Naturgenopretning starter på Helnæs Made

21-08-2012

Naturstyrelsen genskaber naturområdet Helnæs Made. Anlægsarbejder igangsættes nu med henblik på at hæver vandstanden på ca. 40 ha tidligere dyrkede landbrugsarealer og 20 ha naturarealer.

Foto: Leif Bisschop-Larsen, Naturstyrelsen Fyn

Naturstyrelsen genskaber naturområdet Helnæs Made. Anlægsarbejder igangsættes nu med henblik på at hæver vandstanden på ca. 40 ha tidligere dyrkede landbrugsarealer og 20 ha naturarealer.

Sammen med de lokale lodsejere gennemførte Naturstyrelsen i januar 2012 en vellykket jordfordeling på Helnæs. Det betyder at  Naturstyrelsen har opkøbt arealer i den sydlige del af Helnæs Made, og dermed skaber et sammenhængende naturområde, som nu genoprettes.
Foto: Steen Agger/Biofoto/Scanpix

Formålet er at genskabe sårbare og truede naturtyper i form af ferske enge og moser samt nye levesteder for paddearterne strandtudse og stor vandsalamander. Efter vandstandshævningen vil arealerne blive afgræsset af robust kvæg til gavn for dyr og planter.

Du kan læse mere om projektet på:
http://www.naturstyrelsen.dk/Naturbeskyttelse/Naturprojekter/Projekter/Fyn/LIFE-helnaes/
For flere oplysninger - kontakt projektleder Annita Svendsen på telefon 2526 9565 eller mail