Naturstyrelsen Hovedstaden bød på vandretur, borgermøde og kyststien mellem Tårbæk og Strandmøllekroen

09-12-2014

Besigtigelse1

Mellem 60 og 70 mennesker mødte op lørdag d. 15. november, da Naturstyrelsen inviterede til et arrangement om kyststien mellem Tårbæk og Strandmøllekroen. Arrangementet bestod af en spadseretur og efterfølgende borgermøde, hvor deltagere blev inviteret til at give input til det kommende arbejde. Der var livlig debat, og der blev givet mange gode input og fortællinger om området.

Skovrider Hans Henrik Christensen indledte med at byde velkommen og glædede sig over de mange fremmødte. Hans Henrik Christensen sagde, at Naturstyrelsen forventer at få 4 mio kr til at renovere strækningen for. For det beløb bliver der ikke tale om at hele strækningen kan istandsættes. ”Vi vil udarbejde et forslag til en helhedsplan for området og – med bidrag fra brugere – vil et konkret projekt blive budt ud til gennemførelse til næste år. Forudsætningen for dette er, at der er opbakning til det valgte projekt”, sluttede Hans Henrik Christensen.

Efter velkomsten præsenterede Naturstyrelsens konsulenter, hvad der blev kaldt ”blikket udefra”. Der kom mange bidrag fra de fremmødte, og der var en ivrig debat. Se de mange bidrag for borger herunder.

Analysen af området samt de mange kommentarer vil blive brugt som input til materiale til næste borgermøde. På det næste møde vil alle interesserede blive præsenteret for visualiseringer af ideer samt skitse til helhedsplan. Der vil blive mulighed for at kommentere det fremlagte. Næste møde bliver holdt d. 13. januar 2014.

Der er tilknyttet en Følgegruppe til projektet. Følgegruppen består af Anne Christine Rasmussen, Jesper Ulsøe, Hans Nielsen, Mette Holm og Poul Erik Andersen. 

Kommentarer fra Borgermøde og bidrag den 15. 11.2014

Jeg er enig i projektet fordi:

’fint at lave sti oppe på strækningen’

’at man tager det i etaper’

’fint at gøre det nemmere at komme op i parken og ned igen’

 

Jeg er ikke enig i projektet fordi:

’’ man ikke vil renoverer det hele’

’der ikke er økonomi til hele strækningen’

 

Jeg er bekymret for projektet fordi:

’manglende økonomi’

’hvis vi ikke kystsikre nu, så bliver det endnu værre senere’

’der kan komme for mange mennesker’

’man bør kystsikre den nordlige del først så den ikke forsvinder’

’jeg kunne tænke mig at se nogle forslag til hvordan man vil ’øge’ kystsikringen ½ m’

’indstillet på at  vedligeholde – start på den simple model’

’hvad gør I med de huller I ikke reparerer nu? ’

’jeg synes, at man først og fremmest skal kystsikre. Evt. lægge store sten på hele vejen – så det ikke bliver værre. Derefter renovere så meget, som der er råd til’

’starte med den minimale løsning’

’bevare er  vigtigt – ikke klar til alle de andre ideer’

’ tilstanden i dag – ikke nedlægge stien’

’den o0prindelige fulde længde bør bevares – eneste friplads for børn, hunde, barnevogne og ældre hvor de frit kan bevæge sig og er fri for trafik’

 

Gode råd til projektet:

’udendørs fitness redskaber (Charlottenlund Strandpark) ’

’cykel parkering’

’sikrer de nuværende høfder, så de ikke forfalder mere  og kan bruges til badning i fremtiden’

’stenhøfter - ingen badebroer, som er for skrøbelige’

’sikre bevarelsen af den store runde platform tæt ved Strandmøllen’

’hvis det var mig, ville jeg reetablere den lave mur på strækningen, og hælde perlesten indenfor, så man kan gå der uden mudder. Det er let og billigt at vedligeholde’

’materiale valg: evt. beton’

’strandvejen er en barriere, den er svær at komme over – kobling’

’bevarelse af badebroer +bænke +affaldsspande’

’unikt sted. På hvilke betingelse skal man kunne passerer? ’

’det ser dejligt ud. Jeg glæder mig til at benytte den. Især en fremkommelig sti langs med og tæt på vandet er et stort ønske’

’bevar hele stien langs med vandet – den er unik’

’starten fra Trepilelågen bør renoveres. Man bør kunne gå nogenlunde sikkert fra Trepilevej til Strandmøllen’

Skab børnevenligt områder.

Pas på kilderne’

’Kilderne’

’Dejligt med bænke’

’midlerne bruges udelukkende til kystsikring’

’bådudlejning’

’sti hele vejen fra Strandmøllekroen til Taarbæk havn’

’ro’

’adgang mellem op + ned’

’sikker passage fra strandvejen ved Springforbi’ parkeringen

’Stokkeruphus bevares til udstilling’

’sikker passage fra stien der kommer fra Strandmøllebroen ’Kystbanen’ til Strandmøllekroen når man skal over Strandvejen’

’platformen skal bevares/ renoveres’

’bedre cykelparkering’

’kystsikring på en naturlig måde’

’cykelsti fra Strandmøllekroen op i skoven, til et udsigtspunkt, og videre til springforbivej’

’tydeligere og bedre op- og nedgange’

’reparation af høfterne’

’børnefødselsdage’

’stop forfald med sten før muren forsvinder’

’løberute’

Tidligere var der flere små stier mellem oppe og nede – kunne være sjovt at få igen

’starten er vigtig’

’løberute’

’aktivitet – folk ude fra start- til slutpunkt’

’ i dag er der farligt at gå for gamle og gangbesværede’

’cykelparkering, handicapadgang, naturlige stenbrydere’

’det vigtigste mål for projektet er, at strækningen fra Mølleåens udløb til Trepilevejen er farbar i hele udstrækningen. Det behøver ikke være fancy men skal bare være primitivt. Badebroer mm er ikke nødvendigt’

’at reparere udsatte steder kampesten’

’fra foreningens side lægger vi vægt på tanken om at reetablere Strandpromenadens hele forløb til stadighed forfølges, samt at området fortsat kan anvendes mangfoldigt og til alsidige formål’ Poul Erik Andersen / Tårbæk Grundejer og borgerforening

’at det bliver et projekt som i udformning og design fastholder oplevelsen af den rå natur som havet og skrænterne giver’

’det er en sti! Sikre at det der bliver gjort er at bevare stiens variation og at der ikke efter næste Bodil kommer et hul som går at stiens forløb brydes’

’der skal ikke etableres bademuligheder, dem er der nok af i området. Bevar roen’

’kystsikring først’

’promenade – ingen biler’

’kystsikring der hvor stien er mest udsat. Høfter skal repareres’

’ løberute. Nærhed til vandet. Unikt sted. Historien’

’ikke friseret’

’før var der mange stier – det skal vi have igen’

’højder/ bademulighed – det skal vi have igen’

’kystsikringen kan bare være store sten. Måske kan man bruge de ødelagte murdele som underlag i kystsikringen? Roen og freden skal bevares, ingen badebroer, cykler, grill. Der skal ikke tiltrækkes folk. ’Amfi-teater’  beholdes’

’det er vigtigt at kystsikre de dårligste steder, som forebyggelse mod yderligere skader. Det ubrudte stiforløb skal beholdes. Det skal være rustikt og naturligt, gerne med sten og grus. En mur er ikke nødvendig’

’den helt store vision kunne være at Strandvejen og Kystbanen nedgraves så der skabes en direkte forbindelse mellem kysten og Dyrehaven’

’hvis der laves en badebro, så lav den ved Strandmøllekroen’

’på sigt åbne Springforbi trinbræt på Kystbanen til søndagstrafik (sommer)’

Det er forskellige brugerer oppe i parken og nede på promenaden

 

Idébeskrivelse:

 

Hvilke funktioner og aktiviteter skal der være?

’kyst sikres’

’trampesti forneden, handicapvenlig sti foroven og mulighed for at bevæge sig mellem oppe og nede’

’gå stier mellem hav og skrænt’

’en farbar fornuftig sti’

’gå langs kysten nede ved vandet hele vejen’

’gode gangstier og badeforhold’

Hvad skal området kunne?

’være gangbart for godt gående med gummistøvler’

’skabe den fornemmelse af ro og natur langs vandet, der er unik for området’

’siddepladser i sten. Naturoplevelser. Cykelparkering. Ingen adgang for cyklister’

’god passage i skønne omgivelser’

’være en lang helhedstur’

’virke rekreativt’

’modstå erosion’

 

Hvilke eksisterende kvaliteter skal styrkes?

’fred og ro, smuk, den unikke udsigt’

’mulighed for at kunne bruge koncertplatformen til aktiviteter’

’kystsikring’

’fri fredelig (trafikfri) naturoplevelse’

’betonmure, trapper’

’det naturlige spild af vand og landskab’

 

Hvilke oplevelseskvaliteter skal præge stedet?

’kan man altid komme tilbage til. Det vigtigste er farbarheden’

’først og fremmest ro. Skilte med historikken’

’fred og ro i sindet’

’fin havudsigt – smuk natur’

’naturoplevelse og fredelig passage’

’at kunne gå an skøn tur langs vandet’

’naturligt særpræg’

 

Hvem skal ideen/ stedet skabe værdi for?

’frisk luft. Fiskeri. Natur for alle’

’alle naturelskere og folk/børn og hunde’

’folket – børnevenlig’

’områdets beboere bredt set + besøgende til området’

’alle’

’naturelskere’

’naturelskere’

 

 

Hvilke hensyn og udfordringer er der?

’sikre at skrænten ikke undergraves yderligere, så der er mulighed for yderligere renovering hvis der kommer flere midler’

’kvaliteten i forhold til prisen’

’kystsikringen’

’kystsikring versus passerbar sti’

’bevarelse af rå natur’

’sikre kyststien mod erosion’

 
FUNDRAISING :

En gruppe kan nedsættes