103 ha ny skov på Fyn – med tilskud

20-01-2011

I 2010 blev der givet tilskud til at rejse i alt 103 ha privat skov alene på Fyn. Baggrunden for dette er et ønske om at fordoble skovarealet i Danmark. Skov er godt for både menneskers mulighed for friluftsliv, dyrenes yngle- og rastemuligheder, naturhensynet og er en effektiv beskyttelse af grundvandet.

Der bliver hvert eneste år plantet nye skove på Fyn  – kaldet skovrejsning. En stor del af den skov bliver etableret med tilskud fra staten. Baggrunden for dette er et ønske om at fordoble skovarealet i Danmark. Skov er godt for både menneskers mulighed for friluftsliv, dyrenes yngle- og rastemuligheder, naturhensynet og er en effektiv beskyttelse af grundvandet.

I 2010 blev der givet tilskud til at rejse i alt 103 ha privat skov alene på Fyn. Dette fordelt på 17 mindre skove på mellem 2 ha og 16 ha. Alle skovene vil blive plantet som varieret løvskov (fx eg, bøg, birk), med bl.a. indblanding af gran, åbne enge og mindre søer. Alle skovene der etableres med tilskud bliver fredskov, og skal således være skov ud i alt fremtid. Dette betyder bl.a. at arealet skal bevares skovbevokset og at der ikke må opføres bygninger eller andre anlæg i skoven, som ikke er nødvendige for skovdriften.

Tilskuddet gives til private ejere af landbrugsjord. Der gives tilskud til plantning, såning, hegning, udarbejdelse af skovkort og med mulighed for forhøjet tilskud hvis skoven etableres på baggrund af skånsom jordbearbejdning og at efterfølgende pleje udføres uden brug af pesticider.

For at kunne få tilskud skal skoven bl.a. opfylde følgende:
- Skoven skal ligge samlet og have et areal på minimum 5 ha og minimum 2 ha hvis skoven ligger bynært, i særlig følsomt drikkevandsområde eller i tilknytning til eksisterende skov.
- Der skal etableres skovbryn på 20 meters brede mod nord og vest og 10 meter mod syd og øst.
- Der skal udarbejdes en tilplantningsplan, som skal sikre en stabil og varieret skovopbygning.

I 2011 er ansøgningsfristen for tilskud til privat skovrejsning 1. maj.

Se mere om tilskud til privat skovrejsning på:
- Tilskud til privat skovrejsning

Se mere om skovlovens bestemmelser og fredskov på:
-  Skovloven

Hvis der er yderligere spørgsmål til privat skovrejsning med tilskud kontakt:
Skov- og Landskabsingeniør Helle Mølgaard Jensen, Naturstyrelsen Fyn, 62 65 17 77/21 49 00 22,
.