Autonome øer i Bølling Sø

18-12-2009

Nye øer i Bølling Sø

Så er det sket igen. En af øerne i Bølling Sø har endnu engang været så utilfreds med sin placering, at den har valgt at prøve vandet i en anden del af søen!

Fænomenet kunne første gang ses for to vintre siden, hvor en ø flyttede sig et par hundrede meter og lagde sig tungt til rette ud for enden af bådebroen ved Ellevej i Engesvang. Øen var ca. 70m lang og 40m bred. Man kunne gå ud på den via bådebroen. Størrelsen taget i betragtning var det forventet, at øen ville blive liggende, men sådan skulle det ikke gå.

Under en hård sydvestlig storm sidste vinter stak den af og delte sig, hvorefter størstedelen af den gik på grund ud for Fastrupdal ved nordsiden af søen. Heller ikke denne placering var permanent, for her i efteråret har øen igen flyttet sig, så den nu ligger ud for Kragelundvej ved vestenden af søen.

Øen, der nu er på størrelse med en parcelhusgrund, er med sin nye placering synlig for mange flere forbipasserende, den giver mere perspektiv i udsigten over søen mod øst, og frem for alt giver den søens fugle beskyttelse i en del af søen, hvor dette tidligere ikke var muligt. Det trækker selvfølgelig flere fugle til vestenden af søen, så fugle- og andre naturinteresserede her får bedre muligheder for at iagttage svaner, gæs, ænder og andre vandfugle. Men hvem ved? Måske er øens ophold i vestenden kortvarigt!

At søens øer således kan flytte rundt skyldes, at de reelt er flydende tømmerflåder bestående af tørv, planter og sågar småbuske. Når vandstanden i søen i perioder med megen nedbør kortvarigt stiger, og der måske samtidigt er kraftig vind, kan øerne skifte placering.

De autonome øer i Bølling Sø er et godt eksempel på, hvor dynamisk og foranderlig naturen kan være – selv her i Danmark!

Men det er ikke blot øerne, der sker noget med i Bølling Sø. Naturstyrelsen i Midtjylland har fået lavet en undersøgelse af forekomsten af vandplanter i søen i 2005 og 2008 – altså henholdsvis 1 og 4 år efter genskabelsen af søen.

Undersøgelserne viser, at søen rummer mange vandplanter og vandmosser. En stor del af arterne er naturligvis indvandret efter søens etablering, mens en del i forvejen fandtes i områdets kanaler og mosehuller. Plantelivet er således blevet meget mere artsrigt fra 2005 til 2008. I forbindelse med undersøgelsen er der fundet flere sjældne arter, hvoraf flydende kogleaks er på den danske rødliste over sjældne og truede arter. Søens vand er stadig meget brunt, men i takt med at søen bliver mere klarvandet, vil undervandsplanterne brede sig yderligere i søen.

Tilstedeværelsen af en rig og varieret bestand af vandplanter er af stor betydning for søens smådyr, fisk og fugle. Vandplanterne betyder mad og levesteder til dyrene. Det er dog meget vigtigt, at der fremover gennemføres naturpleje langs søens bred, så sumpplanternes udbredelse ud i søen begrænses, så de lavvandede arealer ikke gror helt til.

Det er konsulentfirmaet Orbicon, der har foretaget undersøgelsen af vegetationen i Bølling Sø for Naturstyrelsen. Undersøgelsen er mundet ud i en rapport med titlen " Vegetationen i Bølling Sø 2008 "

Y derligere oplysninger:

Naturvejleder Torben Bøgeskov, tlf. 20 13 78 90

SkovfogedOtto Buus, tlf. 51 56 17 83