Succes for Danmarks vestligste ørnepar

12-08-2013

Genskabte naturområder tiltrækker ørne


Havørnen er Europas største ørn med et vingefang op til 2,5 meter.

Europas største ørn har atter ynglesucces i Vestjylland.
For første gang i mands minde har Europas største ørn, havørnen, haft ynglesucces i en vestjysk klitplantage. Et ørnepar har i år valgt at slå sig ned i Vrøgum Klitplantage ved Oksbøl og bygget rede i en af plantagens store graner. Ørnenes anstrengelser har båret frugt og for nyligt blev en flyvefærdig unge sendt på vingerne ud over skoven og den omkringliggende klithede.
”Det er et prægtigt syn og fantastisk at vi nu kan opleve ynglende havørne så langt mod vest”, siger skovrider Ulrik Lorenzen, Naturstyrelsen, der glæder sig over ørnenes ynglesucces.

Genskabte naturområder tiltrækker ørnene
Ørnene i Vrøgum Klitplantage regnes for Danmarks vestligste ynglepar og ynglesuccesen tilskrives blandt andet det store naturgenopretningsprojekt ved det nærliggende Filsø. Her blev der i 2012 genskabt et søareal på over 900 ha omgivet af enge, moser, vandhuller og klithede. ”Ørneparret henter en vigtig del af deres føde ved det netop genskabte Filsø”, oplyser Dansk Ornitologisk Forenings lokale ørnekoordinator Jens Rye Larsen, der har fulgt ørneparret tæt. Ved Filsø jager de store rovfugle især blishøns.
Det andet vestjyske ørnepar i de lidt østligere Skjern Enge tilskrives også den genskabte natur, der blev etableret i forbindelse med Skjern Å Naturprojekt. Her indtog Vestjyllands første ynglepar egnen i 2010 efter et vestjysk fravær på ca. 100 år.

Ørnereden i Vrøgum Plantage. Den flyvefærdige unge ses i reden. Foto: Naturstyrelsen.

Begge vestjyske ørnepar yngler på statslige arealer.

Yderligere oplysninger skovrider Ulrik Lorenzen, tlf. 7254 3532