Ynglefugletælling på Naturstyrelsen Thy

02-07-2013

Naturstyrelsen Thy tæller hvert forår ynglefugle på hederne og på udvalget arealer
fra Hanstholm i nord til Agger Tange i syd.

Det er Jens Jørgen Andersen, Karsten Bjørnskov og Aksel Stobberup som er
ankermænd på optællingen. De er alle 3 meget erfarne i denne opgave og har
stort kendskab til både terrænet, og de fuglearter det omhandler.

Optællingerne bruges i et nationalt og internationalt overvågningsprogram hvor
udvalgte arter, som blandt andet; tinksmed, engryle og stor regnspove tælles og
overvåges i en længere årrække. Overvågningen gør det muligt at følge udviklingen
i bestandsstørrelse og fuglenes levesteder.

Lige så vigtigt, bruges tallene til at måle om den naturplejeindsats Naturstyrelsen
Thy foretager, har en effekt. En naturplejeindsats kan være svær at måle og ses ved
første øjekast kun på de forandringer som kan ses landskabeligt, når der foretages
rydning, afbrænding eller afgræsning med husdyr. Derfor er overvågning af udvalgte
planter, pattedyr og fugle (indikatorarter) et meget vigtigt værktøj for at fastslå, om
naturplejeindsatsen går i den rigtige retning og har den ønskede effekt.
Kort sagt om "samfundet får noget for pengene".

Årets optælling af de fuglearter som er tilknyttet hederne, strandengene og overdrevne
viser, at der ses fin fremgang for tinksmed, trane og stor regnspove. Der udover holder
arter som kobbersneppe og engryle et stabilt niveau i forhold til de foregående år.
Samtidig er der konstateret ynglende hjejle på Agger Tange, hvilket muligvis er det
eneste par i Danmark. Desværre ser der ud til at være en jævn tilbagegang i antallet af
viber, så det er en art man fremover skal være opmærksom.

Alt i alt glæder de 3 overvågere sig over et yngleår, der ligger over gennemsnittet og
med fin fremgang for nogle arter.