Forberedelserne til etablering af det Nationale Testcenter for Vindmøller i Østerild starter nu

28-04-2011

Rydningen af skoven i selve testcenteret starter ca. 18-07-2011.

Men allerede i næste uge (uge 17) begynder arbejdet med at etablere nye naturområder.

Områder i Hjardemål Klitplantage skal ændres fra at være tæt skov til fugtig lysåben natur.

Hovedformålet med at lave disse våde naturområder er at sikre, at vandmiljøet ikke påvirkes negetativt, når skovningen i selve testcenteret starter.

Når der fældes træer - og ikke plantes nye - frigives der kvælstof til vandmiljøet.

Disse øgede mængder af kvælstof vil kunne påvirke Vullum Sø i negativ retning, hvis der er ikke tages nogen forholdsregler.

Ved at lede vandet fra testcenterområdet igennem de nye vådområder forhindres dette.

Naturlige processer i vådområder fjerner kvæstoffet fra vandet og omdanner det til frit kvælstof i luften.

Ved lave vådområderne nu sikres det, at de er funktionsdygtige inden udvaskningen af kvælstof fra testcenteret starter.

Foto:  Henrik S. Kristensen 20.8.2010

Her skal der laves et vådområde

Nærmere oplysninger kan fås hos

Claus Rasmussen 7254 3964