Skovtur og jagt kan godt forenes

17-10-2011

Fra den årlige jagt i Vilsbøl Plantage. Foto: Kim Christensen

Jagtsæsonen er over os. Ande- og gåsejagten startede 1. september, og de fleste andre vildtarter er jagtbare fra den 1. oktober og indtil nytår - for nogle arters vedkommende indtil 1. februar.

Hvis du møder jægere ...
Hvis du er taget i skoven med familien og bliver klar over, at der er jagt i den plantage, hvor I færdes, så er der ingen grund til uro. Det er ikke farligt at færdes i skoven, når der er jagt, for sikkerheden er jægerens første prioritet, og han afgiver ikke skud, med mindre han er helt sikker på, at han ikke bringer andre mennesker i fare ved det.

Skove, hvor jagten er udlejet
I langt de fleste plantager i Naturstyrelsen Thy er jagten udlejet. Indtægten fra udleje af jagten udgør omkring 5 mio kr årligt og er en væsentlig del af grundlaget for driften af arealerne. Udlejen sker ved offentligt udbud, som regel for en 5-årig periode. Naturstyrelsen udstikker retningslinier for jagtudøvelsen, herunder jagtetiske regler, antal årlige fællesjagter og kvoter for beskydning af kronvildt. Hvert år afleverer jagtlejeren en udbyttestatistik til Naturstyrelsen.

Arealer, hvor der ikke drives jagt
Mange naturarealer er helt friholdt for jagt. Det gælder for eksempel områder som Hanstholm Vildtreservat og Aalvand Klithede.

Skove med begrænset jagtudøvelse
I et mindre antal plantager er jagten ikke udlejet. Her holdes kun ganske få jagter - typisk 1 til 2 om året - og det er Naturstyrelsen selv, som står for jagtudøvelsen. På disse jagter inviteres blandt andet naboer, samarbejdspartnere og de lokale jagtforeninger.
Hvis du ønsker at være næsten sikker på, at du kan færdes i skoven uden at møde jægere og hunde, så skal du lægge skovturen i en af disse plantager.
Oversigtskort: Skove med begrænset jagtudøvelse

Her følger en mere detaljeret oversigt over de enkelte skove. Nogle skove er helt fritaget for jagtudleje, i andre er det kun dele af skoven ( indtegnet med rødt ):