LIFE projektet netop nu - marts/april 2014

21-05-2014

Efter en vinterperiode med stor mødeaktivitet med lodsejere og andre samarbejdspartnere er det igen tid til at fokusere på udendørs opgaver.

Både entreprenører, Læsø kommunes og Naturstyrelsens medarbejdere har været i gang siden udgangen af februar – og med mange forskellige opgaver.

Der er på øens sydlige del – primært ud til Rønnerne – og hos en række lodsejere etableret 15 kunstgrave. Det er planen er etableres 5 mere i løbet af året, men da disse skal placeres i forbindelse med fortidsminder, kræver det dispensation.

De dyr LIFE projektet har indkøbt er nu overført til Læsø Natura-2000 Lodsejerforening F.m.b.a.. Hovedparten er på ophold hos Flemming Strøm med placering på Langerøn, medens en flok på 51 køer er opstaldet på Kragskovhede Statsfængsel, hvor de skal kælve, inden de kommer til Læsø for udbinding.

Vinteropholdet er forløbet rigtig godt, vejret har været fornuftigt og kælvning er i gang. Fortsætter den meget milde vejr kan en delvis udbinding ske ganske tidligt i år.

Rydning af opvækst og bevoksning har været koncentreret på Kringelrøn og er netop nu færdigt, bortset fra de skovede træ, der sammenkørt i stakke afventer flishugning senere på året.

Rydningerne fortsætter herefter på Langerøn og forventes afsluttet i området omkring Tørkeriet.

De sidste dages forårsvejr gav pludselig mulighed for afbrænding og rimeligt store flader på Kringelrøn ligger nu klar til en ny vækstsæson. Afbrændinger har været præget at ganske meget vand på Kringelrøn, hvilket har skabt en rigtig god mosaik mellem afbrændte og ikke afbrændte arealer.

Den stedvis meget gamle lyng har nu mulighed for foryngelse og forhåbentlig for øens biavlere direkte glæde heraf. Afbrænding af den gamle måtte af græs er også meget gavnlig og vil hæve græsningsværdien i områderne.

Det er som tidligere nævnt tanken af disse afbrændinger fortsætter hvert år i projektperioden – og forhåbentlig efter.

Både rydningerne og afbrændingen har jo skabt en forøget behov for dyr til afgræsning. Der er dog fin balance mellem behov og dyreantal på øen og vi kan se en rigtig fornuftig græsningssæson i møde.

Foråret vil også blive præget af megen travlhed med hegnssætning. Der bliver tale om opsætning i følgende områder; Tusholm og Sdr. Nyland, Rønnerne, Paradiset, Holtemmen og Storedal.

Brugergruppen har begrundet i travlhed med lodsejermøder ligget stille de seneste måneder, men gruppen skal nu ind i en fastere mødestruktur. Siden sidste møde er gruppen glædeligvis blevet udvidet med Klaus Munk, men flere skal kontaktes og vi håber på en mere talstærk gruppe – samt en bredere dialog med Læsø som helhed – i løbet af 2014.

Projektets hjemmeside har ligget stille en periode begrundet i ændringer hos Naturstyrelsen. Fra april vender vi dog tilbage til normale tilstande og vi håber snarest at få siden opdateret og vedblivende holde den aktuel.

På informationssiden vil LIFE projektet i juni opsætte nye informationstavler ved hyppigt besøgte områder på øen. Dette arbejde koordineres med Naturstyrelsen, der i år også skal sanere deres informationstavler.

Projektledelse vil gerne igen opfordre til at eventulle synspunkter – positive eller negative – kommer til vores kendskab, enten direkte eller fx via Brugergruppens medlemmer.