Status for "Fodsporet" - ny natursti på den nedlagte Næstved-Slagelse-Skælskør bane

28-04-2011

Oprydning
Industrial Quality Recycling AB afsluttede fjernelse af skinner og sveller i oktober måned. Der er fjernet knap 6000 tons sveller og ca. 3500 tons skinner. Naturstyrelsens skovarbejdere har siden været i gang med at fjerne andet affald fra strækningen, når vejret har gjort det muligt.

Køb af arealer
Naturstyrelsen (NST) har købt tre tidligere stationsarealer fra DSB Ejendomme – nemlig Sludstrup, Sandved og Hyllinge station. Købet af de tre arealer giver væsentligt bedre muligheder for placering af de forskellige faciliteter. Det har derfor været et stort ønske fra de tre stiråd, at NST erhvervede arealerne. Den ledende landinspektør for statsbanerne har afsluttet udstykningen af banen, og NST er ved at få legitimationserklæringen tinglyst. Når det er sket, vil driftsaftalerne med kommunerne også blive tinglyst.

Anlæg af sti og faciliteter
Rådgivningsopgaven blev vundet af Orbicon. De startede med at gå strækningen igennem i efteråret og har hen over vinteren arbejdet med at projektere selve strækningen. Pt. er hovedentreprisen i udbud, og ved fristen for prækvalifikationen havde18 firmaer anmodet om opgaven. NST har udvalgt 7 firmaer, som skal give tilbud på opgaven. Tilbudsfristen er efter påske, og forudsat at der ikke sker forsinkelser pga. vejrlig etc., vil stien blive anlagt i perioden 9. maj til 15. august. Der er enkelte opgaver, der ikke er indeholdt i hovedentreprisen, bl.a. istandsættelse af broen over Korsørvej i Slagelse og anlæg af tunnel under rute 22 (Slagelsevej) ved Næstved. Anlæg af faciliteter vil blive udbudt i løbet af foråret. Faciliteterne blive anlagt af i løbet af sensommeren og efteråret.

Oprensning af grøfter
Orbicon har gennemgået grøfterne og vurderet, hvilke der skal oprenses fordi de ikke fungerer som de skal. Denne opgave blev udbudt i januar, og blev vundet af Forstas. Forstas har arbejdet for Banedanmark i mange år, og har derfor stor erfaring med hvordan banegrøfter bør se ud og har specialgrej, der kan genskabe grøfteprofilet. For at kunne rense grøfterne, har det været nødvendigt at knuse en del bevoksning. Det startede de på i februar, men pga. frosten er selve oprensningen først gået i gang i marts. De bliver færdige i løbet af april. Mellem Fodby og Hyllinge rydder Forstas også bevoksning mhp. at skabe plads til ridesporet.

Skovning
Naturstyrelsen har gennemgået bevoksningerne langs banen og vurderet hvilke bevoksninger, der skal tyndes. En del af bevoksningerne bærer præg af ikke at have været tyndet i mange år. Skovningen vil dels blive udført af entreprenører, dels af NST’s egne skovarbejdere.

Formidling
Sydvestsjællands Museum har indsamlet 36 historier om kulturhistorien langs banen. Historierne spænder vidt både i tid og emner. Alle historierne er knyttet til et geografisk punkt langs banen. Disse vil blive suppleret med et antal fortællinger om naturen langs banen – og som kan skiftes efter årstid. Der vil blive lavet en folder for hele strækningen og sat skilte ved de gamle stationer samt enkelte andre steder. Fodsporet vil også blive formidlet på internettet, bl.a. på www.udinaturen.dk Desuden arbejdes der med formidling via smartphones, bl.a. arbejdes der på at udvikle en mobilhjemmeside. Der bliver udarbejdet et særligt tilbud til skolerne, og NST’s konsulent har interviewet skolelærere fra lokale skoler for at høre, hvilke de har ønsker til f.eks. trin, fag og indhold.

Indvielse
Stien forventes at blive indviet i efteråret. NST og kommunerne arbejder med forskellige ideer til arrangementer – både på selve dagen og i tiden derefter.