18-08-2014

Referat fra ordinært møde i Brugerråd Syd – foråret 2014

     

Mødet blev onsdag den 25. juni 2014 kl. 13.00. i Friluftshuset, Naturcenter Amager, Granatvej 5, 2770 Kastrup.

 

Tilstede:

 Skovrider Hans Henrik Christensen, Naturstyrelsen    

Toni   Lykke Christiansen, Dyrenes   Beskyttelse

Jan   Nielsen, DOF

Dirch Jansen   Schmidt, Lodsejerne omkring Kongelunden

Arne   Holten, Danmarks Jægerforbund

Mona   Gjedved, Dansk Ride forbund

Rolf   Andersen, Dansk Idrætsforbund

Rikke Jarner Faaborg, By og Havn

Nikolaj   Hvingtoft Hansen, Københavns kommune

Heidi   Jague, DN

Andrè   Just Vedgren, AVLU

Ole   Rasmussen, Friluftsrådet

 

Afbud   fra:

Betinna   Grimm, Tårnby kommune

Bertil   Riber, Dragør kommune

 Fra   Naturstyrelsen deltog yderligere projektleder Ole Markussen og skovfoged Sven   Norup (referent). Jacob Jensen naturskoleleder på Tårnby naturskole, deltog   under pkt. 5.

 

Dagsorden:

 

 1. Præsentation af nyt      brugerråd fra 1. januar 2014
 2. Orientering.
 3. Naturpark Amager.     
  Status for arbejdet ved Ole Markussen.
  Friluftsrådets Mærkningsordning
  Naturparkråd
  Københavns Universitets projekt om Naturpark Amager.
 4. Landdige projektet.      Status for arbejdet ved Sven Norup.
 5. Tårnby kommunes      ønske om en ny bygning på Naturcenteret – Naturskole for de yngste.
 6. Ponyudlejning. Udlejer      har opsagt kontrakten – hvad skal der nu ske?
 7. Hydrologiprojektet      på Kalvebod Fælled. Sven Norup
 8. Eventuelt.
 9. Næste møde
 10. Præsentation af det nye brugerråd.

Hans Henrik Christensen bød det nye brugerråd velkommen, og startede mødet med, at deltagerne præsenterede sig selv, da der var mange nye ansigter. Orienterede om, at Naturstyrelsen har valgt at udvide antallet af deltagere, så rytterne og Amager lokaludvalg Vest (ALUV) nu også er repræsenteret. Dansk Cykelunion var også blevet inviteret, men er ikke vendt tilbage.

 1. Orientering.

Hans Henrik Christensen orienterede om en tilpasningsrunde der lige har fundet i sted i Naturstyrelsen. Lokalt har det betydet, at man har måttet sige farvel til tre skovarbejdere, dog ingen på Amager.

 1. Naturpark Amager.                     

Ole Markussen orienterede om status for arbejdet med en Naturparkplan for Naturpark Amager mhp., at Naturparken kan blive omfattet af Friluftsrådets Mærkningsordning for Naturparker. Naturparkplanen tager afsæt i den tidligere Udviklingsstrategi for Naturpark Amager, herunder borgerinddragelsen undervejs, senest arrangementet d. 4. maj. Naturparkplanen konkretiserer visionerne for Naturparken i femårsperioden 2015- 2020.

Som led i, at blive godkendt som Naturpark skal der også etableres et Naturparkråd. Naturparkrådet og Brugerrådet har mange fælles træk  - blandt andet ift. rådgivningsrollen og sammenfald i organisationsdeltagelsen. Naturstyrelsen overvejer mulighederne for en eventuel samling af begge råd i ét råd. Styrelsen vender tilbage herom.

Nordea fonden har ydet 1 mio. kr. til et projekt om Naturpark Amager, som udføres af Københavns Universitet. Projektet har fire overordnede temaer: 1. Opsamling af internationale erfaringer med tilsvarende bynære Naturparker. 2. Lokale områdeanalyser på Amager mhp, at belyse bedre muligheder for sammenhæng og struktur i Naturparken. 3. Fokus på børn, unge og ældres behov ift. Naturparken, og 4. Bud på bedre rekreative rammer i Naturparken for nærliggende boligområder.

Projektet skal munde ud i forslag til konkrete indsatser.

Naturparkplanen og projektet fra Københavns Universitet vil blive brugt som led i at søge ekstern finansiering fra fonde til den videre udvikling af Naturparken.

 1. Landdige projektet.

Sven Norup orienterede om status for arbejdet. Dragør og Tårnby kommuner, Naturstyrelsen og Vestamager Pumpedigelag samarbejde om, at finde en løsning på kystsikringen på det sydlige Amager. Med forhøjelsen af Kalvebod dæmningen i perioden 2009-12, er der stillet et krav fra Kystdirektoratet om, at der etableres et landdige, hvor dæmningen rammer Amager ved Kongelunden, så vandet ikke kan løbe bagom dæmningen. Sund og Bælt A/S har krav om, at sikre deres landanlæg ved Øresundsforbindelserne mod en 10.000 års hændelse. Dragør kommune har et betydeligt lavere krav til beskyttelse. Konsulentfirmaet NIRAS har udarbejdet en rapport, hvor det er beregnet, om en 100 års beskyttelse af kysten fra Søvang mod Dragør, kan sikre den ønskede 10.000 års beskyttelse af Øresundslandanlæggene og Ørestad. De første beregninger viser, at det ikke er tilfældet. NIRAS er blevet bedt om, at udfører ekstra beregninger med nogle ændrede faktorer. Partnerne afventer resultatet af disse beregninger.

 1. Tårnby kommunes ønske om en ny bygning på      Naturcenteret - Naturskole for de yngste.

Jacob Jensen naturskoleleder i Tårnby kommune deltog i mødet og fremlagde naturskolens ønsker om en naturskole for de yngste. Tårnby kommune har allerede ansat en naturvejleder der varetager naturundervisningen af førskolebørn i kommunen. Men den eksisterende naturskolebygning har pladsmangel og er ikke indrettet til, at tilgodese de yngstes behov. Naturskolen har gjort sig nogle overvejelser om hvordan der kan indrettes en bygning til de yngste, bl.a. at man kunne bygge en ny bygning ved Naturcenteret, eller indrette nogle af de eksisterende bygninger til formålet. Der er flere kommuner der allerede arbejde med naturundervisning for de yngste, men der findes endnu ikke en naturskole for de yngste noget sted i DK.

Hans Henrik Christensen takkede for fremlæggelsen, og tilføjede at Naturstyrelsen støtter ideen om, at indrettet en naturskole for førskole børnene. Men tilføjede, at man i 2013 omorganiserede Naturcenteret for, at få flere brugere til at søge længere ud i naturen og at endnu en bygning vil tiltrække flere brugere til Naturcenteret. Tilføjede, at Tårnby kommune kan ombygge fugledepotet, så det bliver brugt aktivt. Heide Jaque spurgte, om det skulle være ved Naturcenteret, og foreslog at man i stedet kunne indrette en naturskole ved Kastrup Havn. Jacob Jensen svarede, at man i Den Blå Base havde erfaringer med, at vinterhalvåret var for koldt ved vandet. Mona Gedved foreslog, at man indrettede den eksisterende naturskole til de yngste, og byggede en ny naturskole længere væk til de større børn, der bedre kan transporterer sig på cykel. Arne Holten anførte, at transport af de yngste er vanskelig, derfor er Naturcentret et godt sted for de yngste. Andrè Just Vedgren og Arne Holten foreslog depotpladsen som en ideel placering.

 1. Ponyudlejningen.

Sven Norup orienterede om, at den forpagter der i de seneste år har stået for ponyudlejningen, har opsagt sin kontrakt ved udgangen af juni måned. Naturstyrelsen er p.t. afventende medhensyn til at finde en ny forpagter, da man ønsker at overveje hvilke muligheder der er. Rikke Jarner Faaborg orienterede om et projekt By og Havn har drøftet med Naturstyrelsen. Ud for Arena kvarteret ud mod Kalvebod Fælled, kan der bygges velfærdfaciliteter til rytterne, herunder opbevaring af sadler m.m. Inde på fælleden kan der indrettes læskure og folde til hestene.

Dirch Schmidt advarede imod at have heste for tæt på beboelse, da han var bekymret for, at de kunne give klager over fluer og lugt. Toni Lykke Christiansen så gerne, at var ordentlige staldforhold til hestene, så der ikke var tvivl om, at der var adgang til tørt leje. Heidi Jaque foreslog, at man sendte opgave med ponyudlejning i licitation blandt rideskolerne, så der kun var ponyudlejning i sommer halvåret. Mona Gedved frarådede, at der blev bygget en ridehal, for det tilbud er der allerede på de eksisterende rideskoler på Amager.

Hans Henrik Christensen afsluttede punktet, med at takke for inputende.

 1. Hydrologiprojektet på Kalvebod Fælled.

Sven Norup orienterede om projektet, der skal sikre bedre forhold for vadefuglene på Kalvebod Fælled. Naturstyrelsen ar fået en bevilling på 350.000 kr. fra NaturErhvervsstyrelsen til et forprojekt, hvor det skal undersøges om det er muligt, at pumpe det grundvand der i dag bortledes under Øresundsforbindelserne, ud på strandengene på fælleden. Både de tekniske muligheder og de biologiske forhold skal undersøges. Naturstyrelsen har haft to rådgivende firmaer til at komme med et bud på hvordan de vil løse opgaven. Efterfølgende har man valgt at benytte sig af COWI.

 1. Eventuelt.

Jan Nielsen orienterede om, at DOF igangsætter nu den 3. Atlasundersøgelse om ynglefugle i Danmark. Den 1. var fra 1971-74, den 2. fra 1993-96. Den nye skal løbe fra 2014-17. Det bliver muligt for alle interesserede at indberette ynglefund.

Heidi Jaque spurgte til tudsesikring ved færistene ved Kongelunden og ved Frieslandsvej. Sven Norup lovede, at undersøge sagen nærmere og få rettet eventuelle konstruktionsfejl.

 1. Næste møde.

Torsdag den 25. september 2014 kl. 13.00

Mødet afsluttede med en kort ekskursion, hvor der blev set på forholdene ved kyststien ved formidlingsbroen. Her blev konflikterne mellem de hurtigt kørende motionscykellister og de mere langsomme naturbrugere drøftet. Der er ingen nemme løsninger på problemet. Både Heidi Jaque og Mona Gedved efterspurgte bedre forhold for rytterne herunder mulighed for at ride på digekronen

Med venlig hilsen

Sven Norup

Skovfoged