Naturgenopretning på Slettemose

23-12-2011

Naturstyrelsen, Vestsjælland er i disse dage i gang med den sidste del af et større naturgenopretningsprojekt på Slettemose. Slettemose er en del af hele naturområdet Hovvig og Nakke Skov, beliggende øst for Nykøbing Sjælland.

Tidligere var der en åben grøft fra Nakke Skov over Slettemose og ud til Nykøbing Bugt. Denne åbne grøft blev for mange år siden rørlagt for at effektiviserere den landbrugsdrift, der var på ejendommen. En del af jorden var også tilplantet med grantræer. Umiddelbart efter statens overtagelse af ejendommen blev  alle landbrugsarealerne omlagt til vedvarende græsarealer, som plejes ved afgræsning med kreaturer. En del af den gamle drænledning blev gravet op og omlagt til en åben grøft. Enkelte mindre dræn blev også stoppet, således at der opstod et mindre vådområde.

" Allerede kort tid efter, at det første stykke af drænledningen var blevet omlagt til en åben grøft, og vådområdet var opstået, oplevede vi, at der kom et meget rigt fugleliv til det nye område", fortæller skovløber Palle Graubæk.

Den sidste del af drænledningen løber gennem et område, der var tilplantet med grantræer . "Efterhånden som grantræerne begyndte at gå ud, og der fortsatte med at være mange fugle i det område, som vi allerede havde genoprettet , opstod tanken" , fortsætter Palle Graubæk, "om at fjerne grannerne og omlægge den sidste del af drænledningen til en åben grøft, samt skrabe noget jord af nogle lavninger i området, således at der kunne blive nogle flere lavvandede områder."

Da muligheden bød sig til at få fjernet grannerne, blev de fældet og lavet til flis. Området var nu klargjort til sidste etape, som går i gang i dagene mellem jul og nytår.

Når gravearbejdet bliver afsluttet i starten af det nye år, vil der igen være et åbent vandforløb fra kanten af Nakke Skov og ud til Nykøbing Bugt, og der vil opstå 4 - 5 nye områder, som i perioder vil være oversvømmede. På kortet er den nye grøft markeret med blåt og de nye vådområder er skraverede med blåt. Den samlede strækning, der herefetr således vil være omlagt til en åben grøft vil være i alt ca. 1.9 km, og der vil være 8 - 10 større og mindre vådområder i tilknytning til den nye grøft.

Området skal fortsat afgræsses med kreaturer, og netop vekselvirkningen mellem de våde områder og de afgræssede områder, vil være meget atraktivt ikke alene for fuglelivet, men også for bl.a frøer og tudser.

En del af den jord der graves op, når den nye grøft bliver lavet, vil blive kørt ud på de vådeste områder af de veje, der er i området, således at det fremover vil være muligt hele året at færdes tørskoet på den markerede vandrerute. Der vil ligeledes blive lavet en træbro, hvor strandstien krydser den nye grøft, og derudover vil der blive etableret en overkørsel over grøften, således at det forsat bliver muligt at både cykle og ride i området.

Via dette link kan vandretursfolderen over området findes: