Adgangsforbuddet i fuglenes yngletid på Ålvand Klithede er blevet udvidet

03-06-2014

På 425 ha af Ålvand Klithede har det længe været forbudt at færdes i perioden 1. april til 15. juli af hensyn til de ynglende fugle, per 1. april i år blev udgangsforbuddet udvidet, så det nu strækker sig over et areal på 550 ha.

Ålvand klithede ligger lige syd for Tvorup Klitplantage og udgør store arealer med klithede, klitlavninger og mange næringsfattige søer. Området indeholder flere sjældne planter og fugle og det er derfor vigtigt at beskyttet det. Området er udpeget som Natura 2000 område og en del af udpegningsgrundlaget er ynglefuglene: Tinksmed (Tringla glaereola) og Trane (Grus grus).

Kort - Adgangsforbud Ålvand Klithede

For at Tranen slår sig ned for at yngle i et område, kræver det at der er ro og fred. Traner letter hvis der er mennesker indenfor en afstand af 300m. Derfor er det vigtigt med områder uden menneskelig aktivitet i tranens yngletid.

Trane

Tranen er Nationalpark Thy´s karakterfugl med sin højde på 100-120cm og et vingefang på 180-220cm. Tranen er en hedemosefugl, som før i tiden var en meget sjælden ynglefugl i Danmark. Først i 1990´erne begyndte bestanden af Traner at vokse og brede sig i Thy. I dag findes ca. 1/3 (140-170 par i 2011) af Danmarks ynglebestand i Nationalpark Thy.

Tinksmeden er som Tranen meget følsom overfor forstyrrende menneskelig aktivitet i yngletiden. Tinksmed er en lille vadefugl på størrelse med en stær. Tinksmedens dragt er på oversiden gråbrun og på undersiden hvid. På hovedet, hals og bryst har den mørke striber. Godt 80 % af den danske ynglebestand af Tinksmede, som i 2011 var på 94 par, yngler i Nationalpark Thy. Tinksmeden holder til på hede- og tørvemoser med småsøer og kær, omgivet af lav vegetation.

Tinksmed

I forbindelse med etableringen af Vestkyststien i 1989, blev der, med hjemmel i naturbeskyttelsloven § 27 og med anbefaling fra brugerråddet, oprettet en række områder med færdselsforbud, bl.a. Ålavnd Klithede. Færdselsforbuddet er gældende i fuglenes yngletid, 1. april til 15.juli. Det administrative fuglebeskyttelsesområde på Ålvand Klithede vurderes at have virket, da antallet af ynglende Tinksmed og Trane er øget, hvilket har været medvirkende årsag til beslutningen om at udvide arealet.

Grunden til at området med færdselsforbud er blevet udvidet er, at der gennem de sidste mange år gennem naturpleje, er blevet skabt nye potentielle yngleområder på Ålvand Klithede. Det sidste som der mangler for at fuglene benytter disse områder er, at den menneskelige færdsel i området stoppes i fuglenes yngletid. Udvidelsen af udgangsforbuddet er desuden anført som en mulighed, i den nuværende plejeplan for Natura 2000-område nr.26, Ålvand klithede og Førby Sø, med henblik på at øge potentielle levesteder for Tinksmed og Trane.