EU millioner redder Lille Vildmose

09-12-2011

Tofte Mose

Millionbeløb til Lille Vildmose
Der er hjælp på vej til Danmarks største højmose - Lille Vildmose - der er truet af udtørring. Godt 31 EU-millioner skal sikre nyt vand til højmosen, hvis uforstyrrede dele i Tofte Mose (billedet) udgør den største intakte højmoseflade i Nordeuropa. Oveni EU midlerne har samarbejdspartnerne Aalborg Kommune, Aage V. Jensen Naturfond og Naturstyrelsen skaffet yderligere 10,5 millioner, så projektet har næsten 42 millioner at råde over.

Usædvanlig højt tilskud
En komité fra EU's LIFE-program har indstillet Danmarks ansøgning til støtte, og det endelige tilsagn regnes for en formalitet. Indstillingen er samtidig udtryk for, at Lille Vildmose i europæisk sammenhæng regnes for noget helt unikt. Aldrig tidligere har naturprojekter fra Danmark opnået EU støtte på hele 75% af de midler, man selv har kunnet stille. En 50 - 50 % finansiering er standard. hvis ellers projektet når gennem EU's nåleøje.

Projektet holder på vandet
Flere søer, færre grøfter og vandstandshævning er blot nogle af de nye tiltag, som er på vej til at give nyt vand til højmosen sydøst for Aalborg. Området er et Natura2000 område, hvor Danmark har en international forpligtigelse til at bevare og forbedre naturtilstanden. For Aalborg Kommune, der har det formelle ansvar, er det kommende projekt et løft i forhold til opfyldelsen af områdets Natura 2000-plan, der netop har fokus på at sikre og gendanne højmosen.

Aage V. Jensen Naturfond ejer hovedparten af Lille Vildmose-området på 7.600 hektar (76 kvadratkilometer), hvoraf 2.000 hektar - et område større end Jægersborg Dyrehave - indgår i projektet. Fonden og Aalborg Kommune kommer til at stå for at gennemføre anlægsarbejderne i samarbejde med andre lodsejere, mens Naturstyrelsen vil stå for projektledelsen og kontakten til EU.

Det er ikke mindst mangel på vand, der i dag truer de spagnum-mosser, højmosen består af. Hermed er der risiko for at denne særprægede naturtype forsvinder og dermed også levestedet for en lang række dyr og fugle, som er knyttet til højmosen.

Kilometervis af grøfter og dræn har gennem tiden drænet store dele af mosen. Formålet med tørlægningen var oprindeligt at omdanne mosen til landbrugsarealer. Senere har indvinding af råstoffer i form af tørv og spagnum også bidraget til nedbrydning af højmosen. Det skal naturprojektet nu rette op på. I de kommende år skal vandstanden hæves på 900 hektar, hvoraf 200 hektar bliver søer. Blandt andet genskabes den gamle, afvandede Birkesø med en vandflade på ca.120 ha. Og 7,5 kilometer af højmosens kanter, der er særligt udsatte for udtørring, bliver beskyttet mod dræning af vand, ligesom næsten 100 grøfter lukkes.

Af øvrige aktiviteter , der indgår i projektet kan nævnes:

 • Der udsættes krondyr i et nyt indhegnet område på 2000 hektar mellem Høstemark Skov og Tofte Skov. Dette område bliver tilgængeligt for publikum både i bil og til fods, på cykel eller hesteryg. Krondyrene er ideelle plejere af en kommende højmose
 • 200 hektar bevokset højmose ryddes for træer og buske
 • Der etableres forsøg med at udsprede levende sphagnum på 20-30 ha, hvor vandstanden er hævet, med et potentiale til at fremskynde genopretning af højmose på yderligere 300 ha på sigt
 • Mårhund og mink skal om muligt udryddes og ræv reduceres væsentligt i antal, så disse rovdyr  ikke længere truer den naturlige bestand af jordrugende fugle.
 • To udsigtsplatforme og otte informationsområder bliver bygget.
 • Der bliver afholdt en række offentlige ture og informationsmøder om genopretningen af højmosen.

Målt på areal kommer naturgenopretningsprojektet ved Lille Vildmose ind blandt de største projekter i Danmark. Kun overgået af naturprojekter som f.eks. Skjern Å, Vilsted Sø og Vest Stadil Fjord.

Fakta om Lille Vildmose

 • ligger fortrinsvis i Aalborg Kommune, mindre del i Mariagerfjord og Rebild Kommuner
 • r ummer Nordvesteuropas største tilbageværende lavlands højmose, som omfatter mere end halvdelen af det totale højmoseareal i Danmark
 • u dpeget som Natura 2000-område med 7824 ha. Der er udarbejdet en Natura 2000-plan med særlige fokus på, at bevare og udvide højmosen
 • v igtige naturtyper: Højmoser, Nedbrudt højmose, Søer
 • v igtige arter: Kronvildt, Odder, en række flagermusarter, Kongeørn, Havørn, Trane, Skarv. Sandsynlighed for ynglende Sort Stork og Blå Kærhøg
 • o mfattet af landets hidtil største (7600 ha) og dyreste fredning (57,5 mio. kr.). Formålet med fredningen er at bevare og sikre områdets naturværdier ved blandt andet pleje og naturgenopretning. Som et led i fredningen er råstofgravning bragt til ophør