Reparation af Nørresødiget efter stormskade

09-05-2014

Under de voldsomme efterårsstorme i 2013 blev dele af det nye Nørresødige sydvest for Tønder by beskadiget. Naturstyrelsen Vadehavet og Tønder Kommune er i fællesskab allerede gået i gang med at reparere skaderne.

Stormskaderne på diget udbedres ved at lægge et nyt lag klæg på det beskadigede dige.

Forløbet viser, at det nye dige står distancen, også under ekstreme vejrforhold, og er med til at sikre en høj digesikkerhed ved byen fortæller forstfuldmægtig Jens Noe fra Naturstyrelsen. Samtidig er der opstået et uopsætteligt behov for hurtigst muligt at reetablere og stabilisere diget, så digesikkerheden også fremover er helt i top.

Sidste års to efterårsstorme, Allan og Bodil, var især hårde ved dele af digefoden på det nye dige. De høje, kraftige bølger og voldsomme bevægelser i vandmasserne i Nørresø, som opstod under stormene, beskadigede digefoden adskillige steder og skyllede dele af den væk. Samlet set er det en næsten én km lang delstrækning af diget, som er påvirket af skaderne.

Den tidlige indsats skal sikre, at diget er fuldt ud reetableret før vintersæsonen. Det er vigtigt at være hurtigt ude, så det reparerede dige kan få ro til at “sætte sig” hen over sommeren, og det græsfrø, der udsås som sidste trin i reparationsarbejdet, kan nå at udvikle sig til et kraftigt, stabiliserende græstæppe. Begge processer er vigtige og skal i fællesskab sikre, at det reparerede dige også i fremtiden kan modstå de hårde vinterbetingelser med forhøjede vandstande og voldsomme vejrforhold.

Reparationsarbejdet forventes færdiggjort i løbet af maj måned i år.

Fakta
Det nye Nørresødige blev opført som led i snæbelprojektet i perioden 2008-2010. Projektets formål var at forbedre betingelserne for snæblen og andre laksefisk ved at skabe fri passage i de sydvestjyske vandløb, hvor fiskene hørte hjemme, så de kunne vandre længere op i vandløbene for at gyde samt forbedre ynglens livsbetingelser.

Sydvest for Tønder skabte snæbelprojektet en ny stor, fladbundet sø, Nørresø, som ville komme snæbelynglen til gode. Søen blev anlagt ved at flytte det gamle norddige langs Vidåen mellem Lægan og jernbanebroen syd for Tønder længere mod nord og så anlægge en sø mellem det nye Nørresødige mod nord og det gamle dige langs Vidåen mod syd.

Yderligere oplysninger

Naturstyrelsen Vadehavet