Nyt hegn med græssende kvæg øger biodiversiteten

04-11-2013

På den gamle festival slette vest for landevenen ved Gyvelstien i Skagen Klitplantagen har Naturstyrelsen etableret et hegn med græssende kreaturer.

På den gamle festival slette vest for landevenen ved Gyvelstien i Skagen Klitplantagen har Naturstyrelsen etableret et hegn med græssende kreaturer.

Hegnet er opsat, som en del af Naturstyrelsens strategi for styrkelse af biodiversiteten i Danmark. Biodiversiteten eller artsrigdommem øges ved afgræsning, da flere forskellige blomster elles vil blive skygget af højere græsarter eller stauder. Såkaldte invasive plantearter, der breder sig på bekostning af naturligt forekommende blomster kan bedre holdes nede. Det gælder Rynket Rose (hyben), Glansbladet Hæg og delvis Gyvel. Kvægets ko-kasser kan desuden rumme mange insekter og lokker dermed fugle til. Naturstyrelsens arealer drives uden omlægning, gødskning eller brug af gift, hvilket giver et godt udgangspunkt for en rig natur.

"Det er vores håb, at områdets besøgsværdi også øges for ornitologer og andre skovgæster" udtaler biolog ved Naturstyrelsen Vendsyssel, Bjarke Huus Jensen.


Kreaturer af racen Galloway er fredelige og gode til at øge den biologiske mangfoldighed.

Hegnet er ca 2,5 km langt og dækker 25 ha. Der er etableret flere gennemgange i form af færiste, klaplåger og stenter, så man kan komme ind i hegnet. Hegnet er blevet hjem for 4 stude af racen Galloway. Stude er kastrede handyr og dyrene er fra Naturstyrelsens besætning på Læsø, hvor der gennem en længere årrække er avlet hen imod at have fredelige og publikumsvenlige dyr. Ved færdsel bør man dog vise hensyn til dyrene og ikke gå for tæt på.

Yderligere oplysninger:

Bjarke Huus Jensen, Biolog, Naturstyrelsen Vendsyssel, Mobil: 21618302, e-mail:

Thomas Retsloff, Skovfoged, Naturstyrelsen Vendsyssel, Mobil: 21618331, e-mail: