Ordinære skovningsarbejder i Østerild Plantage

27-05-2011

Naturstyrelsen Thy er gået i gang med ordinære skovninger i Østerild Klitplantage. Det er vigtigt at understrege, at der er tale om almindelig skovdrift i de dele af plantagen, som ikke berøres af det kommende nationale testcenter for havvindmøller.

Arbejdet, som er påbegyndt øst for Gl. Aalborgvej, omfatter både tyndinger og renafdrifter.  Der vil blive skovet i alt ca. 35.000 m3 råtræ, hvoraf halvdelen vil blive anvendt som gavntræ, mens resten i form af flis anvendes til  CO2 neutral fyring i lokale fjernvarmeværker.

På grund af de kommende omfattende skovninger i testcenter-området, bliver der taget ekstraordinære hensyn i den østlige del af plantagen. Det sker for eksempel ved udlæg af mindre skovarealer med urørte partier, ligesom  udvalgte gamle og hule træer vil blive bevaret til død og forfald.

De påbegyndte skovninger afviger markant fra det arbejde, der igangsættes efter 15. juli for at rydde ca. 266 ha skov af hensyn til testcentret. Her vil stort set al skovbevoksning blive fjernet.

Normalt foregår skovfældning i de danske skove hele året. Når fældningen i testcentret af hensyn til yngletiden først bliver påbegyndt efter d. 15. juli 2011, er der tale om en helt ekstraordinær situation, som er begrundet i, at  et meget stort, sammenhængende skovområde skal totalryddes for træer over 3 m.