Nye vådområder giver pote

12-07-2012

Nye vådområder giver ynglemuligheder for Stor Kærguldsmed.

Stor Kærguldsmed fundet i Gribskov

I forbindelse med en kortlægning af levesteder for Stor Vandsalamander observerede biolog Mogens Holmen fra Naturstyrelsen Roskilde, forleden en larve af Stor Kærguldsmed. Larven blev fundet ved et relativt nyt vådområde i den nordvestlige del af Gribskov.

Stor kærguldsmed ynder lysåbne vådområder og yngler i stillestående, næringsfattige eller svagt næringsrige søer og vandhuller. Den foretrækker solbeskinnede vande med mange forskellige vandplanter og undervandsmosser.

Stor kærguldsmed er en relativ lille guldsmed, dog lidt større end andre kærguldsmede. Begge køn starter med at være sorte med varmt gule pletter på bagkroppen. Hannens pletter bliver efterhånden brune bortset fra den bageste, der bliver citrongul. Hunnens pletter bliver lidt mere gulbrune og  den bageste som regel også citrongul. De kan blive op til 45 mm lang. Stor kærguldsmed er en af vores tre fredede guldsmede og regnes for akut truet på den danske rødliste fra 1997. Den optræder også på guldsmederødlisten fra 2005. Stor kærguldsmed er en del af udpegningsgrundlaget for EU-habitatområdet Gribskov, men er ikke fundet ynglende i Gribskov siden 1999. At en art står på udpegningslisten for et habitatområde betyder, at der skal tages ekstra vare på, at dens levesteder bevares i en god tilstand. Stor vandsalamander, som også blev fundet på stedet, er også en beskyttet art.
Tidligere fund af Stor kærguldsmed i Nordsjælland . (Engelsk-sproget pfd)

Voksen han, Foto: Mogens Holmen
Voksen han

Voksen hun, Foto: Mogens Holmen
Voksen hun

Naturstyrelsen Nordsjælland har i de sidste 10 år arbejdet bevidst for at skabe en mere naturlig vandbalance i Gribskov og har i den periode genskabt adskillige små søer og moser ved at lukke tidligere drængrøfter i skoven. Mange nye levesteder er opstået og det har nu givet resultat i form af både Stor vandsalamander og ikke mindst Stor Kærguldsmed. Det bliver spændende at følge udviklingen, og se om arten breder sig til flere af de mange andre nye vådområder i skoven. Noget tyder på at arten er god til hurtigt at finde og udnytte nyopståede ynglemuligheder.

Denne larver er sandsynligvis lagt som æg i 2011 og vil forvandle sig til voksen guldsmed i 2013. De flyvende guldsmede ses mest i juni/juli. Foto: Mogens Holmen

Larve, Foto: Mogens Holmen