Fældning af store bøgetræer i Rold Skov

13-01-2011

Video: Oplev skovarbejderne fra Naturstyrelsen Aalborg arealforvaltningen fælde store 160 år gamle bøgetræer, og hør om de hensyn der tages til naturen.

Vintertid er tid for træfældning, uanset om der skal bjerges brænde til næste års forbrug, eller der - som på videoen - skal høstes store bøgetræer, der sælges til møbelindustrien. Naturstyrelsen Aalborgs arealforvaltning tager en lang række hensyn til naturen, inden motorsaven startes. Dette betyder f.eks.:

  • Vi laver ikke renafdrift, hvor alle træerne fældes på et areal
  • Al træfældning sker som plukhugst, hvor et antal træer står tilbage, så skovklimaet bevares og naturlig opvækst fremmes
  • Udgåede træer og stammer, der er væltet bliver ikke fjernet
  • Træer som indeholder reder af rovfugle eller spættehuller fældes ikke
  • Og ved fældning og udslæbning af tømmer tages naturligvis hensyn til f.eks. fortidsminder.

Hvordan vi driver det enkelte areal i skoven, er fastlagt i en driftsplan, som er udarbejdet, så den respekterer den danske naturskovsstrategi fra  1990'erne. Driftsplanen har f.eks. udlagt store arealer i statens del af Rold skov som "urørt skov", der får lov at passe sig selv, uden forstlige indgreb. Andre arealer drives med plukhugst, ligesom gamle driftsformer som skovgræsning afprøves for at forynge skoven eller pleje særlige planter i skovbunden.

Hensynet til naturen i skovdriften er yderligere skærpet gennem, at Rold Skov i dag er udpeget som et Natura 2000 område, og der er udarbejdet forslag til en Natura 2000 plan for området. Når planen er endelig vedtaget betyder det, at der skal udarbejdes handleplaner for at sikre og styrke levevilkårene for de dyr, planter og naturtyper, der indgår i Natura 2000 udpegningen. Dette arbejde er så småt gået i gang. Selvom driftsplanen i nogen grad dækker de hensyn vi skal tage efter Natura 2000, har vi allerede nu suppleret med f.eks. hensynet til sortspættens redetræer, som det fortælles i videoen og andre hensyn.

Find Natura 2000-plejeplanen på hjemmesiden