Nyt i sagen om forbud mod surfing på Vandet Sø

10-07-2014

Naturklagenævnet har i deres delafgørelse af 8. juli 2014 meddelt, at afgørelsen om udvidet fredning af Vandet Sø har opsættende virkning indtil den endelige afgørelse finder sted.

Der er derfor i dag blevet sat skilte op med forbud mod surfing på Naturstyrelsens arealer ved Vandet Sø.

Enhver form for sejlads over 5 knob, herunder både med og uden motor, er således ikke tilladt i fredningsområdet.

Desuden er sejlads med sejl, samt enhver form for surfing o.l. ikke tilladt i fredningsområdet. Sejlads med små fartøjer som f.eks. robåde, kanoer og kajakker er fortsat tilladt efter fredningen. Surfing på surfbrædder med fastmonteret sejl, i modsætning til kitesurfing eller dragesurfing, er tilladt i et afmærket område i den østlige del af søen. Thisted Kommune forestå afmærkningen.

Der skal samtidig gøres opmærksom på, at det alene er lodsejere, der har tilladelse til at sejle med motor i Vandet Sø.