Flagermusene i de midtjyske kalkgruber er skrevet i mandtal!

22-11-2009

Det ser godt ud for bestandene i de midtjyske kalkgruber.

Det ser godt ud for bestandene af flagermus i de midtjyske kalkgruber!

Naturstyrelsen – Midtjylland har i marts og april i år fået foretaget en tælling af flagermusene i Daugbjerg- og Mønsted Kalkgruber, som ligger vest for Viborg. Tællingen havde til formål at overvåge, om bestandene af flagermus i kalkgruberne trives. Forårets tælling er opfølgning på en tilsvarende tælling i 2003.

VildtkonsulentSteen Fjederholt fra Naturstyrelsen – Midtjylland glæder sig over, at der i 2009 er konstateret pæne stigninger i de overvintrende bestande af både vand- og damflagermus i forhold til fangsterne i 2003 . Der overvintrede således omkring dobbelt så mange damflagermus i 2008/9 forhold til 2002/3, mens niveauet for vandflagermus var forøget med ca. 50% i 2008/9 i forhold til 2002/3.

Vand- og damflagermus udgør langt hovedparten af de overvintrende flagermus i gruberne, mens frynse- og Brandts flagermus forekommer i forholdsvist fåtalligt.

Om sommeren samler flagermusehunnerne sig i større eller mindre ynglekolonier, hvor ungerne opfostres. Men allerede i løbet af august begynder flagermusene at søge til vinterkvartererne uden dog at gå i vinterdvale med det samme. Gruberne huser om vinteren flagermus fra det meste af Jylland, og som et kuriosum kan nævnes, at der i Mønsted blev fanget en damflagermus, der tidligere var ringmærket i Bad Segeberg, ca. 40km nord for Hamburg.

I kalkgruberne er flagermusene sikret mørke, en konstant temperatur og forholdsvis god beskyttelse mod rovdyr og mod forstyrrelser i øvrigt. Kalkgruberne i Daugbjerg og Mønsted formodes at huse mere end ¾ af vinterbestanden af både dam- og vandflagermus i Danmark.

Ud over at være vinterkvarterer for flagermus benyttes både Daugbjerg- og Mønsted kalkgruber til andre formål. Der er således begge steder en turistmæssig formidling af gruberne og kulturhistorien bag, ligesom der også lagres ost i dele af gruberne i både Daugbjerg og Mønsted.

Den nuværende benyttelse ser umiddelbart ikke ud til at være en hindring for den ønskede beskyttelse af flagermusene.

Forårets fangst af flagermus foregik over 11 nætter, hvor de udflyvende flagermus blev fanget i fælder, der er specielt konstrueret, så flagermusene ikke skades. De fangede flagermus blev registreret med tidspunkt, art og køn. Projektet blev udført af Statens Naturhistoriske Museum, Zoologisk Museum v. Hans J. Baagøe og Degn’s Naturconsult v. Hans Jørgen Degn i samarbejde med Naturstyrelsen – Midtjylland.

Kalkgruberne er en del af Natura 2000 område nr. 39, ”Mønsted- og Daugbjerg Kalkgruber og Mønsted Ådal”, og damflagermus er en del af udpegningsgrundlaget for habitatområdet. Der påhviler derfor Danmark et særligt ansvar for at sikre at overvintringsstederne ikke forringes.

Konsulenterne har samlet og bearbejdet resultaterne, og de foreligger nu som en rapport på SNS- Midtjyllands hjemmeside: www.skovognatur.dk/Midtjylland