LIFE projektet netop nu - oktober/november 2013

12-11-2013

Projektet er nu så småt præget af at dagene bliver kortere og året går på hæld.

Projektet er nu så småt præget af at dagene bliver kortere og året går på hæld.

LIFE kreaturerne har sammen med de private besætninger af både kreaturer og heste udført et fortrinligt arbejde på Rønnerne og hos ejere af strandengsarealer vest herfor. Der har gennem græsningssæsonen været et fremragende samarbejde med Krogbækgaard, hvor deres heste bl.a. er bragt ind til afsluttende afgræsningsopgaver i kreaturhegnene.

Hestegræsning er med til at pleje strandengene på Læsø. I forgrunden fine tuer fra Gul engmyre (Foto: Thomas Retsloff - Naturstyrelsen)

Senest 1. december regner vi med at alle LIFE kreaturerne indbindes til deres respektive vinterhegn og projektledelsen er i dialog med myndighederne omkring muligheden for vinterafgræsning af dele af Rønnerne som del af dette. Alt vinterfoder er bjærget, ligesom den endelig organisering af arbejdet med dyrene i vinterhalvåret er på plads. Dette gælder også projektets mindre besætning af får.

Projektet har sidst i oktober indkøbt 51 Galloway køer samt 2 avlstyre fra den besætning, der normalt afgræsser Saltholm i Øresund. Disse dyr vil blive passet på Statsfængslet Kragskovhede, indtil de kan tages til Læsø i senvinteren / foråret 2014.

Galloway i vinterkvartér på Kragskovhede. (Foto: Hans-Henrik Jørgensen, Naturstyrelsen)

Dette indkøb betyder at projektet ved udbinding i 2014 vil råde over en samlet besætning på ca. 210 køer, 74 kvier/stude fra 2013, ca. 120 kalve fra 2014 samt 7 avlstyre, altså knapt 300 voksne dyr og 120 årsdyr.

Arbejdet med rydning på Kringelrøn foregår stadig og forventes ikke afsluttet før ca. 1. december, dog helt afhængig af vejret. Her omkring månedsskiftet oktober – november er langt hovedparten af arealerne uden for fortidsminderne ryddet og det er derfor primært selve fortidsminderne, der vil blive ryddet i november.

Det er projektet plan at kontakte en række lodsejere vedrørende rydning af skovbevoksninger og opvækst inden årsskiftet, således at arbejdet kan påbegyndes i starten af det nye år.

Rydning af invasive arter – rynket rose og vadegræs – ligger nu stille, men projektet vil i november få besøg af rådgivere fra Københavns Universitet med henblik på at fastlægge et endeligt bekæmpelsesprogram.

Bekæmpelse af mink, ræv og krage er i sin absolutte opstart. Den første mink er fanget i begyndelsen af november og arbejdet med at montere kunstgrave hos private lodsejere såvel som hos Naturstyrelsen vil blive startet nu. Det er projektet håb, at lodsejere, der måtte ønske en kunstgrav anlagt, vil rette henvendelse til projektledelsen. Eneste betingelse vil være at LIFE projektets ledelse bliver orienteret om afskydningen fra den pågældende kunstgrav. Kragefangst forventes startet i begyndelsen af det nye år.

Arbejdet med og i den nye lodsejerforening foregår sideløbende med de øvrige projektaktioner. I den nærmeste fremtid vil drøftelser med alle, der enten har meldt sig ind eller har ønsket en nærmere drøftelse af betingelserne, blive startet. Foreningen vil starte sit selvstændige liv pr. 1. januar 2014. For nærmere oplysninger om lodsejerforeningen kan deres underside besøges.

Det er projektledelsens håb, at også den efterhånden meget omtalte brugergruppe kan etableres over de kommende måneder, måske de mere stille vintermåneder vil vise sig egnede til dette formål