Tilskud til Natura 2000-skovnatur på Læsø

10-02-2014

Naturstyrelsen, Himmerland holdt den 6. februar et informationsmøde på Læsø Rådhus for de private skovejere på Læsø, der kan søge om tilskud til at beskyttes deres skov i Natura 2000-område nr. 9 "Strandenge på Læsø og havet syd herfor".

Er du privat skovejer i et Natura-2000 område, kan du nu søge tilskud til at beskytte de typer af skovnatur , der er omfattet af Natura-2000. På Læsø ejer ca. 55 skovejere knap 250 ha skov med skovnatur. Det er typisk de naturskove, som kommer af sig selv og er domineret af birk eller skovfyr. Man kalder de to skovtyper for skovbevokset tørvemose (typisk skov med birk) og skovklit (typisk skov med skovfyr)

Har du skovnatur på Læsø kan du søge tilskud (Foto: Thomas Retsloff - Naturstyrelsen)

Natura-2000 er et netværk af beskyttede naturområder i EU. Alene i Danmark er 256 områder udpeget for at beskytte en række truede, sårbare eller karakteristiske dyr, fugle, planter og naturtyper.

Skov i de danske Natura-2000 områder udgør knap 80.000 hektar, og ca. ¼ af dette areal omfatter forskellige typer med skovnatur.

I Danmark har vi 10 typer med skovnatur, der skal beskyttes. Ud over skovklit, en række forskellige bøge- og egeskove samt de våde typer skovbevokset tørvemose og elle- og askeskov. Desuden er der 26 beskyttelseskrævende arter med levesteder i skov i Natura-2000 områderne.

For skove beliggende i Natura-2000 områderne, er der udarbejdet skovhandleplaner, der udstikker retningslinjerne for beskyttelsen af skovnaturtyper og de tilknyttede levesteder for de skovlevende arter.

Naturstyrelsen forventer at gennemføre handleplanerne via frivillige aftaler om tilskud til skovejerne.

På det meget velbesøgte (ca. 20 lodsejere) informationsmøde, blev en skovbevarende drift for de to skovtyper præsenteret, herunder den ny tilskudsordning. Det blev også præciseret, hvorledes man som skovejer skal forholde sig afhængig af om ens skov er fredskovsbelagt eller ej. Hvis fredskov skal Naturstyrelsen høres forud for driftsændring / aktivitet og hvis der ikke er tale om fredskov, er kommunen myndighed.

Der var især stor interesse for, hvilke muligheder og forpligtigelser skovgræsning kunne give og i den forbindelse, var der også deltagelse fra LIFE projektet ved Læsø kommune og Naturstyrelsen, Vendsyssel.

Netop de udvidede muligheder for samspil mellem afgræsning på lysåbne arealer og de nye muligheder med skovgræsning blev drøftet i lyset af LIFE projektet og – ikke mindst – den netop startede lodsejerforening (Læsø Natura-2000 lodsejerforening).

Både under og efter præsentationerne var der stor spørgelyst og aftenen var i det hel taget præget af en særdeles god stemning.

Yderligere oplysninger om Natura-2000 skovnatur og tilskudsordningen (folder) kan findes på:

http://www2.nst.dk/download/Natura2000/natura2000-tilskud-skov.pdf