber
Opsyn i Bøndernes Hegn, Store og Lille Hareskov samt Søllerød Kirkeskov

Morten Vendelbo Hammeken

Skovløber, naturvejleder
Opsyn i Jægerborg Hegn

Ole Kristiansen

Skovløber
Opsyn i Trørød, Enrum Skov, Kohaven og Mikkelborg

Lars Høigaard

Skovløber
Opsyn i Søllerød Naturpark, Ravneholmene, Stampeskov og Mølleåen

Lars hansen

Skovløber
Opsyn i Bredelte Skov, Stumpedysse Hegn, Hørsholm Slotshave, Folehaven, Rungsted Hegn og Sjælsø Lund

Anders Rein

Skovløber og naturvejleder
Booking af faciliteter. Opsyn i Bistrup Hegn, og Rude Skov

Christian Hagedorn

Skovløber
Opsyn på Kalvebod Fælled, Kongelunden og Vestvolden

Martin Rivero

Skovløber
Opsyn på Kalvebod Fælled, Kongelunden og Vestvolden

Finn Bennicke

Tømrer

Christoffer Brygger Loran

Skovarbejder
Opsyn i Geels Skov, Charlottenlund Skov, Ermelunden, Ordrup Krat, Strandhaven og Cottageparken

Danmark og Europa investerer i landdistrikterne

Naturstyrelsen modtager tilskud fra Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne til Pleje af græs- og naturarealer. Tilskuddet går til at beskytte og forbedre biotopforholdene og biodiversiteten. Naturstyrelsen modtager også Økologisk Arealtilskud. Tilskuddet går til at omlægge og drive landbrugsarealer økologisk for at opnå en række fordele for miljøet og biodiversiteten.

Endvidere modtages tilskud til etablering af naturlig hydrologi i Natura 2000-områder for at forbedre levevilkårene for arterne i udpegningsgrundlaget, samt tilskud til "Rydning og forberedelse til afgræsning" i Natura 2000-områder, som har til formål at rydde tilgroede arealer og/eller forberede til afgræsning.

Naturstyrelsen har i samarbejde med A/S Øresund etableret en vandforsyning til strandengene på Kalvebod Fælled. Udover at det er vigtigt, at strandengene afgræsses, så vegetationen holdes lav, er det også vigtigt at der er vand på engene. Dette projekt er med til at sikre, at engene er våde og fugtige i yngletiden fra april til juli. Vandet er grundvand der pumpes væk under Øresundsforbindelserne. Motorvej og togbane er gravet ned i terrænet, så det ligger under grundvandspejlet, for at reducerer støjgenerne. Det er dette vand der tilføres strandengene fra en pumpestation ved Trekantssøen. Fra udledningsstedet ledes det via en grøblerende til Koklapperne lige syd for Kalvebodsti.
Vadefugle, som viber, rødben og ryler er afhængige af fugtige strandenge under hele ynglesæsonen.
Projektet er betalt af Landbrugsstyrelsen under støtteordningen: Genskabelse af naturlig hydrologi i Natura2000-områder, som er en del af landdistriktsprogrammet.

Life Rigkilde: Naturstyrelsen Hovedstaden har modtaget støtte til udvidelse af græsningen i Småsøerne for at øge de botaniske værdier i det unikke naturområde.
Naturstyrelsen Hovedstaden har modtaget støtte til udskiftning af alle elhegn på Kalvebod Fælled.
Life Semiaquatic: Naturstyrelsen Hovedstaden har modtaget støtte for at genoprette levesteder og forbedre bestandene af padder, krybdyr og insekter på Kalvebod Fælled.
Life Open Woods: Naturstyrelsen Hovedstaden har modtaget støtte til at øge potentialet for biologisk mangfoldighed i skov.

Læs mere på EU-Kommissionens hjemmeside, Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne