Indvielse i august af Gram Slot projektet

26-05-2014

Naturstyrelsens projekt ved Gram Slot begynder at tage form, og ser på mange måder næsten færdigt ud i området omkring Slotsvejen. Imidlertid udestår endnu fire til seks ugers arbejde omkring det bygværk og pumpeanlæg som skal fordele vandet til den nye å og sikre at vandstanden i slotssøen opretholdes.

Smuk ser den nye åslynge ud her set fra Slotsvejen.

Hele projektet har krævet dispensation fra den gældende fredning af området omkring slottet. I forhold til den oprindelige dispensation har Naturstyrelsen fundet det mere hensigtsmæssigt at lægge den adgangsvej som er nødvendig for at kunne vedligeholde og servicere pumpeanlægget på dæmningen mellem søen og den nye å-strækning frem for at føre den frem rundt om de gamle avlsbygninger og nord for den nye å. Det kræver en ny dispensation fra Fredningsnævnet. Via Haderslev Kommune er  der søgt herom i april, og nævnet har sendt sagen i høring frem til den 28. maj.

Nævnets afgørelse forventes i løbet af juni måned, og afhængigt heraf kan de afsluttende arbejder  igangsættes således, at projektet kan indvies i midten af august i år.

Fakta
I efteråret 2012 fjernede Naturstyrelsen opstemningen ved Fole dambrug ca. 7 km nedstrøms for Gram og kort efter sås et stort antal laks og havørreder ved Gram, som forgæves forsøgte at springe op gennem frislusen under Slotsvej. Det betød, at mange fisk ikke nåede de rigtige gydeområder og fiskebestandene i Ribe å led et stort tab. 

I efteråret 2013 indledte Naturstyrelse naturgenopretningsprojektet ved Gram Slot, som skal give fiskene fri passage forbi opstemningen ved Gram Slot. Vandet i Gram å ledes uden om Gram Slotssø i et helt nyt å-forløb.

Projektet skal gavne Ribe Å-systemets bestande af den sjældne og truede snæbel, oprindelig laks, havørred samt en lang række andre fiskearter som får fri adgang til næsten 100 km vandløb oven for Gram Slot.

Projektet er det sidste af en række naturgenopretningsprojekter, som giver fiskene fri adgang fra Ribe å’s udløb i Vadehavet og op til udspringsområderne i det østlige Sønderjylland. Den nye å ved Gram fores med en særlig blanding af grus og sten og forventes over hele strækningen at kunne fungere som gyde- og opvækstområde for laksefisk. 

Desuden oprenses ca. 35.000 m3 sand og slam fra søen, som derved får sit frie vandspejl tilbage, og omgivelserne omkring Gram Slot bringes i overensstemmelse med  fredningsbestemmelserne for området.

Projektets hovedelementer omfatter:

  • Afblænding af slottets el-turbine
  • Installation af pumpe- og fordelingsbygværk 750 m øst for for Slotsvej, som skal føre åens vandføring uden om slotssøen.
  • Opbygning af ca. 1.500 m nyt vandløb, der samtidig kan fungere som gyde- og opvækstområde for snæbel, laks og havørred.
  • Isætning af ny bro under Slotsvej.

De samlede udgifter til projektet udgør ca. 19 mio. kr., hvoraf Haderslev Kommune har ydet 4 mio. til sø-oprensningen.