Motorvejen i Nordskoven - Silkeborg

26-04-2011

Det er ved at være meget tæt på med anlægsarbejderne til motorvejen i Nordskoven, i en af Silkeborgs største bynære skove på omkring 900 ha. Motorvejen gennemskærer Nordskoven på en strækning af ca. 2 km og skoven deles dermed i realiteten i 2 "mindre" skove. For at minimere de negative konsekvenser ved denne deling etableres der faunapassager for større og mindre dyr, og naturligvis også passager for publikum.

Vejdirektoratet (VD) har ansvaret for anlæg af motorvejen, og VD har nu bedt Naturstyrelsen (NST) om at iværksætte fældning af dele af Nordskoven. Baggrunden er, at VD ønsker at igangsætte broarbejder i 2011, dels ved Gudenåen, hvor der etableres en motorvejsbro på 350 meter og dels centralt i Nordskoven ved Gunneskol, hvor der skal anlægges en landskabsbro på 500 meter (på tværs af habitatområdet).
Baggrunden for at der skal fældes skov allerede nu er, at inden anlægsarbejderne kan iværksættes, skal der gennemføres en lang række geotekniske boringer for at undersøge jordbundsforholdene. Endvidere skal Silkeborg Museum gennemføre arkæologiske undersøgelser med udlæg af et net af søgegrøfter. Alt dette tager tid og derfor ønsker VD, for at kunne holde tidsplanen, at der allerede nu iværksættes større fældninger i Nordskoven. Hverken geotekniske undersøgelser eller arkæologiske undersøgelser kan gennemføres med mindre skoven er fældet og træernes rødder er fjernet m.v.
Det betyder, at forholdene i Nordskoven om meget kort tid ændrer sig særdeles synligt, idet meget store skovbevoksede arealer bliver fældet i en bredde på 80 til 100 meter. NST forventer, at mellem 10 og 17 ha af de ialt planlagte 24 ha i Nordskoven bliver fældet inden for kort tid.
Skovningen er startet den 25. april og forventes afsluttet ca. en måned efter igangsætning. Herefter går geoteknikerne og arkæologerne igang med de undersøgelser de skal foretage inden arbejdet med anlæg af broerne kan igangsættes i efteråret 2011.
Der er tale om skovningsmaskiner der skover store arealer med træbevoksning i løbet af meget kort tid. Så det bliver meget synligt - meget hurtigt!

Budskabet fra NST til skovens brugere er, at der kan forventes store forandringer i det landskab og de ruter skovgæsterne bruger i Nordskoven i den kommende tid. Vi har vedhæftet et justeret kort til vores vandretursfolder, der viser motorvejens passage af skoven samt de ny passagemuligheder der på sigt etableres i forbindelse med Langsøstien, Gjernbanen m.v.
I de kommende måneder kommer der således til at ske rigtig meget i forbindelse med motorvejen i Silkeborgs skove. Der skal også igangsættes anlæg af erstatningsbiotoper i form af småsøer, moser og rydninger til hede, sikring af gamle træer m.v.
NST henstiller til publikum, at der holdes meget god afstand til skovningsmaskinerne. Det er meget farligt at bevæge sig i nærheden. Heldigvis er der mange andre gode muligheder for ture i vores skove.