Lodsejermøde om nyt vådområdeprojekt ved Harre Vejle

13-06-2012

Naturstyrelsen har holdt møde med lodsejerne ved Harre Vejle på Nordvestsalling om et muligt vådområdeprojekt.

Her er referat af mødet:

Referat af lodsejermøde vedr. muligt vådområdeprojekt ved Harre Vejle. Pinenhus d. 31. maj 2012 kl. 19:00-21:00.

Deltagere

Lodsejere
Hans Kristian Larsen
Tove Christensen
Johan Jacobsen
Torben Svenningensen
Svend Dalgaard Iversen
Carsten Dalgaard Iversen
Skive Kommune
Per Nørmark
Naturstyrelsen Midtjylland
Poul Ravnsbæk
Niels Toftegaard Jensen, referent


Dagsorden
1. Velkomst og præsentation
2. Baggrund
3. Muligt projekt / Harre Vejle
4. Det videre forløb
5. Evt.

Referat.

1. Velkomst og præsentation
Poul Ravnsbæk bød velkommen og alle præsenterede sig.

2. Baggrund
Poul Ravnsbæk redegjorde for baggrunden for projektet i tråd med den information, der blev udsendt til lodsejere for ud for miljøministerens udmelding om at se på forskellige muligheder for nye vådområdeprojekter

3. Muligt projekt / Harre Vejle
Niels Toftegård Jensen og Per Nørmark redegjorde for tankerne bag og mulighederne i et projekt med et vådområde i Harre Vejle.

Lodsejerne stillede spørgsmål ved sikkerheden af den beregnede kvælstofbesparelse, som ligger til grund for hele vådområdeindsatsen. Det blev påpeget, at der burde skeles til de tal som LandboNord ligger inde med. Samtidig blev der spurgt til om beregningerne ville blive suppleret med målinger.

Naturstyrelsen svarede at der ikke er planer om supplerende målinger; men at der bliver lagt vægt på, at få belyst kvælstofeffekten på et godt og fagligt forsvarligt grundlag i den tekniske forundersøgelse. Kvælstofreduktion er hovedformålet med projektet samtidig med et ønske om forbedret natur, så det er vigtigt med et kvalificeret estimat af den forventede kvælstofeffekt. Projektets gennemførelse vil afhænge af kvælstofeffekten.

Lodsejerne spurgte til tilstanden af Harre Å og hvorvidt der var et behov for rensning.

Skive Kommune svarede at Harre Å i renlighed på en skala fra 1-7 hvor 7 er renest ligger på 5 og derfor er ren; men at disse tal ikke kan tages til udtryk for, at der ikke er kvælstof i åen.

Lodsejerne fremførte et ønske om som alternativ til en slyngning af åen med midlertidig oversvømmelse af de omkringliggende arealer også at undersøge muligheden for etablering af en permanent sø/”bredere Å”.

Det var lodsejernes umiddelbare vurdering at projektet vil have indflydelse på tilstanden af jorderne udenfor den skitserede projektgrænse både i lavninger langs projektet og opstrøms – måske en fordobling af antallet af påvirkede hektar?

Der blev fremsat et ønske om at Landbo Limfjord blev inviteret til næste møde. Naturstyrelsen imødekom ønsket forudsat, at Naturstyrelsen ikke skal betale Landbo Limfjord for at deltage.

Der blev spurgt til hvilken betydning et nej til projektet fra lodsejerne vil betyde.

Naturstyrelsen svarede, at projektet beror på frivillighed fra lodsejernes side og at et blankt nej fra den samlede lodsejerkreds derfor vil betyde, at projektet i givet fald vil blive indstillet lukket.

Med hensyn til kompensation stod det klart, at det vil få stor betydning, at der kan findes erstatningsjord.

Naturstyrelsen konkluderede afslutningsvis, at der med forbehold i de fremførte synspunkter var opbakning til at iværksætte de tekniske og ejendomsmæssig forundersøgelser.

4. Det videre
Den tekniske forundersøgelse kan tidligst forventes afsluttet til efteråret, hvorefter der vil bliver indkaldt til et lodsejermøde. Når der foreligge en teknisk forundersøgelse, vil alle lodsejere blive kontaktet herom som en del af den ejendomsmæssige forundersøgelse.

I mellem tiden er alle velkomne til at kontakte Naturstyrelsen Midtjylland med spørgsmål eller bidrag til projektet.

Referat vil blive udsendt til alle lodsejere og blive lagt på Naturstyrelsens hjemmeside.

5. Evt.
Intet.