Bekendtgørelse om områdeudpegninger sendt i høring

13-05-2014

Naturstyrelsen har d. 10/4 2014 sendt udkast til bekendtgørelse om udpegning og administration mv. af drikkevandsressourcer i høring for områdeafgrænsninger udsendt i december 2013.

I bekendtgørelsen udpeges drikkevandsressourcer og fastsættes regler for administrationen heraf for følgende områder; områder med drikkevandsinteresser, områder med særlige drikkevandsinteresser, indvindingsoplande til almene vandforsyninger uden for områder med særlige drikkevandsinteresser, følsomme indvindingsområder og indsatsområder.

Bekendtgørelsen er i 8 ugers høring med høringsfrist d. 06/06 2014.

De nye områder kan ses på WebGIS (høringsudgave). Adressen er: http://miljoegis.mim.dk/cbkort?profile=miljoegis-nst

De endelige områdeudpegninger vises først på Miljøportalen, når bekendtgørelsen træder i kraft.

Høringssvar sendes til Naturstyrelsens hovedpostkasse, Obfuscated Email, eller med post til Haraldsgade 53, 2100 København Ø, med reference til journalnummer NST-4600-00056.

Redegørelsesrapporterne der ligger til grund for bekendtgørelsen er tilgængelige under fanebladet Redegørelsesrapporter (venstre menu).