Handleplaner for Natura2000

13-06-2012

Hjælpende hånd til Nordsjællands værdifulde naturområder

Hvad har Melby Overdrev, Tibirke Bakker, Rusland, Esrum Sø, Arresø og Teglstrup Hegn med hinanden at gøre. De er alle en del af de 246 statsligt udpegede Natura 2000-områder, som indeholder de mest værdifulde naturområder i Danmark. De er dermed leve- og voksesteder for mange sjældne dyr og planter, der har det svært andre steder.

De fem kommuner Fredensborg, Gribskov, Halsnæs, Helsingør og Hillerød har i samarbejde med Naturstyrelsen Nordsjælland lavet fælles forslag til handleplan for Natura-områderne i Nordsjælland. Det skyldes det faktum, at naturområderne oftest strækker sig over kommunegrænserne og omfatter private, kommunale og statslige områder.

Staten har overordnet fastlagt hvordan naturen i områderne skal være og beskrevet det i Natura 2000 planer. Nu skal handleplaner så sikre, at målene bliver ført ud i livet. I handleplanerne beskrives hvordan grundejere, kommuner og staten kan sikre at den værdifulde natur i Natura 2000-områderne bevares for fremtiden. Det går især ud på at lave naturpleje, fjerne opvækst af træer og buske, sikre ekstensiv drift som græsning og høslæt og genskabe den naturlige vandbalance i områderne.

Kommunerne har længe haft fokus på at forbedre naturen i Natura 2000-områderne. Med handleplanerne bliver indsatsen styrket. Indsatsen er baseret på frivillige aftaler i tæt samarbejde med grundejerne, som kan søge tilskud til naturpleje af lysåbne arealer hos Naturerhvervsstyrelsen og tilskud til pleje af skov hos Naturstyrelsen. Det er håbet, at grundejerne vil tage godt i mod handleplanerne og vil se det positive i at sikre de værdifulde naturområder for fremtiden.

Handleplanerne er et eksempel på det gode samarbejde mellem Naturstyrelsen og kommunerne til gavn for naturen.

Naturstyrelsen har samtidig udarbejdet plejeplaner for de statslige arealer, som sendes i høring samtidig med de kommunale handleplaner. Her kan man læse, hvad staten vil gøre for at sikre naturen på statslige arealer.

Handleplanerne sendes i offentlig høring den 8. juni 2012 indtil den 17. august 2012. Handleplanerne sendes samtidig i høring i de fem kommuner og Naturstyrelsen. Borgerne skal sende evt. bemærkninger til deres bopælskommune. Handleplanerne kan findes på kommunernes og Naturstyrelsens hjemmesider.

FAKTA

Natura 2000 er betegnelsen for et netværk af beskyttede naturområder i EU. Områderne skal bevare og beskytte naturtyper og vilde dyre- og plantearter, som er sjældne, truede eller karakteristiske for EU-landene.
I Danmark er der udpeget 246 Natura 2000-områder på landjorden, som dækker 8,3 pct af det danske landareal. Staten har lavet Natura 2000 planer for Natura 2000 områderne, der danner den overordnede ramme for områdernes administration og forvaltning.

Rødrygget Tornskade. Foro: Ole Andersen

Eksempler på frivillige støtteordninger i Natura 2000 områder

  • Pleje af græs- og naturarealer – femårig ordning
  • Pleje af permanente græsarealer – etårig ordning
  • Projektordninger:
  • Tilskud til forberedelse af afgræsning
  • -Tilskud til rydning af tilgroede arealer

-    Tilskud til etablering af naturlige vandstandsforhold

  • Drift og pleje af skovnaturtyper – 20 årig
  • Udlæg til urørt skov

Støtteordningerne kan søges hos Naturerhvervsstyrelsen og Naturstyrelsen

Urørt Skov. Foto: Anne Johannisson

Besøg et Natura 2000-område
Der er planlagt tre ture til tre Natura 2000-områder i forbindelse med høringsperioden, hvor kommunale naturmedarbejdere og Naturstyrelsen deltager. Her har borgere og grundejere mulighed for at deltage og høre mere om områdernes naturværdier og hvad der skal ske af nye tiltag for at sikre dem.

Natura 2000-området Gribskov, Esrum Sø og Snævret Skov.
Mandag den 25. juni 2012, kl. 19-21. Naturtur ved eng- og skovområderne ved Stenholtsenge. Her vil vi se på naturtyperne rigkær, kildevæld og elle-askeskov.
Mødested: P-pladsen ved Stenholt Mølle. Tilmelding til Kristian Søgaard, krso@hillerød.dk eller tlf.: 72 32 21 84.

Natura 2000-området Arresø og Lille Lyngby Mose.
Onsdag den 27. juni 2012, kl. 19.00. Aftenvandretur på Arrenæs. Her vil vi snakke om Natura 2000 områdets handleplan, områdets naturværdier, hvordan de sikres og hvad der skal ske af nye tiltag. Se evt. en stor vandsalamander, hør om rigkær og overdrev og Arresøens fugle og meget mere.
Mødested: Sonnerupvej 37 ved P-plads. Gummistøvler påkrævet. Tilmelding til Jakob Laursen, Obfuscated Email eller tlf.: 47 78 44 91.

Natura 2000-området Teglstrup Hegn .
Tirsdag den 7. august 2012, kl. 17.00. Gåtur i Teglstrup Hegn med fokus på plejeplanen for statsskoven.Mødested: Hellebæk Avlsgård, Hellebækvej 87. Tilmelding til Andreas Jarløv Busch, Obfuscated Email eller tlf.: 49 28 25 41

Yderligere oplysninger:
Fredensborg Kommune. Kontaktperson Biolog Lotte Rye Vind, e-mail: Obfuscated Email, tlf.: 72 56 59 41

Gribskov Kommune. Kontaktperson Miljøplanlægger Kirstine Vik Kleffel, e-mail: Obfuscated Email, tlf.: 72 49 74 35

Halsnæs Kommune. Kontaktperson Fagkoordinator for Natur Jacob Lausen, e-mail: Obfuscated Email, tlf.: 47 78 44 91

Helsingør Kommune. Kontaktpersoner Biolog Andreas Jarløv Busch, tlf.: 49 28 25 41 og Biolog Anne-Marie Møldrup, tlf.: 49 28 25 04, e-mail: Obfuscated Email

Hillerød Kommune. Kontaktperson Biolog Kristian Søgaard, email: Obfuscated Email, tlf.: 72 32 21 84

Naturstyrelsen Nordsjælland. Kontaktperson Biolog Ida Dahl-Nielsen,email: Obfuscated Email, tlf.: 72 54 31 84