Midtjysk kassesucces: 5 nye ”perler”

07-06-2011

Den danske natur er blevet beriget med 5 nye perleugleunger.  Et perleuglepar i en af Naturstyrelsens midtjyske plantager har nemlig i dette forår produceret et kuld brunetter i form af 5 chokoladebrune dununger. I forhold til den danske naturs mangfoldighed - eller biodiversitet - er der tale om lidt af en sensation, da der så vidt vides i år ellers kun er et Bornholmsk ynglepar, der har fået unger. Perleuglen er dermed stadig en af de sjældneste ynglefugle i landet.

Det midtjyske perleuglepar har ynglet i en af de 35 perleuglekasser, der i de seneste år er sat op i en række midtjyske statsskove som led i et partnerskabsprojekt mellem Naturstyrelsen Midtjylland og Dansk Ornitologisk Forenings lokalafdeling i Vestjylland. I alt er der er opsat over hundrede redekasser til forskellige hulrugende fugle. Udover perleugle er der fokus på natugle, hvinand, stor skallesluger og vendehals.

”Partnerskabsprojektet er et eksempel på værdien af et godt samarbejde mellem lokale naturinteresserede - i dette tilfælde Dansk Ornitologisk Forening - og Naturstyrelsen under Miljøministeriet som forvalter af de statsejede skov- og naturarealer”, siger skovrider Poul Ravnsbæk fra Naturstyrelsen Midtjylland.

”Redekasseprojektet er i forhold til miljøminister Karen Ellemanns igangsatte kampagne om biodiversitet – naturens mangfoldighed – et godt eksempel på, hvordan man kan gøre en indsats mod ”flaskehalse” eller barrierer mod arters udbredelse i Danmark. I dette tilfælde går man i en del af landet, hvor der er akut mangel på store, gamle træer og dermed naturlige hulrum til hulrugende fugle, ind og opsætter specielle redekasser, der kan afhjælpe trængte arter i bolignød”, fortsætter Poul Ravnsbæk.

Det er 5. år i træk, at perleuglen med succes yngler i Danmark. Det første par udenfor Bornholm slog sig i 2007 ned i en af Naturstyrelsens midtjyske plantager, hvor det ynglede i et forladt sortspættehul. Det var opdagelsen af dette par, der førte til, at Dansk Ornitologisk Forening i Vestjylland og Naturstyrelsen Midtjylland indgik aftalen om et partnerskabsprojekt med henblik på at opsætte et større antal redekasser, bl.a. til perleugler. Projektet blev støttet med midler fra miljøministerens pulje til lokale Grønne Partnerskaber. Perleuglerne tog godt mod kasserne og har haft ophold i flere og har benyttet dem til egentlige yngleforsøg. Redekasseprojektet har siden spredt sig til andre dele af Jylland og i 2010 var der et par i en vestjysk kasse, uden at der kom æg eller unger ud det. I 2010 var der som i år formentlig kun et midtjysk og et bornholmsk par, der ynglede.

De 5 perleugleunger er blevet ringmærket af medlemmer af Dansk Ornitologisk Forening, så det måske er muligt at følge ungernes videre færd. Perleugler yngler nemlig kun i naturlige huller i træer, f.eks. gamle sortspættehuller, eller i redekasser, der specielt er sat op til netop perleugler, hvorfor det er muligt senere at genfange en mærket ugle.

Yderligere oplysninger: Naturvejleder Torben Bøgeskov, tlf. 20 13 78 90