Samarbejde om krondyrforvaltning i Hanstholm Vildtreservat

08-01-2013

Samarbejde omkring forvaltning af krondyrstammen i Hanstholm Vildtreservat.


Krondyrstammen i Hanstholm Vildtreservat og i området nord for reservatet er i stadig vækst og dette har mange aspekter.
På den positive side er det en stor fordel for naturplejen i reservatet at have en stor bestand af krondyr, da krondyr er med til at skabe variation i vegetationen og levestederne for andre dyr i reservatet. Der udover er den store bestand, en af kronjuvelerne i naturformidlingen i Nationalpark Thy, ikke mindst med det spektakulære sceneri som kan opleves i krondyrets brunst.

Kronvildtrudel i Hanstholm Vildtreservat

På den negative side, kan en for stor krondyrbestand i området ødelægge bestandens eget levested og dermed forringe bestandens kvalitet med dårligere dyr til følge. Desuden kan en for stor bestand let blive en stor økonomisk belastning for de landmænd som har deres marker op til reservatet. Derfor bliver der nu igangsat en række tiltag som kan skabe bedre vilkår for både krondyr og landmænd. I samarbejde med lokale landmænd søges at skabe bedre fødemuligheder for krondyrene på statens arealer. Det forsøges at radiomærke enkelte krondyr, så man kan følge deres bevægelsesmønster året igennem. Samtidig forsøges at forbedre de skræmme foranstaltninger som hos landmanden skal sikre at krondyr flokke ikke ødelægge store områder med landbrugsafgrøder.

Et af de mange aspekter i forvaltning af en stor krondyr bestand, er naturligvis at holde den på et passende niveau, så alle har glæde af den og krondyrene ikke ødelægger deres eget levested. Det indebærer at der skal foretages en afskydning af dyr hvert år. Naturstyrelsen Thy vil igen i år forsøge at gøre dette i samarbejde med nabo lodsejerne og jagtlejere. Derfor afholdes der d. 8. januar en fællesreguleringsjagt, hvor det forsøges at reducere antallet af hundyr og kalve, som er nøglen til bestandens vækst. Reguleringsjagten forsøges gennemført således, at der skabes minimal forstyrrelse af dyrene, samtidig med at der gives jægerne mulighed for at udvælge og nedlægge de rette dyr.

Men vejr og vindforhold er dog en afgørende faktor for om forsøget lykkedes, ikke mindst når der skal tages maksimal hensyn til dyrene.

Jagten afsluttes med samling og evaluering.